25


Protokół nr 25/2008
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 18 grudnia 2008 roku

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.
Pan Wojciech Kociński przybył na posiedzenie Komisji o godz. 14.10.
Ad. 1
Przewodnicząca – przywitała zebranych i przedstawiła tematykę posiedzenia. Poprosiła o zabranie głosu p. Krystynę Siniło i przedstawienie zmian w budżecie powiatu.
p. K. Siniło – poinformowała, iż w wyniku autopoprawki Zarządu Powiatu nastąpiła zmiana w projekcie budżetu powiatu na rok 2009. Zmiana ta dotyczy zwiększenia środków w działach 921 i 926.
Przewodnicząca – podziękowała za ujecie sugestii Komisji i przystąpiła do głosowania nad projektem tychże zmian.
Wniosek Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie (5-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009.
Pan Piotr Broszkiewicz przy był na posiedzenie Komisji o godz. 14.22.

p. K. Siniło – w wyniku zmian dochody i wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 96.834,25 zł. Zmniejszenie po stronie dochodów dotyczy przesunięcia realizacji programu Leonardo da Vinci na rok 2009. Po stronie dochodów ulega zwiększeniu rozdział 75801 dotyczący środków w kwocie 16.322 zł z części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków następuje urealnienie paragrafów w rozdziałach 8010, 80114, 80120, 80123, 80130 i 80195. W wyniku tych zmian dochody powiatu wynoszą 45.855.183,25 zł, a wydatki 51.850.183,25 zł.
Przewodnicząca – dlaczego dokonano zmian w § 2820?.
p. S. Sobczak – dotyczy to urealnienia wydatków w paragrafach.
p. K. Siniło –kwota 16.322 zł z rezerwy oświatowej przeznaczona jest na odprawy.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma pytania, co do zmian budżetowych. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 5 głosami za przy 1 wstrzymującym się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.
 
p. K. Siniło – uchwała o środkach niewygasających. Z powodu niemożności realizacji inwestycji wymienionych w wykazie do uchwały w roku bieżącym należało wystąpić w powyższą uchwałą. Jeśli chodzi o boisko z programu Orlik 2012 to otrzymaliśmy zapewnienie z Urzędu Marszałkowskiego, że zapisanie tych środków w środkach niewygasających pozwoli na realizację tego zadania do końca w przyszłym roku budżetowym.
Przewodnicząca – przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania Komisja Edukacji 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2008.
 
Przewodnicząca – głosujemy nad projektem uchwały na stronie 121 materiałów sesyjnych.
Wniosek komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
 
Przewodnicząca – czy są pytania do projektu uchwały na stronie 124 materiałów sesyjnych. Chciałabym zwrócić uwagę, że w tytule uchwały powinno dopisać się zwrot „na rok 2009”. Nie ma pytań, wobec czego przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Komisja wnioskuje o dopisanie w tytule uchwały zwrotu „na rok 2009”.
 
p. K. Siniło – nowym projektem uchwały jest projekt dotyczący udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla parafii p.w. Św. Trójcy w Raciążu.
p. Z. Grugel – czy przy rozpatrywaniu wniosków na prace konserwatorskie Zarząd wymaga przedstawienia dokumentacji kosztorysowej?.
p. K. Siniło – tak wymaga takiej dokumentacji.
Przewodnicząca – jeśli nie ma więcej pytań co do tego projektu uchwały przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Przewodnicząca – na stronie 129 materiałów sesyjnych ma projekt uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
p. S. Sobczak – program współpracy z organizacjami musi Rada Powiatu uchwalać rokrocznie. Z tym programem zapoznały się wszystkie organizacje pozarządowe z terenu powiatu tucholskiego.
Przewodnicząca – nie ma pytań, co do tej uchwały przystępujemy więc do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2009 programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Ad. 2
Przewodnicząca – otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek naszej Komisji dotyczący wypracowania zasad współpracy ze szkołami niepublicznymi. Następnie zacytowała treść odpowiedzi. Mam pytanie, jakie są to zasady, o których mówi rozdział 8?.
p. S. Sobczak – powiat jako jednostka samorządu terytorialnego przekazuje dotacje dla tych szkół. Nie mamy żadnej kontroli na tymi szkołami.
Przewodnicząca – ale nie to było sensem naszego pytania.
p. St. Łangowski – dotyczy to liceum ogólnokształcącego w Tucholskiej Szkole Realnej. Tam odbyły się już dwie matury. Wielu uczniów otrzymało wysokie oceny. Chodziło nam o to, żeby te wybitne dzieci z dobrymi wynikami Starosta również wynagrodził w jakiś sposób. One też na to zasługują za swoją ciężką pracę. A także, aby była jakaś informacja o działalności tej szkoły w materiałach sesyjnych.
p. Z. Grugel – my nie chcemy ich kontrolować, ale jako Komisja Edukacji żywo jesteśmy zainteresowani tematem szkolnictwa, które jest naszym zadaniem. To bardzo dobrze, że nie mamy nad nimi kontroli, ale chcielibyśmy dowiedzieć się o sposobie prowadzenia szkoły. Uważam tutaj, że Zarząd Powiatu nie wykonał prośby Komisji.
p. W. Kociński – uważam że powinniśmy zaprosić dyrektora na posiedzenie naszej Komisji. Obawiam się, że podobna sytuacja zdarzy się w odniesieniu do p. Dyrektor Czyżyk.
p. S. Sobczak – rozumiem, ale jak miałoby wyglądać takie spotkanie.
p. W. Kociński - powinniśmy wypracować zasady współpracy pomiędzy powiatem, a dyrektorem szkoły niepublicznej.
Przewodnicząca – pozostawiam to do rozważenia Zarządowi. Czy są jeszcze jakieś pytania?. Jeśli nie ma kończymy posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół Komisji.
Protokołowała:                                                                  Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                          Małgorzata Oller

Wytworzył: Kinga Majer (18 grudnia 2008)
Opublikował: Kinga Majer (26 sierpnia 2009, 09:09:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1323

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij