34


Protokół nr 34/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 1 grudnia 2009 roku
 
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji oraz p. Bogusław Szramka – Naczelnik WEZKSiP, p. Henryk Sala.
 
W posiedzeniu uczestniczy 6 radnych.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Spotkanie z panem H. Salą w sprawie organizacji ligi piłki nożnej amatorów.
2.      Analiza projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że na poprzednim posiedzeniu Komisji pan Andrzej Pruszak wnioskował o powołanie pod patronatem Powiatu Ligi piłki nożnej amatorów. Poprosiła pana Henryka Salę o przybliżenie idei utworzenia i oczekiwań.
p. H. Sala – poinformował, że spotykał się z ludźmi, którzy rozmawiali na temat piłki amatorskiej. Amatorzy niezrzeszeni w klubach chcą grać w piłkę, ale nie wiedzą jak się zorganizować. Wpadł na pomysł, aby wziąć przykład z Sępólna lub Chojnic i zorganizować taką ligę. Chciałby to zrealizować, ale nie uda się to bez pomocy Starostwa. Na pierwszy rok działalności na pewno zgłosiłoby się osiem drużyn. W roku odbyłoby się 58 meczy plus rewanże. Potrzeba na to 3.470 zł, na pokrycie opłat sędziowskich. Szacuje, że objęłoby to 300 – 350 uczestników od 15 lat wzwyż.
 
Na posiedzenie przybył pan Zbigniew Grugel. Od tej pory Komisja obraduje w siedmioosobowym  składzie.
 
p. S. Łangowski – uważa, że sama idea jest słuszna, ale należy poznać opinię Wydziału merytorycznego i pani Skarbnik.
p. S. Sobczak – nie jest przekonana co do możliwości przekazania środków. Jedynym wyjściem jest start w konkursie ofert i pozyskanie środków w ramach grantów dla stowarzyszeń. Nie ma możliwości przekazywania środków poza konkursem.  Nikt jednak nie może dać gwarancji, że dane stowarzyszenie te środki otrzyma. Wystąpi w tej sprawie do radców prawnych.
p. Skarbnik – przychyliła się do tej opinii. Uważa, że są środki na sport i można w ramach grantów z nich korzystać.
p. H. Sala – musiałby mieć gwarancję otrzymywania tych środków, aby ta liga mogła odbywać się corocznie.
 
Na posiedzenie przybył pan Marek Sass. Od tej pory Komisja obraduje w ośmioosobowym składzie.
 
p. S. Łangowski – stwierdził, że są Starostwo organizuje igrzyska powiatowe.
p. Przewodnicząca -  podano przykład Sępólna, jak tam jest to rozwiązane?
p. Skarbnik  - poinformowała, że w Sępólnie nie ma konkursu.
p. S. Sobczak – uważa, że gminy mają ośrodki sportu i rekreacji i to jest ich zadanie własne.
 
Ad. 2.
p. Skarbnik – poinformowała, że projekt budżetu został przygotowany na podstawie obowiązującej do końca roku ustawy o finansach publicznych. dochody na rok 2010 planowane są w wysokości 59.737.844,00 zł i są wyższe w stosunku do roku 2009 o 12,8 %. Z tego dochody bieżące stanowią 43.684.529,00 zł a dochody majątkowe 16.053.315,00 zł. Wydatki planowane są w wysokości 67.737.844,00 zł. W związku z tym na 2010 r. zaplanowano deficyt w wysokości 8.000.000,00 zł. Jest to zwiększenie deficytu w stosunku do roku 2009 o 3.000.000,00 zł. Potrzeby do budżetu zostały zgłoszone na poziomie 113.690.959,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 21.549.676,00 zł. Składa się na to 17 zadań inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne planuje się pozyskanie środków z Unii Europejskiej w wysokości 10.021.486,00 zł. Wydatki w dziale4 801 – są wyższe od 2009 r. o 2,04 %. Wydatki w oświacie są zabezpieczone łącznie z wynagrodzeniami i podwyżkami. Dodatkowe wydatki mogą zostać zrealizowane z rezerwy jaka znajduje się w dziale oświaty. Dochody zostały w oświacie wyszacowane w sposób oszczędny. Planowane są do pozyskania środki na termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Na pomoce naukowe w szkołach zabezpieczono minimalne środki, ponieważ szkoły otrzymują pomoce z projektów unijnych.
p. S. Sobczak – poinformowała, że kończy się projekt 9.4. Dodatkowo realizowane są projekty na zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży. W bieżącym roku planowany jest wniosek na plener malarski i konferencję naukową. Jeżeli wydział obsłuży te projekty to jest prawie niewydolny kadrowo. Dodała, że zostało uruchomione doradztwo metodyczne. Czekają teraz na zmianę przepisów, aby załatwić to również z gminami. Ponadto trwają rozmowy z innymi powiatami.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy wszystkie gminy są tym zainteresowane.
p. S. Sobczak – odpowiedziała, że wszystkie gminy z terenu powiatu. Jeżeli w gminie jest osoba, która może być doradcą metodycznym to nie ma żadnych kosztów, a jeżeli takiej osoby nie ma to dana gmina płaci.
p. S. Łangowski – poinformował, że uczniowie szkół niepublicznych zostali zgłoszeniu do nagród Starosty. Zapytał, czy projekty unijne dla uczniów nie są dostępne dla uczniów szkoły niepublicznej.
p. S. Sobczak – część projektów ma jasno określone dla kogo jest to skierowane.
 
Komisja w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowa opinia zostanie przygotowana przez panią Przewodniczącą.
 
p. Skarbnik – poinformowała, że w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczenie jest porównane do roku 2009.
p. S. Łangowski – zapytał, dlaczego na 2010 r. przeznaczono tylko 10.000 zł dla organizacji pozarządowych. Uważa, że jest to cofnięcie się o 4 lata.
p. B. Szramka – zauważył, że żadna kwota nie będzie wystarczająca.
p. Przewodnicząca  - zapytała jak się ma takie zabezpieczenie środków do uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi.
p. P. Broszkiewicz – stwierdził, że stowarzyszenia mogą występować też o środki poprzez Lokalną Grupę Działania. Tam można pozyskać duże pieniądze. Powiat w tej chwili potrzebuje duże środki na rozbudowę i modernizację szpitala oraz na drogi.
p. Skarbnik – poinformowała, że stowarzyszenia mają problemy z wydawaniem środków. Były zwroty dotacji w wysokości 4 groszy. Uważa, że należy środki przeznaczyć na duże imprezy o charakterze powiatowym. Rok 2009 był rokiem obchodów dziesięciolecia powiatu, dlatego środki były większe. Odbyło się z tej okazji wiele imprez.
p. Przewodnicząca – uważa, że dziesięciolecie powiatu nie jest wytłumaczeniem takiego obniżenia środków.
p. S. Łangowski – uważa, że czy w projekcie znajdzie się 10.000 zł czy 30.000 zł to argumenty mogą być takie same.
p. M. Sass – trzeba ustalić filozofię, czy dajemy na drobne czy na większe imprezy. Powinny zostać ustalone kryteria, które imprezy mają szansę otrzymać dofinansowanie.
p. S. Sobczak – stwierdziła, że wiele wniosków dotyczy małych kwot. Pojawiło się teraz wiele źródeł finansowania. Stowarzyszenia wnioskują jednak do samorządów, bo tutaj środki są najprostsze do pozyskania.
p. M. Sass – zapytał, czy Zarząd będzie ustalał kryteria naboru wniosków. Uważa, że powinno być wiadomo na starcie, czy dane przedsięwzięcie ma szanse na dofinansowanie.
p. Przewodnicząca – zapytała co mieści się pod pozycją „pozostałe zadania w zakresie kultury”.
p. S. Sobczak – są to organizowane przez Powiat imprezy takie jak: koncert noworoczny, plener malarski, konferencja naukowa, WOŚP, konkursy, Święto Flagi. Na te trzy pierwsze imprezy dodatkowo pisane są projekty na dofinansowanie.
p. Skarbnik – poinformowała, że w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport będzie autopoprawka Zarządu dotycząca przeznaczenia 10.000 zł na sport kwalifikowany.
p. W. Kociński – uważa, że kwoty zarówno na kulturę jak i na sport powinny być wyższe. Można wystąpić z wnioskiem, aby Zarząd znalazł większe środki. Ponadto w specyfikacji konkursowej powinny być zapisy, że będą dofinansowywane duże imprezy powiatowe.
p. M. Sass – zapytał, jak wygląda sprawa dofinansowywania publikacji.
p. S. Sobczak – najczęściej wykupuje się pewną partię publikacji do celów promocyjnych. W tym celu należy złożyć wniosek do Zarządu.
p. P. Broszkiewicz – zapytał, w jaki sposób jest sponsorowany Szymon Woźniak.
p. Skarbnik – poinformowała, że jest podpisana umowa sponsorska. Znajduje się to w środkach na promocję.
p. W. Kociński – uważa, że Komisja może wnioskować o zwiększenie w obu działach po 10.000 zł.
p. S. Łangowski – uważa, że większość wniosków składana jest na bardzo cenne inicjatywy. Bardzo łatwo coś zniszczyć.
p. W. Kociński – będzie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Wtedy należy pewne kwestie poruszyć.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących proponuje zwiększenie wydatków w następujących działach:
1)     dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195, § 2820 o kwotę 10.000 zł
2)     dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605, § 2820 o kwotę 10.000 zł.
Komisja proponuje zabezpieczenie tych środków z rezerwy w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność.
 
p. A. Pruszak – prosi o zgłoszenie jako wniosek Komisji do budżetu zabezpieczenie środków na naprawę drogi Rosochatka – Śliwice. Kwota naprawy wynosi 635.722 zł.
p. Skarbnik – poinformowała, że należy zgłosić to jako interpelację na sesji. Dotyczy to sposobu rozdysponowania budżetu na remonty przez Zarząd Dróg Powiatowych.
 
Komisja ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się 17 grudnia br. o godz. 14.oo.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała :                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                             Małgorzata Oller
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (1 grudnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 lutego 2010, 08:59:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986