29


Protokół nr 29/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 20 kwietnia 2009 roku
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni gości: p. Alicja Rosentreter - Zakrzewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Maciej Korda- Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok – wypracowanie opinii dotyczących paragrafów zgodnie z zakresem działania Komisji.
2. Omówienie harmonogramu imprez organizowanych na terenie powiatu.
3. Analiza działalności Muzeum Borów Tucholskich.
4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
 Przewodnicząca – przywitała zebranych. Przedstawiła tematykę posiedzenia i poprosiła o zabranie głosu p. Sylwię Sobczak.
p. S. Sobczak – wykonanie w dziale 925 za 2008 roku wyniosło tylko 87,58%. Jest to spowodowane tym, że mikołajki, które organizujemy zawsze w miesiącu grudniu, zanim dokona się wszystkich rozliczeń i tak zachodzi zawsze taka sytuacja, że jakiś procent środków pozostaje niewykonany. Wykonanie w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 100,06%. Wszystkie zaplanowane imprezy się odbyły. W dziale oświata wydatki płacowe w porównaniu do roku 2007 wzrosły o 10%. Największy wzrost nastąpił w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Wzrost wydatków w paragrafach 4270 – remonty w porównaniu do roku 2007. Praktycznie jest to kontynuacja trwających już remontów.
Przewodnicząca – w działach 921 i 926 dotacje dla organizacji pozarządowych również nastąpił wzrost w porównaniu do roku 2007.
p. S. Sobczak – w 2007 roku w dziale kultura i sport wydatkowano kwotę 27.700,00 zł, a w dziale kultura 32.300,00 zł.
Przewodnicząca – ogólnie w działach 801 i 854 łącznie wydatki wyniosły 25.125.000,00 do 23.000.000,00 zł w 2007 roku. Nastąpił wzrost o 5,5%. Wydatki płacowe w dziale 801 wzrosły o ponad 13%. Łącznie wydatki w działach 801i 854 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra wzrosły o ponad 10%. Są to wynagrodzenia dla nauczycieli.
p. S. Sobczak – należy też wspomnieć o podwyżkach płacowych w wysokości 12,70% dla obsługi administracyjnej szkół.
Przewodnicząca – inwestycje zwiększyły się kwotę 1.000.000,00 zł w obu działach. Zakres rzeczowy tych remontów został nam przedstawiony. Podstawowe potrzeby remontowe w ubiegłym roku zostały zabezpieczone. Należy przyznać, że rok 2008 był dobrym rokiem dla oświaty. Łącznie subwencja oświatowa wyniosła 27 mln zł.
p. S. Sobczak – muszę wspomnieć także, że do naszych szkół wchodzi niż demograficzny. Mamy w tym roku szkolnym o 500 uczniów mniej.
Przewodnicząca – czy Komisja ma pytania dotyczące działów 801 i 854. Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania 6 głosami za, przy 3 wstrzymujących się i braku przeciwnych Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu Tucholskiego za rok 2008 w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
 
Przewodnicząca – w ubiegłym roku zauważyć dało się więcej środków na dotacje dla organizacji pozarządowych. W dziale 926 nastąpił wzrost wydatków w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”. W tym celu niewykorzystane środki zapisane zostały jako środki niewygasające w Urzędzie Marszałkowskim. Czy Komisja ma pytania?. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania 9 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu Tucholskiego za rok 2008 w działach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926. Kultura Fizyczna i sport.
 
Ad. 4
Przewodnicząca – czy do budżetu tegorocznego ktoś z Członków ma pytania?. Przejdźmy do omówienia punktu 4 porządku posiedzenia.
p. A. Rosentreter-Zakrzewska – uchwała dotycząca zmian budżetowych na 2009 rok. W wyniku zmian dochody i wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 123 tys. zł. Są to dotacje dla komendy powiatowej straży pożarnej oraz na pomoc społeczną – wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. W zadaniach inwestycyjnych mam zwiększenie o wkute 155 tys. zł. Kwota ta dotyczy modernizacji powiatowego urzędu pracy. Następnie środki na przebudowę mostu drogowego w Bruchniewie, środki na ten cel pochodzą z kredytu i pożyczek. Kwota 220 tys. zł na ten cel, którą przyjmujemy do budżetu pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury. Do budżetu przyjęte zostają także środki z rezerwy subwencji ogólnej.
Przewodnicząca – czy są pytania. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania 9 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2009.
 
Przewodnicząca – na stronie 110 materiałów sesyjnych mamy projekt uchwały w sprawie dotacji dla obiektów zapisanych w rejestrze zabytków.
p. S. Sobczak – w odniesieniu do obiektów zabytkowych stosowna uchwała została podjęta przez Radę Powiatu w ubiegłym roku. Wpłynęły trzy oferty złożone przez Proboszczów z Raciąża, z Tucholi Parafia Św. Jakuba oraz parafia z Cekcyna. Zarząd wysunął propozycje finansowe w następującej wysokości. 20 tys. zł dla parafii z Raciąża i Tucholi oraz 10 tys. zł dla parafii z Cekcyna. Raciąż w ubiegłym roku otrzymał dotację w wysokości 20 tys. zł.
Przewodnicząca – cała kwota przeznaczona na tego rodzaju dotacje została już rozdysponowana. Bardzo dziwię się temu, że nie zgłosiła się ani jedna osoba prywatna?.
p. S. Sobczak –owszem mieliśmy zgłoszenia osób prywatnych, ale myślę, że kwoty jakie można im zaoferować w zupełności nie wystarczają na ich potrzeby. Kościoły są w o tyle dobrej sytuacji, że pozyskują środki z różnych źródeł.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.

Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania 9 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Przewodnicząca – na stronie 112 materiałów sesyjnych zawarty jest projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.
p. S. Sobczak – wprowadzenie tej uchwały jest konieczne ze względu na dostosowanie dokumentów dotyczących tego projektu do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Przewodnicząca – przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
W wyniku głosowania 9 głosami za Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.
 
Ad. 2
p. S. Sobczak – na sport kwalifikowany zostało złożonych 5 wniosków. Zarząd proponuje, aby każdej z tych organizacji przyznać dotację w wysokości 2 tys. zł.
Przewodnicząca – czy została do prasy podana informacja o możliwości składania wniosków na sport kwalifikowany?.
p. S. Sobczak –taka informacja została podana w prasie. W uchwale zapisane jest, że wnioski można składać cały rok.
p. St. Łangowski – mam propozycje, aby zrobić tak, że część środków jednak zostawiamy. Nie można wykluczyć sytuacji, że ktoś w drugiej połowie roku złoży wniosek.
p. M. Sass – najbardziej uczciwie byłoby policzyć ile jest tych klubów, które kwalifikują się do dotacji na sport kwalifikowany. Można by policzyć ile jest sekcji.
p. S. Sobczak – ale to nie rozwiąże problemu, gdyż w klubie może być kilka sekcji.
p. M. Sass – mam propozycję, aby podzielić kwotę i zostawić też odpowiednią ilość środków na drugie półrocze. Zgłaszam te propozycję.
Przewodnicząca – przystępujemy do głosowania nad propozycja Panów Łangowskiego i Sassa.
 
W wyniku głosowania Komisja zadecydowała, aby środki przeznaczone podzielić na dwie części i odpowiednią cześć środków przenieść na II półrocze 2009 roku.
 
Przewodnicząca – poprosiła o zabranie głosu p. Marka Sassa jako odpowiedzialnego za przygotowanie informacji na temat imprez organizowanych w powiecie.
p. M. Sass – łącznie od miesiąca kwietnia do miesiąca grudnia na terenie powiatu odbędzie się ponad 100 imprez. Organizatorami są stowarzyszenia, rady soleckie, domy kultury oraz kościoły. Zaznaczyć należy, że przy tej okazji następuje integracja i wspólne działanie wielu równego typu organizacji zaangażowanych w organizację.
p. Z. Grugel – warto by przy tej okazji rozważyć, aby Komisja Edukacji nie wystąpiła z apelem do lokalnych publikatorów, mediów, aby te odpowiednio wcześniej informowały mieszkańców naszego powiatu o terminach imprez. Zapowiedzi, jakie teraz pojawiają się w gazetach są bardzo lakoniczne. Myślę, że my jako Komisja moglibyśmy wystąpić z apelem do mediów.
Przewodnicząca – spostrzeżenie Pana Radnego jak najbardziej słuszne. Może by wykupić rubrykę w gazecie.
p. B. Szramka – intencją wypowiedzi Pana Radnego było to, aby to media do nas przychodziły po informacje o imprezach.
p. M. Korda – taką praktykę stosowaliśmy, ale zdarzały się sytuacje, że zmieniały się terminy imprez. Dlatego też myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie drukowanie terminów imprez z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Taki termin jest myślę, jak najbardziej optymalny.
Przewodnicząca – skierujemy wniosek w tej sprawie do Zarządu.
p. M. Korda – z największych imprez jakie czekają mój wydział w najbliższym czasie jest Majówka Europejska, która odbędzie się 29 maja. W związku z 5. Rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Napisaliśmy wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymamy ją, gdyż nasz wniosek wygrał.
 
Ad. 4.
Przewodnicząca – poprosiła o zabranie głosu pana Marka Sassa i przedstawienie informacji dotyczącej Muzeum Borów Tucholskich.
p. M. Sass – w Muzeum Borów Tucholskich działa Punkt Informacji Turystycznej. Odbywa się tam szereg wystaw i wernisaży lokalnych twórców, a także osób spoza terenu powiatu. W chwili obecnej dokonywane są Muzeum remonty. W przygotowaniu jest chata borowiacka. Wnioski jakie nasunęły się po wizycie w Muzeum to przede wszystkim, aby sfera edukacyjna jaka pełni Muzeum rozciągnęła się na wszystkie szkoły z terenu powiatu. W tej chwili dotyczy ona tylko terenu Tucholi. Muzeum współpracuje także z innymi ośrodkami tego typu, między innym z w Nakle i Złotowie. Chcę jasno tez powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, żeby Muzeum przestało kiedyś działać. Taki ośrodek jest niezbędny w wizerunku naszego powiatu.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma pytania do Radnego Sassa?. Nie ma. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tematyki posiedzenia Komisji. Nie ma. Wyczerpaliśmy porządek posiedzenia.
 
Wobec braku pytań Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji
Kinga Majer                                                                                  Małgorzata Oller

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (20 kwietnia 2009)
Opublikował: Kinga Majer (17 września 2009, 09:04:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1628