33


Protokół nr 33/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 25 listopada 2009 roku
 
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji oraz p. Bogusław Szramka – Naczelnik WEZKSiP, p. Urszula Piotrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, p. Mariola Pawelska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, p. Renata Gramowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, p. Witold Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
 
Przewodnicząca – zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu dotyczącego omówienia projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 
Komisja 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących wprowadziła punkt 2: analiza projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat Tucholski.
1a) Analiza projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Za punkt dotyczący funkcjonowania szkół prowadzonych przez Powiat Tucholski odpowiedzialny jest zgodnie z planem pracy Komisji p. Stanisław Łangowski, który poprowadzi tę część posiedzenia.
p. S. Łangowski – stwierdził, że raport oświatowy i materiał zawarty w materiałach sesyjnych obrazują w sposób precyzyjny stan oświaty. Dodatkowe informacje zostaną przedstawione przez Naczelnika Wydziału Edukacji.
p. B. Szramka – przedstawił  informację dotyczącą naboru do klas pierwszych. Kształtuje się to następująco:
Lp. Nazwa szkoły Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Liczba uczniów w klasach pierwszych Liczba oddziałów Liczba uczniów w klasach pierwszych Liczba oddziałów 1.        ZSLiA 181 6 184 6 2.        ZSLiT 296 9 257 8 3.        ZSO 179 6 167 6 4.        ZSP Śliwice 34 1 30 1 5.        SOSW 185   199   6.        TCEZ 836   475   7.        LO TSR 17 1 17 1
Najlepsi uczniowie, z największą liczbą punktów trafili do Liceów Ogólnokształcących i techników.
p. P. Broszkiewicz – zapytał, z czego biorą się te punkty.
p. U. Piotrowska – odpowiedziała, że na punkty składają się oceny ze świadectwa, z egzaminu gimnazjalnego i z zachowania.
p. W. Kociński – zapytał, ile jest klas łączonych powyżej 30 osób. Jaki oddział jest największy ?
p. W. Smoczyk – największy oddział jego szkole liczy 78 osób. Średnio na oddział przypada 35 osób.
p. J. Kornaś – w ZSLiT średnia w oddziałach wynosi 28 uczniów. Są dwa oddziały ze znacznymi odchyleniami. Jeden liczy 23 osoby a drugi 35.
p. W. Kociński -  miał pytania młodych ludzi po studiach ile emerytów nauczycieli pracuje w szkołach powiatowych. W materiałach sesyjnych jest uchwała o zmianie budżetu, w której zwiększane są środki na utrzymanie jednostek. Dobrze, że te środki się znalazły i że nie ma kłopotu z utrzymaniem tych placówek, przy których powstały nowe obiekty sportowe.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że patrząc na budżet można stwierdzić, że środki są zabezpieczone. Uznała, że dobrze iż zamiary dostosowuje się do możliwości. Przeglądając materiał sesyjny można stwierdzić, że w szkołach dużo się dzieje. Zapytała jak wygląda zabezpieczenie kadry nauczycielskiej.
p. U. Piotrowska – poinformowała, że w bardzo krótkim odstępie czasu straciła dwóch anglistów. Znalazła w to miejsce dwie osoby, jedna jest z terenu powiatu, a druga z Bydgoszczy. W ZSO nie ma zatrudnionych emerytów. Są trzy osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne. Szkoła wykorzystałaby każde pieniądze, jednak to co mają w budżecie wykorzystują w miarę możliwości.
p. T. Okrzyński – stwierdził, że kadra nauczycielska jest w pełni zabezpieczona. Wysokość naboru jest nie do przewidzenia. W każdej szkole są uczniowie z orzeczeniami lekarskimi, lecz nie wszyscy trafiają do SOSW. Szkoła ma bardzo dużo pomocy naukowych, których nie jest w stanie wykorzystać. Dużo zostało zakupionych ze środków PFRON i z Unii Europejskiej. Dzięki temu, że Szkoła zawodowa funkcjonująca w SOSW nie ma zajęć przez cały tydzień wystarcza pomieszczeń.
p. S. Łangowski – pytanie do pana Smoczyka: jaki jest nabór do klas pierwszych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
p. W. Smoczyk- całość CKU liczy około 300 osób.
p. S. Łangowski – stwierdził, że według danych demograficznych niż potrwa jeszcze przynajmniej 10 lat. Jest mniej młodzieży i oddziałów. Szkoły muszą się przygotować na to, że środków będzie mniej w związku z tym. Zapytał jak ta obniżka ilości uczniów przekłada się na stan kadry.
p. J. Kornaś – zauważył, że istnieje pewne niebezpieczeństwo. Nabór jest mniejszy przy zachowaniu tej samej kadry. Niebezpieczeństwo istnieje w niektórych przedmiotach.
p. R. Wrębel – poinformowała, że do szkoły zgłaszają się osoby spoza Powiatu. To są ponad dwa oddziały. Stąd też nie ma spadku naboru. Szkoła posiłkuje się nauczycielami dochodzącymi. Rezygnacja z tego może spowodować, że te problemy nie będą tak odczuwalne.
p. U. Piotrowska – przewiduje, że straci 4 oddziały. Problem będzie z polonistami, germanistami, biologami i nauczycielami wychowania fizycznego. W szkole jest tylko dwóch nauczycieli dochodzących.
p. S. Łangowski – stwierdził, że rozwiązywanie umów z nauczycielami jest zawsze bolesne. Uważa, że szkoły powinny współpracować w tym zakresie, aby tą kadrę zachować i uzupełniać się wzajemnie. Wie, że młodzi czekają na pracę, ale o kadrę, która jest obecnie należy zadbać, by pracowała dalej. Nikt nie jest fachowcem od początku. Kadra sprawdzona daje większe bezpieczeństwo na to, że młodzież będzie lepiej przygotowana.
p. P. Broszkiewicz – uważa, że teraz wszystkie sprawy załatwiane mogą być globalnie, bo jest duża migracja społeczeństwa.
p. Przewodnicząca – zapytała jakimi kierunkami zainteresowane są dzieci spoza powiatu.
p. R. Wrębel – dzieci te wybierają różne kierunki. Najczęściej są to osoby z Sośna, Sypniewa, Sępólna, Więcborka, Czerska, Kamienia, Lniana, Drzycimia.
p. R. Gramowska – poinformowała, że obserwowany jest wzrost chorób onkologicznych i psychicznych u dzieci i młodzieży. Poradnia pracuje od godziny 8.oo do 18.oo. W Poradni pracuje oprócz dyrektora 4 psychologów, 3 pedagogów, 2 logopedów.
p. W. Kociński – zapytał, gdzie osoby dorosłe mogą skorzystać z pomocy psychologa i czy widzi możliwość utworzenia przy Poradni etatu psychologa udzielającego porad osobom dorosłym.
p. R. Gramowska – dorośli mogą skorzystać z pomocy psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w działającym ośrodku wsparcia przy Urzędzie Miejskim. Statutowo Poradnia nie może prowadzić tego typu porad dla dorosłych.
 
Komisja po wysłuchaniu informacji wypracowała następujące stanowisko: Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej przeanalizowała informację o funkcjonowaniu placówek oświatowych w Powiecie Tucholskim i stwierdza, że działalność jednostek oświatowych jest prawidłowa. Komisja zwraca uwagę na konieczność prowadzenia przez Wydział Edukacji i dyrektorów placówek oświatowych wspólnej polityki kadrowej w prowadzonych przez powiat jednostkach oświatowych. Powyższa konieczność wynika z faktu przewidywanego w najbliższych latach spadku ilości uczniów w szkołach powiatowych, a co za tym idzie ilości zatrudnionych nauczycieli.
 
Ad. 1a.
p. Przewodnicząca – poprosiła o informację, czy wszystkie potrzeby remontowe, które zgłaszały jednostki Zarząd przyjął i czy fundusz płac zabezpiecza arkusze organizacyjne.
p. W. Smoczyk – w TCEZ sprawa jest bardziej skomplikowana. Oprócz godzin dydaktycznych nauczyciele otrzymywali środki za przygotowanie do egzaminów i prac kontrolnych. Teraz będzie to traktowane jako nadgodziny.
p. S. Sobczak – poinformowała, że na płace na pewno środków wystarczy.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że jest zwiększenie na fundusz płac bez pochodnych o 5,5 %. Poprosiła, aby pan Naczelnik przedstawił jakiej wysokości potrzeby remontowe zgłosiły jednostki.
p. B. Szramka - stwierdził, że zapotrzebowanie jest duże. Szkoły złożyły następujące wysokości potrzeb: ZSLiA – 395.000 zł, ZSO – 150.000 zł, TCEZ – 194.300 zł, PPP – 6.000 zł, ZSP Śliwice – 1.000 zł, ZSLiT – 270.000 zł, SOSW – 30.000 zł.
p. T. Okrzyński – poinformował, że zgłosił takie potrzeby ponieważ planował remont ogrodzenia szkoły. Ostatecznie szkoła w budżecie otrzymała 13.000 zł.
p. U. Piotrowska – zgłosiła 150.000 zł ponieważ chciałaby przeprowadzić remont sali gimnastycznej, remont centralnego ogrzewania. Przyznana kwota wystarcza na bieżące naprawy.
p. W. Kociński – należy pamiętać o zabezpieczeniu środków na konserwację Orlika, która powinna być robiona dwa razy w roku.
p. R. Wrębel – szkoła nie ma uregulowanej sytuacji prawnej budynków, stąd nie może liczyć na większe remonty.
p. Przewodnicząca – na oświatę w działach 801 i 854 zaplanowano kwotę 21.321.106 zł. W porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 2 %.
 
Ad. 2.
Komisja zapoznała się z materiałami sesyjnymi i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że uchwała przedstawia zmniejszenie dochodów i wydatków. Zmiany wynikają między innymi z tego, że w 2009 r. nie będzie już środków z RPO na drogi. Zmniejsza się w związku z tym udział gmin na te drogi. W dziale pomoc społeczna zmniejszenie wynika z mniejszej ilości dzieci z naszego Powiatu w Domu Dziecka. Ponadto następują przeniesienia pomiędzy paragrafami. Na sesji zostanie zgłoszona autopoprawka, ponieważ dwie gminy chcą przekazać środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Powiat dołożył na zakup tego samochodu 50.000 zł, Gmina Tuchola 30.000 zł a Gminy Lubiewo i Śliwice zdeklarowały się na 5.000 zł.
p. Przewodnicząca – z końcem roku zniknie Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tego Funduszu były realizowane zadania związane z edukacją ekologiczną.
p. W. Kociński – w Funduszu jest paragraf dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia. Czego to dotyczy ?
p. Skarbnik – odpowiedziała, że w tym paragrafie znajduje się między innymi zapup worków i rękawic na  Dzień Ziemi, nagród dla uczestników konkursów ekologicznych.
p. Przewodnicząca – zapytała czego dotyczy paragraf: zakup usług pozostałych.
p. Skarbnik – są to środki na aktualizację planu ochrony  środowiska i programu gospodarki odpadami.
p. Z. Grugel – poinformował, że w projekcie budżetu jest zwiększenie środków na nadzór nad lasami. Jest to zgodne z umową.
 
Po dyskusji Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
 
Sprawy bieżące:
Ustalono, że posiedzenie Komisji w sprawie wypracowania opinii w sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. odbędzie się 1 grudnia 2009 r. o godz. 14.oo.
 
p. W. Kociński – poinformował, że odbyło się dzisiaj posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu. Zapytał, na co w pozostałej działalności w dziale Sport jest przeznaczone 38.000 zł.  
p. Skarbnik – znajdują się tam środki na Igrzyska Powiatowe i wszystkie zawody organizowane bądź nadzorowane przez Powiat. Są to zadania Wydziału Edukacji.
p. M. Sass – składał wniosek o powołanie Powiatowego Koordynatora Sportu. Chodzi o to, aby spotkali się gminni koordynatorzy z przedstawicielami Powiatu i omówili działania na przyszły rok.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnioskuje  o zorganizowanie spotkania z gminnymi koordynatorami  sportu w celu uzgodnienia kalendarza imprez sportowych w Powiecie.
 
p. W. Kociński – zapytał, czy w projekcie budżetu planowane są środki na sport kwalifikowany.
p. Skarbnik – poinformowała, że w projekcie budżetu nie zostały zaplanowane środki na sport kwalifikowany.
p. A. Pruszak – wnioskuje o powołanie amatorskiej ligi piłki nożnej niezrzeszonych firmowanej przez Powiat Tucholski. Prowadzenie tego zamknie się w kosztach zapłaty sędziom. W najbliższym roku byłaby to kwota 3470 zł. Jest osoba, która chciałaby to prowadzić.
p. S. Łangowski- jest do tego celu komórka merytorycznie przygotowana.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że komórka organizacyjna Starostwa nie jest od tego, aby to organizować.
p. A. Pruszak – chodzi tylko o to, aby było to firmowane przez Powiat i o kwotę 3470 zł.
 
Komisja zaproponowała, aby Wydział Edukacji rozpoznał tę sprawę. Komisja zaprosi na następne posiedzenie pana Henryka Salę, który chciałby to poprowadzić i p. Sylwię Sobczak, która wypowie się, czy są takie możliwości.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała :                                                                  Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                             Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (25 listopada 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 lutego 2010, 11:25:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1114

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij