24


Protokół Nr 24/2008
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 1 grudnia 2008 roku.
 
Obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji Edukacji według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Bogusław Szramka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Urszula Piotrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, p. Aniela Czyżyk – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi, p. Mariola Pawelska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, p. Renata Gramowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, p. Witold Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi, p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009 w działach 801, 854, 921 i 926.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodnicząca – przywitała zebranych i przedstawiła tematykę posiedzenia. Rozumiem, że Państwo Dyrektorzy są zorientowani, co z waszych zgłoszonych potrzeb przyjęte zostało do projektu budżetu na 2009 rok. Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu budżetu w działach dotyczących naszej Komisji.
p. K. Siniło – dochody budżetu na przyszły rok wyniosą 49.571,795 zł i wyższe będą od dochodów 2008 roku o 6,88%. Ten wzrost dotyczy tylko subwencji. Dotacje i dochody własne nie przekroczą tych, które dotyczyły roku 2008. Dochody bieżące wyniosą w przyszłym roku 47.756.117 zł. Dochody w dziale 801 i 854 wyniosą 202 tys zł. Nie występują tu dochody Zespołu Szkół Leśnych. Subwencja oświatowa wynosić będzie 28.178.881 zł. W tym 26.080,251 zł dla działów 801, 854 i 803. Wielkość budżetu na wynagrodzenia opiera się na danych na miesiąc wrzesień 2008 roku. Zgodnie ze zmianą ustawową zobligowani jesteśmy do wypłacenia 5% podwyżki dla nauczycieli w miesiącu styczniu
i wrześniu?.
Przewodnicząca – czy w tym budżecie liczone są także wydatki związane z ZSL?.
p. K. Siniło – Minister Środowiska wyliczył subwencje na Zespół Szkół Leśnych w wysokości 4.370.000,00 zł, a ja wyliczyłam na kwotę 4.365.000,00 zł.
Przewodnicząca – to zapotrzebowanie złożone przez dyrektorów zostało zaakceptowane. Dokonanych zostało kilka zmian w budżetach. Widzę, że budżet Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych jest mniejszy od zgłoszonego. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zgłosiła także zapotrzebowanie na nowy etat. Czy potrzebujecie nowych etatów?.
p. R. Gramowska – zgłosiłam takie zapotrzebowanie, gdyż zwiększyły się zadania Poradni. Wprowadzony został obowiązek objęcia opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Otwarty został także punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach. Działa on w piątki i soboty i muszę powiedzieć, że zdaje egzamin, ponieważ mamy dużo zgłoszeń. Pracujemy obecnie do godziny 19.00 stąd wszedł u nas obowiązek zmianowości, aby podołać wszystkim zadaniom. Stale wzrasta także zapotrzebowanie na porady. Szczególnie, jeśli chodzi na przykład o terapie psychoz. Tutaj oczywiście natychmiast udzielamy pomocy. W innym przypadku niestety pacjenci muszą czekać w kolejce, która czasami powoduje przyjęcie na wizytę za kilka miesięcy. Nie będę miała wystarczających środków, jeśli chodzi o remont dachu. 35 tys zł to stanowczo za mało. Nie mogę też narzekać, jeśli chodzi o liczbę gabinetów. Korzystam w tej materii również z pomocy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
Przewodnicząca – należy przyznać, że ten budżet jest niekonfliktowy. Czy zdaniem Państwa jakieś wasze potrzeby nie zostały ujęte. Nadmieniam, że istnieją również inne sposoby pozyskania środków.
p. S. Sobczak – w rezerwie mamy zapisane środki na dokształcanie kadry nauczycielskiej. Muszą być w niej zapisane środki, żeby móc ubiegać się środki pozabudżetowe.
p. R. Wrębel – jeśli chodzi o bezpieczne funkcjonowanie szkoły to zdajemy sobie doskonale sprawę, że kryzys ekonomiczny dotknie nas z pewnością w przyszłym roku i będziemy pewnie zmuszeni do cięć budżetowych. Stąd też i budżet został do tego dostosowany.
p. K. Siniło – miesięczne utrzymanie jednego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się w następujący sposób. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym to kwota 21.509,00 zł, w Zespole Szkół Ogólnokształcących 5.701,00 zł, w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych 5.534,00 zł, w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych 5.835,00 zł, w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej 2.641,00 zł, natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach 2.626,00 zł.
Przewodnicząca – czy wypłacamy teraz jakieś stypendia dla uczniów. Kiedyś były one wypłacane ze środków zewnętrznych?.
p. S. Sobczak – nie wypłacamy już tych stypendiów. Były to środki z ZPORR-u. W tej chwili stypendia wypłaca tylko Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Te stypendia, które wypłacaliśmy przejęły urzędy gmin.
Przewodnicząca – czy inne powiaty wypłacają stypendia z własnych środków?.
p. T. Zaborowski – jedynie tylko dla najwybitniejszych uczniów.
p. W. Kociński – uważam, że takie stypendia powinny być nie tylko dla uczniów wybitnie uzdolnionych wiedzą, ale także dla innych na przykład dla sportowców.
Przewodnicząca – myślę, że inne powiaty praktykują wypłacanie stypendiów dla uczniów.
p. K. Siniło – jeśli chcemy wypłacać stypendia uczniom powyżej kwoty opodatkowanej musza być odprowadzane podatki do urzędu skarbowego, otrzymywać muszą oni PIT-y i rozliczać się z tych środków.
p. St. Łangowski – są przecież nagrody starosty. Problem w tym ile one mają wynosić. Będą one powodować konieczność zagwarantowania środków w budżecie, a ten na przyszły rok jest dość niebezpieczny. Tym bardziej, że nagroda jest zagwarantowana.
Przewodnicząca – czy Członkowie Komisji są za zwiększeniem tej kwoty.
p. W. Kociński – ja jestem za.
p. T. Zaborowski – w takim wypadku musimy wskazać skąd zabrać środki i przenieść na te paragrafy.
p. Z. Grugel – uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w połowie roku uzupełnić te środki. Nie mamy, aż tak naglącej konieczności, aby robić to teraz. Uważam, że nie ma teraz takie dzielenie sensu.
p. B. Szramka – zgadzam się z Panem Grugelem.
p. W. Kociński – jeśli te środki są już rozdysponowane, a ktoś zgłosi się w listopadzie lub grudniu, to wiadomym jest, że nie będzie już nic na odpowiednich paragrafach, żeby mu je przyznać. Czy nie łatwiej będzie jeśli te środki teraz zagwarantujemy.
Przewodnicząca – te 5 tys zł to mały ułamek kwot, o jakich dziś mówimy. Bardziej chodzi mi o sposób podejścia do sprawy. Uważam, że ta kwota jest zbyt mała. A nie zawsze książka spełnia potrzeby takiego dziecka. Uważam, że powinny być środki na ten cel zwiększone. Może być też tak, że w ciągu roku nikt się nie zgłosi i będzie je można przesunąć na inny cel.
p. W. Kociński – miałem tu na myśli dwóch uczniów, którzy nie są nawet uczniami naszych szkół. Więc dyrektorzy nie zgłoszą ich do nagród Starosty. A uczniowie ci jak najbardziej przysłużyli się naszemu powiatowi. Jedna to uczennica z gminy Śliwice i drugi uczeń uczy się w Gimnazjum. Oboje zaś mają ogromne osiągnięcia sportowe jak na ich wiek. Uważam, że należy im wypłacać stypendia.
Przewodnicząca – będzie to przedmiotem wniosku Komisji.
p. T. Zaborowski – nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie wybitne osoby zgłaszali radni powiatowi.
p. Z. Grugel – nie zgadzam się z tym, że jedynym sposobem wynagradzania są środki finansowe. Nagrodą jest także wręczenie kwiatów, czy zaproszenie na sesję i wręczenie listu gratulacyjnego. Starosta nie ma niezbywalnego prawa do kwalifikowania do nagród. Każda książka ma dla mnie większą wartość, aniżeli jakakolwiek nagroda finansowa.
p. W. Kociński – ja jednak uważam, że tym uczniom większą radość sprawiłby zakup sprzętu sportowego. Nie wiem, w jakiej kondycji finansowej są ich rodziny, ale zakup porządnego sprzętu na przykład dla lekkoatlety to duży koszt. A 300 zł na buty do biegania dla powiatu to nie jest duży wydatek, przy innych, jakie ponosimy.
Przewodnicząca – to pytanie kieruje do dyrektorów, czy Komisja może sformułować takie wniosek, że projekt budżetu powiatu na 2009 rok zaspokaja potrzeby jednostek oświatowych?.
Dyrektorzy wyrazili zgodę na takie sformułowanie opinii Komisji.
Przewodnicząca podziękowała Dyrektorom jednostek oświatowych za przybycie na posiedzenie Komisji.
p. Z. Grugel – chcę zwrócić uwagę na to, że wszelkie przesłanki ekonomiczne mówią, że kryzys finansowy, który nas dotknie w przyszłym roku spowoduje, że będziemy musieli obciąć wydatki nawet o 1/3. Trzeba nam to wkalkulować w przyszłoroczny budżet, że być może będziemy go obcinać.
Przewodnicząca –dział 921 ochrona dziedzictwa narodowego bardzo mnie zastanawia. Czy my mamy jakąś wizję prowadzenia tego muzeum. Czy tam koniecznie trzeba 50 tys zł.
p. K. Siniło – Wydział Promocji przedstawił zapotrzebowanie dotyczące muzeum na przyszły rok. Ono dotyczy między innymi zakupu gablot, mierników temperatury.
p. S. Sobczak – tam jest konieczny przede wszystkim remont wszystkich sal.
Przewodnicząca –czy to muzeum jest w ogóle dochodowe?.
p. S. Sobczak – tu zawarte są też środki na uchwałę podjętą przez Rade Powiatu dotycząca remontów przeprowadzanych w obiektach sakralnych. Nie wiemy, na jaką kwotę zostaną złożone wnioski. A takie z pewnością zostaną złożone.
p. Z. Grugel – myślę, że to zdałoby bardziej egzamin gdybyśmy mieli na przykład chatę borowiacką z punktem informacji turystycznej.
Przewodnicząca – w tym projekcie zapisane jest po 20 tys zł na granty i 10 tys zł na sport kwalifikowany.
p. S. Sobczak – jest więcej. Jeszcze 50 tys zł na remonty obiektów sakralnych.
p. W. Kociński – stawiam wniosek formalny o przesunięcie kwoty po 5 tys zł na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury i sportu oraz 10 tys zł na sport kwalifikowany. Jako źródło pokrycia wskazuję dział 921 rozdział 92120 paragraf 2720.
p. St. Łangowski – jestem za przyjęciem budżetu w takiej formie jaką przedstawił nam Zarząd Powiatu.
Przewodnicząca – przystępujemy do głosowania nad wnioskiem złożonym przez pana Radnego Wojciecha Kocińskiego.
Przewodnicząca - kto z Państwa Radnych jest za przeniesieniem kwoty 5 tys zł z działu 921 rozdziału 92120 paragraf 2720 na rozdział 92195 paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury?.
W wyniku głosowania 4 głosami za, przy 4 przeciwnych wniosek został odrzucony.
Przewodnicząca - kto jest za przeniesieniem kwoty 5 tys zł z działu 921 rozdziału 92120 paragraf 2720 na rozdział 92605 paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu sportu?.
W wyniku głosowania 4 głosami za, przy 4 przeciwnych wniosek został odrzucony.
Przewodnicząca - kto jest za przeniesieniem kwoty 10 tys zł z działu 921 rozdziału 92120 paragraf 2720 na rozdział 92605 paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu sportu kwalifikowanego?.  
W wyniku głosowania 4 głosami za, przy 4 przeciwnych wniosek został odrzucony.  
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma jakieś sprawy bądź uwagi do wniesienia. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad budżetem na rok 2009. Kto z Państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009?.
 
W wyniku głosowania 5 głosami za przy 3 wstrzymujących się Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu Tucholskiego na rok 2009 przedłożony przez Zarząd Powiatu. Tucholskiego.
 
Przewodnicząca wobec braku dalszych pytań zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji.
 
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                             Małgorzata Oller

Wytworzył: Kinga Majer (1 grudnia 2008)
Opublikował: Kinga Majer (18 maja 2009, 15:11:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1444

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij