31


Protokół nr 31/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
 w dniu 21 września 2009 roku
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak - Zastępca Naczelnika WEZKiKF oraz p. Bogusław Szramka - Naczelnik WEZKiKF, p. Piotr Mówiński - Starosta Tucholski
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 r. w działach: 801, 854, 921, 926.
2.     Przygotowanie szkół do roku szkolnego 2009/2010.
3.     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca zaproponowała, aby punkt 2 planu pracy przenieść na kolejne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w miesiącu październiku.
Komisja wyraziła zgodę na zmianę porządku posiedzenia.
 
Ad. 1.
p. Skarbnik - przedstawiła informację na temat sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2009 r. Poinformowała, że zaplanowane dochody wykonano w 46,83 % a wydatki w 35,05 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku dochody własne wykonano w 36, 63 %, dotacje celowe w 31,83 % a subwencje w 59,17 %. Subwencje wpływają  z  miesięcznym  wyprzedzeniem,  dlatego  też  nastąpiło przekroczenie. Wydatki są niższe w stosunku do wydatków I półrocza 2008 r. o 714.352,12 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 43.913.534,10 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.481.059,92 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 19.964.032,57 zł zostały wykonane w 9,56 %. Związane jest to z tym, że większość inwestycji rozpoczętych została sfinalizowana już po zakończeniu półrocza.
W rozdziale 80130 znajdują się środki na dofinansowanie sali gimnastycznej. W dziale sport znajdowały się środki na budowę Orlika. Do półrocza realizacja wynosiła 83,12%. W chwili obecnej zostało to zrealizowane w 100 %.
p. Starosta - przedstawił sprawę środków na salę przy ZSLiT. Poinformował, że przed wakacjami Powiat zaproponował aneks do porozumienia.  Zarząd  Województwa zaakceptował powyższy aneks. Skarbnik Województwa miał wątpliwości i boryka się z
podpisaniem 2 miesiące.
p.  Przewodnicząca  - w  dochodach  są środki  zewnętrzne  na  Orlik  i  na  salę
gimnastyczną. Zewnętrzne środki na Orlik spłynęły, natomiast nie ma jeszcze 1 mln złotych na salę gimnastyczną. W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa jest niskie wykonanie dochodów.
p. S. Sobczak - wykorzystanie środków w dziale 921 jest związane z harmonogramem imprez.
p. S. Łangowski - rozmawiał z dyrektorami szkół. W 2 szkołach mogą być zagrożenia odnośnie środków na energię.
p. Skarbnik - w przypadku braku środków na energię są jeszcze 305.707zł w rezerwie ogólnej i 332 tys zł na nieprzewidziane wydatki.
 
 
Komisja nie wnosi uwag do wykonania dochodów budżetu w działach 801, 854, 921, 926 i prosi o zwrócenie szczególnej uwagi dotyczącej monitorowania dotacji na salę. Szczegółową opinię na sesję przygotuje Przewodnicząca Komisji.
p. W. Kociński - zapytał, czy były wyliczenia ile będzie kosztowało utrzymanie sali gimnastycznej. Z tego co się orientował to może to być 100.000 zł i więcej.
p. Skarbnik - odpowiedziała, że trudno to wyliczyć, bo sala nie funkcjonowała przez zimę.
p. S. Łangowski - sala jest ogrzewana tylko podczas zajęć. Według jego obliczeń nie  powinno to przekroczyć 80.000zł.

Ad. 2.

Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
1)   projekt  uchwały  w  sprawie  Regulaminu przyznawania pomocy  w  ramach projektu „ Szkoła Przyszłości" - Kształtujemy, Rozwijamy, Pomagamy
p. S. Sobczak - poinformowała, że jest to konsekwencja uchwały intencyjnej podjętej na jednej z poprzednich sesji. Są to środki na zajęcia pozalekcyjne dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych  i Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Unia wymaga dość szczegółowych zasad.
p. Przewodnicząca - zapytała, kto przygotowuje projekt i realizację i jakie zajęcia będzie ten program obejmować.
p. S. Sobczak - projekt przygotowuje i realizuje Wydział Edukacji. Środki będą przekazywane przez Powiatowy Zakład Obsługi. W szkołach będą koordynatorzy. Są to środki na dwa lata szkolne. Będą to zajęcia wyrównawcze, matematyczne, wybrane języki, przedsiębiorczość, zajęcia dla rolników.
p. Przewodnicząca - uważa, że jedno to przygotowanie projektu, a drugie realizacja. Prowadzenie i rozliczenie to problem.
p. S. Sobczak - poinformowała, że Wydział prowadzi trzy projekty i jest to dużo pracy. Jeden projekt opiewa na 1 mln zł. Więcej tego typu projektów nie będzie.
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Szkoła Przyszłości" — Kształtujemy, Rozwijamy, Pomagamy.
2)  podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
p. S. Sobczak - poinformowała, że planuje doradztwo metodyczne dla nauczycieli. Stąd radni otrzymali zmieniony projekt uchwały. W § 8 jest też zmiana polegająca na wpisaniu 9 godzin tygodniowo, wcześniej były 4 godziny. Po wakacjach  w jednej szkole doraźnie będzie to 9 godzin. Jednak generalnie chcą się trzymać 4 godzin.
p. M. Sass - zapytał, czy to doradztwo będzie spójne z tym co mówiła p. kurator.
p. S Sobczak - poinformowała, że ta koncepcja jest od dawna. Było spotkanie z przedstawicielami gmin, bo chcą aby to było na terenie całego powiatu. Chcą się wymieniać się doradztwem z Sępolnem i Świeciem.
p. Starosta - stwierdził, że wyniki kontroli zewnętrznych wychodzą tu gorzej niż w miastach. Tu szwankuje wychowanie przedszkolne i brak doradztwa metodycznego. Kontakt z dobrym metodykiem jest istotny.
p. S Sobczak - dodała, że jeżeli będzie nadzór metodyczny Kujawsko – Pomorskiego Centrum Metodycznego to doradcy mają dostęp do nowości. Doradztwo będzie obciążało budżet szkoły. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
3)  Podjęcie   uchwały   zmieniającej   uchwałę   w   sprawie   regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych   w  jednostkach   organizacyjnych Powiatu Tucholskiego
p. S Sobczak - poinformowała, że wszystkie jednostki otrzymały pismo że do 30.09.09 r.  mają przeanalizować regulamin wynagrodzeń.  Zmiany zostały  omówione ze związkami zawodowymi.
p. Z. Grugel - zapytał jak długo trwa staż.
p. S Sobczak - staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata 9 miesięcy, a na nauczyciela kontraktowego 9 miesięcy.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.
 
4)  Podjęcie  uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w  szkołach  i placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez Powiat Tucholski
p. S. Sobczak - ta uchwała to część poprzedniego regulaminu wynagradzania. Jest on zaopiniowany negatywnie przez związki zawodowe, bo Wojewoda wykazał, że związki zawodowe nie mają prawa do nagród. Na stronie 44 jest pomyłka. Wnioski należy składać do 15 września każdego roku.
Komisja wnioskuje, aby w załączniku do uchwały w § 5 ust 4 po słowach: należy składać do dnia 15-tego, dodać słowo: września i jednocześnie Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały z tą poprawką.
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010
p. Skarbnik - poinformowała, że zmiana dotyczy uaktualnienia kwot w projekcie „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury". Ponadto wykluczono zadanie polegające na wykonaniu odwodnienia w Trutnowie, bo jest to zadanie jednoroczne.
p. Starosta - dodał, że być może jutro trzeba będzie jeszcze dokonać zmian w programie. Wojewódzki Zarząd Dróg wycofał się ze ścieżki ze Świtu przy drodze wojewódzkiej. Okazało się, że Zarząd Wojewódzki nie będzie mógł podpisać umowy bo nie było uchwały Sejmiku. Powiat ma porozumienie, że w połowie Wojewódzki Zarząd Dróg finansuje tą ścieżkę. Powiat nie może tego realizować sam, bo tam są zadania ze specustawy.
p. Przewodnicząca - zapytała czy  Lasy Państwowe mają też udział w polach namiotowych. Czy też była wykorzystywana specustawa ? Zapytała co z tego dużego projektu zostanie. Nie rozumie dlaczego Zarząd Dróg Wojewódzkich został wciągnięty w tę sprawę.
p. Starosta - pola namiotowe są dzierżawione od Lasów Państwowych. Rozmawiali z Lasami  Państwowymi  i  doszli  do  wniosku,  że  inaczej  nie  można  z polami
namiotowymi. Ze ścieżkami rowerowymi sprawa wygląda zupełnie inaczej.
p. Z. Grugel - Lasy Państwowe chciały iść drogą najprostszą i najlepszą. Jest ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tylko zarządca drogi może skorzystać z zapisów specustawy. Drogi miały być tylko uczestnikiem. Środki, które były przewidziane na ścieżkę mogą być użyte w innych przedsięwzięciach.
p. Starosta - stwierdził, że sam był zaskoczony takim obrotem sprawy. Jak zmienił się dyrektor ZDW, spotkali się, zawieźli dokumenty i projekt porozumienia. Gdy zaczęli się dobijać o podpis zaproponowano list intencyjny. Wnioski będą składane 25 września 2009 r.
p. Przewodnicząca - jest projekt „Ścieżkami rowerowymi przez Bory". To odrębny temat. Skąd pieniądze na ten cel są ?
p. Starostą - odpowiedział, że to była inwentaryzacja potrzeb i są tam przewidywane koszty wszystkich ścieżek.
p. Z. Grugel - poinformował, że proces wyłączenia z produkcji leśnej trwa i kosztuje a przy wykorzystaniu  specustawy nic to nie kosztuje. Nie jest to decyzja dobra z wyłączeniem z produkcji leśnej. Inwestycje liniowe to coś innego niż pola namiotowe. p. Przewodniczącą - Labirynty natury to gminy i powiat. Zapytała co Tuchola ma z tego projektu?
p. Starostą - w Gminie Tuchola w projekcie znajduje się infrastruktura w Woziwodzie, Gołąbku, Świcie i Fojutowie.
 
6) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
p. Skarbnik - poinformowała, że zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki. Ponadto poinformowała o autopoprawkach Zarządu w załącznikach inwestycyjnych Konsekwencją uchwały o wieloletnim planie inwestycyjnym jest przyjęcie zmian w pozycji 22 dotyczącej zadania inwestycyjnego, łączne koszty finansowe zadania Bory Tucholskie w Labiryntach Natury- 26 min zł, w limitach na wieloletnie plany inwestycyjne należy wpisać 26 min zł w pozycji 16.
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
7)  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody ną udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu
p. Skarbnik - poinformowała, że jest to poręczenie dla szpitala na kwotę 3 milionów złotych.
p. Starosta - do Zarządu zwrócił się prezes Spółki o poręczenie kredytu na zakup sprzętu dla Szpitala. Propozycja kredytu bez poręczenia samorządu jest mało korzystna. Przy gwarancji samorządu oprocentowanie kredytu mogłoby wynosić około 7%. Prezes
będzie na sesji i przedstawi informacje o bieżącej sytuacji spółki.
p. P. Broszkiewicz - Powiat ma kupione nieruchomości Szpitala. Czy nie może być to kredyt hipoteczny?
p. Przewodnicząca - uważa, że powinna być analiza możliwości spłaty kredytu przez spółkę.
p. Skarbnik - Prezes uważa, że jest to możliwe.
p. Przewodnicząca - jest zdania, że powinien być na to jakiś dokument.
p. S. Łangowski - stwierdził, że szpital ma na pewno także inne zobowiązania. Z tego wynika, że musi wypracować 400.000zł zysku rocznie.
p. Starosta - Prezes poinformował, że jeżeli kontrakt nie będzie zmniejszony to spółka będzie spłacać. Inni właściciele postawili zobowiązanie, że spółki spłacają ok. 1 mln zł.
p. Przewodnicząca - nie ma nic przeciw zabezpieczeniu ale, jej zdaniem, powinno być dołączone pełne uzasadnienie.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 5 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu.
 
8) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik - poinformowała, że jest to przeniesienie środków, które zostały w wyniku złożonych rezygnacji z turnusów rehabilitacyjnych na zaopatrzenie w sprzęt pomocniczy.
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych
p. S. Sobczak - poinformowano, że kluby sportowe złożyły dwa wnioski na sport kwalifikowany. Są tam środki w wysokości 3.000 zł. Wnioski złożyły Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki „Tucholanin" i MLKS „Tucholanka".
p. W. Kociński — poinformował, że pani Alina Pstrąg została wczoraj wicemistrzynią Polski w kręglach.
 
Komisja  zaproponowała,  aby  Towarzystwo  Przyjaciół  Siatkówki  „Tucholanin" otrzymało 1.000 zł, a MLKS Tucholanka 2.000 zł.
 
p. S. Łangowski - poinformował, że zmieniły się przepisy prawa w zakresie diet radnych. Na podstawie nowych przepisów diety ulegną zmniejszeniu. Pozostałe zasady pozostały takie same.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała :                                                                             Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                                          Małgorzata Oller
 
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (21 września 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 lutego 2010, 11:21:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij