21


Protokół nr 21/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
z dnia 16 września 2008 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Urszula Piotrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, p. Aniela Czyżyk – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi, p. Mariola Pawelska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, p. Witold Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi
 
Tematyka posiedzenia:
1.Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku w działach: 801, 854, 921 i 926.
2. Analiza naboru uczniów na rok 2008/2009.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodnicząca – przywitała zebranych i przedstawiła tematykę posiedzenia. Wobec braku innych propozycji do porządku posiedzenia komisji poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Powiatu i przedstawienie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku w działach 801 i 854.
p. K. Siniło – w działach 801 i 854 wydatkowano kwotę 10 mln zł. Z subwencji oświatowej finansowana jest także budowa boiska w dziale 926. Wszystkie paragrafy wykonano w 78%. Wielkość ich wykonania w stosunku do budżetu powiatu wynosi 48%. Wykonanie budżetu w działach związanych z wynagrodzeniami zostało uzupełnione. Nierozdysponowano kwoty 1.250.000,00 zł. W paragrafach dotyczących pozostałej działalności pozostała kwota 333.000,00 zł.
Przewodnicząca – to jest na energię i inne nieprzewidziane wydatki.
p. K. Siniło –dochody są uzupełnieniem o środki pozyskane na budowę sali i boiska w kwocie 2.354.948 zł.
p. S. Sobczak – jest także pewne niedoszacowanie w płacach. Wynikło ono z tego, iż przewidywane przez rząd podwyżki dla nauczycieli wynoszą 10%. Będą one płacone w dwóch transzach w styczniu 5% i kolejne 5% we wrześniu.
Przewodnicząca – czyli można stwierdzić, że budżet zabezpiecza środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi administracyjnej.
p. W. Kociński – mam pytania o ten 1 mln zł.
p. K. Siniło – jest to zmniejszone w budżecie o 600 tys. zł, gdyż nie otrzymaliśmy tych środków. 500 tys. zł mniej jest też na budowę poradni specjalistycznych.
Przewodnicząca – a co z zabezpieczeniem środków na paragrafy dotyczące energii w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej?. Jest tam mniej środków zaplanowane. Można natomiast zauważyć wzrost wykonania w tych paragrafach. Czy Zarząd ma zabezpieczone środki?.
p. J. Kornaś – mnie brakować będzie 50 tys. zł.
p. R. Wrębel – u mnie jest to kwota około 30 tys. zł.
p. U. Piotrowska – miałam zaplanowane około 7 tys. zł mniej, ale wykonanie w tych paragrafach porównywalne będzie do roku ubiegłego.
p. A. Czyżyk – nasza szkoła funkcjonuje wspólnie z Zespołem Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. U mnie również jest niedoszacowanie w paragrafach związanych z energią.
p. T. Okrzyński – moja szkoła ma mniej środków niż w roku ubiegłym. Brakuje mi około 10 tys. zł.
Przewodnicząca – a jak wygląda zabezpieczenie środków w innych paragrafach?. Czy są jakieś zagrożenia?.
p. T. Okrzyński – paragraf dotyczący zwrotu kosztów podróży dla nauczycieli stanowi zagrożenie.
p. K. Siniło – ewentualnie braki i niedoszacowania wynikną dopiero w miesiącu wrześniu. Wejdzie wtedy w życie nowy arkusz organizacyjny. Do listopada środki są zabezpieczone. Nie wiemy tez ile osób pójdzie na wcześniejsze emerytury.
p. S. Sobczak – tego ile osób pójdzie na wcześniejsze emerytury nikt nie może przewidzieć. Nie można nakazać nikomu iść na emeryturę. To jest wybór tych osób.
Przewodnicząca – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przekazywać informacje o tym, że ten kto może, żeby wybrał wcześniejszą emeryturę.
p. W. Kociński – na stronie 46 materiałów sesyjnych przy budowie sali gimnastycznej zapisana jest kwota 643 tys. zł jako kredyt?.
p. K. Siniło – tak. Ta kwota jest kwotą kredytu.
Przewodnicząca – zakończyła dyskusje nad punktem pierwszym porządku posiedzenie i przeszła do punktu drugiego.
 
Ad. 2
Przewodnicząca – poprosiła o zabranie głosu Dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat i przedstawienie naboru na rok szkolny 2008/2009.
p. M. Pawelska – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach zorganizowaliśmy jeden oddział liczący 25 osób.
p. U. Piotrowska – w liceum ogólnokształcącym próg punktowy wynoszący 80 pkt zdobyło 140 osób. Powoduje to, że mam w liceum 5 klas pierwszych. W przypadki gimnazjum powiatowego chęć wyraziło 67 osób, w tym 57 z Gminy Tuchola. W wyniku rekrutacji udało mi się utworzyć jeden oddział liczący 34 osoby. Z 23 oddziałów, które miałam w roku ubiegłym w tym roku jest 21. Jeden oddział mniej mam także w gimnazjum. W tym roku mam 621 uczniów.
p. R. Wrębel – w tym roku mam 6 oddziałów, 4 oddziały techników i 2 oddziały szkoły zawodowej. Łącznie do klas pierwszych przyjęłam 181 osób. Łącznie mam 630 uczniów i 21 oddziałów. Nie udał mi się nabór do liceum profilowanego.
p. A. Czyżyk – ja przyjęłam 3 klasy pierwsze, jest to łącznie 106 uczniów. W tym roku szkolnym mam 14 klas leśnych i 1 oddział szkoły policealnej. Jest to łącznie 420 uczniów.
p. W. Smoczyk – w Centrum Kształcenia Ustawicznego mam 17 oddziałów. Ogólnie liczba słuchaczy wynosi 836. 10 oddziałów mam w systemie zaocznym, 7 oddziałów w systemie wieczorowym. Nowych słuchaczy mam 510. W roku ubiegłym ta liczba kształtowała się na poziomie 864 słuchaczy i również 17 oddziałów. Następnie mam 9 klas pierwszych w tym 4 klasy szkoły średniej liczące 136 uczniów. Oraz 5 klas zasadniczej szkoły zawodowej liczące 164 uczniów. Łączny nabór wyniósł 300 uczniów, średnia to 33,3 ucznia na oddział. Jest to 815 uczniów funkcjonujących w ramach 29 oddziałów. W tym roku mam 1 oddział mniej w porównaniu do roku ubiegłego.
p. T. Okrzyński – ja mam 17 oddziałów. Podsumowując analogiczny okres to w tym roku mam 197 uczniów, a w roku ubiegłym było ich 217. W tej liczbie mieści się 1 klasa szkoły zawodowej. Odeszli ze szkoły uczniowie, którzy skończyli 18 lat i niezdeklarowani dalszej chęci nauki.
p. B. Szramka – do klas technicznych przyszło 495 uczniów i jest ich o 102 osoby mniej niż w roku ubiegłym.
p. St. Łangowski – ilu jest uczniów szkołach powiatowych nie licząc Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej?.
p. S. Sobczak – razem jest 2498 uczniów, dzieląc tę liczbę przez 88 oddziałów mamy średnią na oddział wnoszącą 28,38 ucznia.
p. St. Łangowski – te liczby możemy wziąć jako wskaźniki do wyliczenia kosztów funkcjonowania szkół. Wiadomym jest, że duże liczebnie klasy nie dają efektów wychowawczych i edukacyjnych. Najlepsze efekty przynoszące klasy liczące do 28 uczniów.
Przewodnicząca –wkraczamy obecnie w nowa jakość nauczania. Mamy dobrze wyszkolona kadrę i dobre wyposażenie szkół.
p. W. Kociński – na jakim etapie jest budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i budowali sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych?.
p. B. Szramka – ze względu, iż na sali konieczne jest wybudowanie trybun musimy podpisać umowę o przesunięcie terminu na styczeń 2009 r. Jeśli chodzi o boisko Orlik 2012 do przetargu przystąpiły 2 firmy. Wybraliśmy ofertę opiewającą na 1.300.000,00 zł. Wystąpiliśmy o zmniejszenie kontenerów i otrzymaliśmy zgodę na ich zmniejszenie. Nie zmniejszamy wielkości boiska. Dzięki zmniejszeniu wielkości kontenerów udało nam się zaoszczędzić 800.000,00 zł.
Przewodnicząca – podziękowała dyrektorom jednostek powiatowych za przybycie na posiedzenie Komisji. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi do wykonania działów 921 i 926?. Jeśli nie przechodzimy do omówienia materiałów sesyjnych. W porządku obrad XVIII sesji ma do omówienia punkt 11 i 12. O zabranie głosu w sprawie projektu uchwały dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w kamienicy poproszę o zabranie głosu Pana Bogusława Szramka.
p. B. Szramka – jeśli chodzi o nieruchomość w Kamienicy to mieliśmy kilka propozycji. Pierwsza to nieodpłatne przekazanie gminie Gostycyn. Kolejne to przekazanie DPS-owi, utworzenie oddziału Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej oraz sprzedaż obiektu. Prowadziliśmy rozmowy z Wójtem Gostycyna ten jednakże stwierdził, że Rada Gminy wypowiedziała się o odmowie kupna tych obiektów. Zleciliśmy wykonanie operatu szacunkowego wartości tych obiektów i opiewa on na kwotę 1.640.000,00 zł.
p. W. Kociński – czyli za taka kwotę zostaną tego obiekty wystawione na sprzedaż.
p. B. Szramka – tak, tak na taką kwotę.
Przewodniczący – czy nie możemy tego sprzedać za niższą kwotę?.
p. K. Siniło – nie możemy gdyż w ten sposób uszczuplilibyśmy budżet powiatu, co jest równoznaczne z naruszeniem dyscypliny budżetowej i odpowiedzialnością karną.
Przewodnicząca – jest osobiście za tym, aby ta nieruchomość była docelowo własnością gminy, ale musza zostać zachowane tu odpowiednie procedury. Stawiam wniosek, aby Komisja Edukacji wydala pozytywną opinię w sprawie tego projektu uchwały. Jeśli nie ma pytań przystępujemy do głosowania.

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 5 głosami za, przy 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy.
 
Przewodnicząca – na stronie 23 materiałów sesyjnych mamy projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Mam pytanie, dlaczego nie ma tu wpisanej osoby prawnej.
p. Sobczak – możecie Państwo wnieść poprawki jak Komisja do tej uchwały.
Przewodnicząca – czy ktoś ma pytania, co do tego projektu uchwały. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania i wnioskujemy o ujęcie w zapisie uchwały osób prawnych.

W wyniku głosowania 7 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Przewodnicząca – proszę o zajęcie głosu Pani Skarbnik Powiatu i wyjaśnienie zmian budżetowych.
p. K. Siniło – w wyniku zmian zmniejsza się kwotę dochodów o kwotę 120.286,44 zł, w tej samej kwocie dokonuje się zmniejszenia wydatków. Zmniejszenia dochodów dokonuje się w działach 801 oświata i wychowanie w rozdziale 80130 szkoły zawodowe o kwotę 600 tys zł z powodu braku dofinansowania przez Urząd Marszałkowski i  Ministerstwo Sportu. Następuje również zwiększenie części subwencji oświatowej w kwocie o16.900,00 zł z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi. Jednocześnie w rozdziale 80195 pozostała działalność dokonuje się zwiększenia na kwotę 87.758,00 zł w związku z pozyskanie środków w ramach programu Leonardo da Vinci na obsługę programów współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia w § 4010 wynagrodzenia osobowe w szkole podstawowej specjalnej, zespołach obsługi ekonomiczno – administracyjnej, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno pedagogicznych oraz internatach i busach wynikające z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.
Przewodnicząca – czy są pytania do Pani Skarbnik. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.

W wyniku głosowania 7 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2008.
 
Przewodnicząca – przystępujemy teraz do głosowania nad opinią w sprawie wykonania budżetu powiatu za I połowę 2008 roku.

W wyniku głosowania 6 głosami za przy 1 wstrzymującym się Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2008 roku.
 
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania. Jeśli nie ma to kończymy posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                    Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                             Małgorzata Oller

Wytworzył: Kinga Majer (16 września 2008)
Opublikował: Kinga Majer (18 maja 2009, 14:41:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1356

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij