28

Protokół nr 28/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 16 marca 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. K. Siniło – Skarbnik Powiatu Tucholskiego, p. S. Sobczak – Z-ca Naczelnika WEZK i KF, p. B. Szramka – Naczelnik WEZK i KF, M. Wolski – Sekretarz Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Powiecie Tucholskim.
2.  Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
p. W. Kociński – w materiałach jest krótko napisane o organizacjach pozarządowych. Dynamiczny jest rozwój tych organizacji. Oprócz pojedynczych organizacji są dwie duże takie jak np. LGD, które skupia około 100 różnych mniejszych stowarzyszeń z terenu dwóch powiatów. Skończył się pierwszy duży program w którym organizacje mogły starać się o pieniążki. Teraz składają wnioski na 2010-2013. LGD realizuje program „Razem, czyli lepiej”. Dużo imprez. W Cekcynie Logo organizacja, która ogłasza swój konkurs grantowy. Uważam, że 70 tys. to za mało na konkursy. Stowarzyszeń jest coraz więcej. Jest 3,5 razy większe zapotrzebowanie. Ogłoszony konkurs na sport kwalifikowany jest to około 10 tys., a jest dziesięć takich klubów, które się kwalifikują do tego. Młodzieżowa Rada Powiatu nie ma możliwości powołania przez starostwo. Najpierw powołamy stowarzyszenie.
p. Przewodnicząca – jakie problemy widzą organizacje pozarządowe?
p. W. Kociński – chcą dostawać więcej pieniędzy.
p. Przewodnicząca – jakie zmiany wprowadził Zarząd?
p. W. Kociński – problemy z bazą lokalową. Stowarzyszenia spotykają się w prywatnych domach. Jest potrzeba, żeby kluby sportowe mogły korzystać z bazy w szkołach. Dyrektorzy są bardzo pozytywnie do tego nastawieni.
p. Przewodnicząca – byłaby potrzeba zabezpieczenia bazy lokalowej dla stowarzyszeń?
p. W. Kociński – żeby może znaleźć gdzieś miejsce w Książnicy. Problem jest z pieniędzmi.

Ponadto Komisja prosi, aby w miarę możliwości finansowych powiatu przekazać więcej środków na konkurs grantowy oraz o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia bazy lokalowej dla organizacji pozarządowych.  

p. S. Łangowski – czy zarząd podjął jakąś decyzję odnośnie korzystania z sali przy ZSLiT?
p. B. Szramka – Zarząd podjął uchwałę odnośnie odpłatności.
p. W. Kociński – są komercyjne, w sobotę i niedzielę jest inaczej. Dla klubów, żeby zabezpieczyć pulę.
p. B. Szramka – nie ma nic za darmo, ponosimy koszty.
p. S. Łangowski – kto ma te koszty ponieść. Czy Rada przeznaczy dla klubów pieniądze na wynajem sali. Jakieś jasne reguły powinny być.
p. W. Kociński – jeżeli są komercyjne to nie możemy rozmawiać o darmowym wynajmie.
p. S. Łangowski – to sala wybudowana z pieniędzy publicznych. Administrator sali musi to umieć wyliczyć. Jeżeli jest to komercyjne to płacą pełną sumę, ale jeśli jest to organizowane przez powiat to płaci za to symboliczną sumę. Ta sala powstała przede wszystkim dla młodzieży.
p. W. Kociński – trzeba szukać w Tucholi miejsca, aby zorganizować treningi dla 9 drużyn trenujących piłkę nożną i znaleźć dla nich salę jest trudno.
p. B. Szramka – jeżeli chodzi o wykorzystanie sali do południa jest to niemożliwe, a po południu odbywają się zajęcia pozalekcyjne. Spotykamy się z kosztami.

Komisja prosi Zarząd Powiatu o opracowanie zasad, które by uwzględniały korzystanie z sal przez kluby sportowe.

p. Przewodnicząca – poprosiła o podanie zmian jakie wprowadził Zarząd do opiniowanych wniosków organizacji pozarządowych.
p. S. Sobczak – dużo pozycji przyjęto w 100%, niektóre organizacje same chciały, aby poprzesuwać z jednej imprezy na drugą. Niektóre kwoty zostały podniesione, ponieważ zostały objęte patronatem z okazji X-lecia powiatu.
p. W. Kociński – myślałem, że te objęte patronatem będą finansowane z innej puli.
p. Przewodnicząca – na jakiej zasadzie objęty został patronat?
p. B. Szramka – to Starosta wybrał.
p. M. Sass – czy jest zasadne opiniować wnioski przez Komisję?
p. W. Kociński – opiniowanie powinno być w obecności lub z udziałem Zarządu.
p. M. Sass – to jest szkoda czasu.

Komisja zgłosiła wniosek (5-3-1) o zmianę procedury przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych tj. o wykreślenie §8 pkt 5 z Karty Współpracy Powiatu Tucholskiego z Organizacjami Pozarządowymi, który dotyczy opiniowania wniosków do konkursów przez właściwą Komisję Rady.   

Ad. 2.
p. S. Sobczak – rada pedagogiczna, rada rodziców i uczniowie przedstawili wniosek o nadanie szkole ZSLiA imienia Leona Janty-Połczyńskiego.
p. S. Łangowski – uczestniczyłem w tym spotkaniu i obiecałem, że będę prosił, aby podjąć tę uchwałę co czynię.
p. Przewodnicząca – krótkie uzasadnienie dlaczego?.
p. S. Łangowski – cała konferencja była poświęcona dlaczego taki wybór.
p. Z. Grugel – szkoda,. Że szkoła nie wzięła Leona i Marii za patronów.

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie (9-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.

p. S. Sobczak – uchwała wywoływana co roku. zwiększony dodatek motywacyjny, zwiększony dodatek wychowawczy, zmieniły się widełki dla dyrektorów tabela na str. 124 w materiałach.
p. Przewodnicząca – czy widełki dużo się zwiększyły?
p. S. Sobczak – w bieżącym roku tak późno uchwała wywoływana ponieważ 23 stycznia weszły w życie nowe przepisy. To jest ostateczny termin od wywołania tej uchwały. Zmiana polega na tym, że uchwała ta nie będzie musiała być wywoływana co roku.

Komisja pozytywnie (9-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.

p. S. Sobczak – zmiana dotyczy ECDL, wykreśliliśmy ZSL, dlatego, że szkoły prowadzone przez powiat tucholski mogą korzystać z tego kursu. W POKL preferowane jest aby uczestniczyli w programach uczniowie klas I. Borykamy się z tym, że uczniowie nie chcą chodzić na zajęcia pozalekcyjne.
 
Komisja pozytywnie (9-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/138/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie  Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009.  

p. P. Broszkiewicz – zmiana polega na tym, że obsługę finansową w ZDP nie będzie już prowadziło PZO.
p. S. Sobczak  –zmieniły się przepisy i muszą mieć własną księgowość.
p. Przewodnicząca –  a PCPR i SOW kto prowadzi.
p. M. Wolski – do PCPR przejdzie pani Kądziela-Niemczewska.
p. Przewodnicząca – w sumie odeszły od PZO 4 jednostki
p. S. Łangowski  - szkół to nie dotyczy.

p. Przewodnicząca – poprosiła o przedstawienie zmian w regulaminie organizacyjnym.
p. M. Wolski – zmiana regulaminu przedstawia się na poziomie wydziałów i referatów. Wydział organizacyjny pozostaje bez zmian. Wydział finansowy zmiana nazwy na wydział budżetu i finansów. Wydział Edukacji w tym momencie zostaje rozbudowany i będzie sprawniejszy. Będzie się on dzielił na referaty edukacji i promocji. Mieliśmy kontrole NIK. Zarząd uznał, żeby połączyć dwa wydziały w jeden tj. wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody. Pojawia się wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych. Na obecnym etapie rozwoju powiatu wchodzimy w coraz większe inwestycje np. Labirynty Natury.
p. Przewodnicząca – z wydziału organizacyjnego co odeszło?
p. M. Wolski – zamówienia publiczne.
p. W. Kociński – ile osób będzie tam zatrudnionych?
p. W. Kociński – minimum 4 osoby.
p. W. Kociński – są już jakieś propozycje personalne?
p. M. Wolski – 2-3 osoby z wydziału organizacyjnego.
p. Przewodnicząca – a powiatowy rzecznik konsumentów dokąd przejdzie?
p. M. Wolski – jest to samodzielne stanowisko. Ale będzie on w referacie promocji.
p. Z. Grugel – co będzie się znajdować w wydziale geodezji?
p. M. Wolski – tym czym do tej pory.
p. W. Kociński – ile jest osób zatrudnionych w wydziale organizacyjnym.
p. M. Wolski – 11 osób.
p. S. Łangowski – w wyniku tych zmian ilość pracowników będzie constans?
p. M. Wolski – będzie constans. Na sesji będzie wprowadzona autopoprawka odnośnie nadzoru nad organizacjami pozarządowymi. Nadzór nad nimi będzie sprawował referat edukacji.
p. Przewodnicząca – zarządzanie kryzysowe, czy są tam 2 etaty?
p. M. Wolski – nie ¾ i ½ etatu.
p. W. Kociński – kiedy ma być ta zmiana?
p. M. Wolski – w regulaminie jest zapis, że mamy miesiąc, żeby przygotować się do zmian. Po przegłosowaniu tej uchwały dopiero będzie można powiedzieć osobowo kto gdzie przejdzie.
p. W. Kociński – kto będzie kierownikiem?
p. B. Szramka – jeszcze nie dyskutowaliśmy na ten temat.
p. M. Wolski – taka jest wizja. Będzie jedna autopoprawka.
p. W. Kociński – kto zajmie się przetargami?
p. M. Wolski – pani Gwizdała, a zastępować ją będzie pan Szulczyk. Dwaj członkowie Zarządu nadal będą pełnili obowiązki kierowników dwóch wydziałów.
p. Z. Grugel – a co z  pozostałymi?
p. M. Wolski – pani Skarbnik wydział budżetu i finansów, Sekretarz wydział organizacyjny i podlegają pod Starostę, tak jak pozostałe wydziały.
p. Przewodnicząca – a audyt wewnętrzny?
p. M. Wolski – nie jest to chyba cały etat, podlega pod starostę.
p. Przewodnicząca – a zespół radców?
p. M. Wolski – mamy dwóch radców na pełnych etatach. Radcą wiodącym jest pani Toczko.

Komisja pozytywnie (7-0-2) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.

p. S. Sobczak – zmniejszona została kwota jeżeli chodzi o oświatę. Musieliśmy zdjąć ze szkół 1 900 000.
p. Przewodnicząca – jaka jest relacja dochodów i wydatków?
p. W. Kociński – czy ten milion nie był przeznaczony na inwestycje?
p. K. Siniło –
p. Przewodnicząca – co na to dyrektorzy?
p. S. Sobczak – nie mieli wyjścia.
p. Przewodnicząca – oświata jest zabezpieczona.
p. S. Sobczak – ale nie kwota bazowa. To nadal jest negocjowane ze związkami zawodowymi.
p. Przewodnicząca – w budżecie zabezpieczone jest 5% w tym roku. ile jest średni koszt godzin i nadgodzin?
p. S. Sobczak – nadgodzina jest tańsza. Zmieniły się przepisy, aby te różnice wypłacać. Na stażystę czasami brakowało pieniędzy, ale dziś wychodzimy na swoje.
p. K. Siniło – zdjęta kwota wynika z ilości uczniów. Np. w SOW jest to 1 400 tyś. Zł.  
p. Przewodnicząca – czy było to wiadomo podczas tworzenia budżetu?
p. S. Sobczak – nie. dużo uczniów odchodzi do szkół masowych.
p. K. Siniło – ilość uczniów jest zawsze przyjmowana większa. Niestety nabór się zmniejsza. Zbliża się niż demokratyczny.
p. Przewodnicząca – czy będzie coś robione w Białej?
p. B. Szramka – dyrektor TCEZ ma do dyspozycji 100 tys. i będzie robił za to domki. Planuje uruchomić ten ośrodek.
p. Przewodniczący – z czym będą związane remonty?
p. K. Siniło – jest 300 tys., mamy 400 tys. w rezerwie ogólnej. Budżet zmniejszy się o 6 mln, różnica 4 138 000.  Droga z RPO dotycząca Śliwic 1 250 000 i udział gminy. Zmniejszeniu ulegają dotacje. Na DPS o 226 tys. Wzrasta dotacja na straż pożarną. DPS zwiększa dochody własne.
p. W. Kociński – a droga z Cekcyna?
p. K. Siniło – przeniesiona na rok 2010 tak samo jak Raciąż.
p. W. Kociński – na jakim procencie jesteśmy zadłużeni?
p. K. Siniło – 41,84% a spłata zadłużenia 6,21%, deficyt 11 mln się nie zmienia.

Komisja pozytywnie (7-0-2) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu tucholskiego na rok 2009.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Małgorzata Porazińska                                                       Małgorzata Oller


Wytworzył: Małgorzata Porazińska (16 marca 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 sierpnia 2009, 14:19:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1145

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij