41


Protokół nr 41/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 21 września 2010 r.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji, p. Sylwia Sobczak – Z-ca Naczelnika WEZKSiP.

Posiedzeniu przewodniczy Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Oller.
W posiedzeniu uczestniczy 7 radnych.
 
Tematyka posiedzenia:  
  1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. w działach: 801, 854, 921, 926.
  2. Informacja o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie informacji na temat realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.
p. Skarbnik - poinformowała, że planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2010r. w kwocie 62.293.579,72 zł, został wykonany  w I półroczu 2010r. w kwocie 26.069.160,31 zł tj., w 41,85 % planu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku w porównaniu z I półroczem 2009 roku  wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2010/2009r. jest wyższy o 5,28 %. Natomiast kwotowo wykonanie jest wyższe o  1.308.409,02 zł. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2010 w kwocie 13.609.336,86 zł zostały wykonane w I półroczu 2010 roku na sumę 3.663.475,82 zł tj. w 26,92 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są wyższe o 91.816,59 zł. Niskie wykonanie planu wynika z zawartych umów o dofinansowanie pomocy udzielanej przez inne samorządy, która zrealizowana zostanie w II półroczu. Brak również w I półroczu sprzedaży mienia, która nastąpi w II półroczu po ponownym ogłoszeniu przetargu na zbycie obiektów w Kamienicy. Dotacje celowe(bez dotacji rozwojowych z UE) planowane w budżecie w wielkości  6.748.001,86 zł zostały wykonane w I półroczu2010r. w kwocie 3.684.388,07 zł planu rocznego , co stanowi 54,60 % kwoty planowanej. z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  i inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowane na rok 2010 w kwocie 5.412.150,00 zł,  wykonane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie 3.127.462,00 zł tj. 57,79 % planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami zaplanowane na rok 2010 w kwocie 632.453,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2010 roku  w kwocie 272.302,44 zł tj. w 43,05 %  planu rocznego. Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 70.293.579,72 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2010 r. na sumę 23.687.963,84 zł  tj. 33,70 % planu .W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonano na  kwotę  22.389.101,08 zł.  Zatem w I półroczu 2010 roku  wydano o 1.298.862,76  zł  więcej. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 47.450,837,00 zł zostały zrealizowane w  47,85 % w kwocie 22.707.065,24 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 22.842.742,72 zł zostały wykonane w 4,29% na sumę 980.898,60 zł. Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą   22.842.742,72 zł. Wykonanie zrealizowano w I półroczu 2010r. w kwocie 980.898,60 zł tj. 4,29% planu. Niski poziom realizacji inwestycji związany jest z pracami w toku. Zwiększone wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2010r. Uchwalony na rok 2010 budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie- 8.000.000,00 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu zaciągnięcie kredytu. Wykonanie  budżetu na dzień 30 czerwca 2010r. to nadwyżka budżetowa w kwocie – 2.381.196,47 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie wynosi 44,99 %. W wydatkach tego działu mieszczą się inwestycje. W Zespole Szkół Ogólnokształcących umieszczona jest termomodernizacja budynku, która zostanie zapłacona w drugim półroczu. Dochody w oświacie wynosiły 13,60 %. Znajdują się tam środki unijne, które jeszcze nie wpłynęły. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 48,20 %. Wydatki inwestycyjne w internacie nie zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu. W dziale 921 wykonanie wyniosło 29.70 %. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w dziale znajdują się środki na wydatki inwestycyjne w Muzeum. Do tej pory jednak zostały tylko wydatkowane środki na projekt. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wykonanie wynosi 99,73 %.
p. W. Kociński – zapytał, jaka była zabudżetowana kwota ze sprzedaży budynków w Kamienicy. Teraz jest to kwota 1.400.000 zł.
p. Skarbnik – poinformowała, że nie ma chętnych na kupno Kamienicy. W związku z tym zmniejsza sukcesywnie dochody z tego tytułu.
p. W. Kociński – zauważył, że wniosek na wymianę dachu w Domu Pomocy Społecznej nie uzyskał akceptacji. Zapytał, ile w sumie jest takich projektów, które nie zyskały akceptacji.
p. Skarbnik – odpowiedziała, że nie pamięta ile jest takich projektów. Na DPS został złożony nowy wniosek.
 
Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała informację z realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.
 
Ad. 2.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że zgodnie z planem pracy odpowiedzialnym za omówienie tematu funkcjonowania organizacji pozarządowych jest pan Piotr Broszkiewicz.
p. P. Broszkiewicz – poinformował, że w Powiecie powstało bardzo dużo organizacji pozarządowych działających w różnych dziedzinach. Organizowanych jest wiele imprez i jest w czym wybierać. Najprężniej działające stowarzyszenia korzystają z dofinansowania w konkursach. Należy zauważyć, że jest kilka organizacji, które mają swoje siedziby poza terenem Powiatu. Jest to między innymi Caritas i ZHP. Uważa, że dobrze byłoby, aby organizacje pozarządowe więcej imprez organizowały wspólnie. Zauważył, że stowarzyszenia sportowe w niektórych gminach pozostawiają wiele do życzenia. Powiat ma bardzo ograniczony wpływ na działalność organizacji pozarządowych.
p. S. Sobczak – poinformowała, że 9 października w Gostycynie odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych. Komisja jest współorganizatorem. Przyjedzie osoba, która omówi współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy jest dużo zmian prawnych w zakresie stowarzyszeń.
p. S. Sobczak – poinformowała, że jest bardzo dużo zmian. Z końcem września wygasa ustawa o sporcie kwalifikowanym i kulturze fizycznej. W jej miejsce wchodzi w życie nowa ustawa.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że ta uchwała jest uchwałą czyszczącą przed końcem roku. Dochody i wydatki zmieniają się o 134,29 zł. Wprowadzono w inwestycjach kwoty poprzetargowe. W projekcie tej uchwały jest dofinansowanie dla Gminy Gostycyn. Jest to kwota na poczet przyszłych zadań inwestycyjnych.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. (7-0-0).
 
2)    projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik – poinformowała, że środki, które nie zostały wykorzystane na rehabilitację zawodową zostaną przesunięte na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (7-0-0).
3)      projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012
p. Skarbnik – w projekcie wpisane są dodatkowe zadania, o które będzie możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012 (6-0-1).
 
4)     projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
p. S. Sobczak – poinformowała, że uchwała została wywołana w związku ze zmianą przepisów. Na jej podstawie należy konsultować wszystkie akty prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi. Ta uchwała powoduje uregulowanie zakresu i formy tych konsultacji.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (7-0-0).
 
5)     projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu "BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY"
p. S. Sobczak – Powiat przystąpił do projektu pod nazwą „Borowiacy w labiryntach wiedzy”. Przyjęcie regulaminu jest potrzebne do rozpoczęcia całego projektu.
p. W. Kociński – zapytał, czy małe szkoły też mogą brać udział w tym projekcie.
p. S. Sobczak – przy tworzeniu projektu należy zgłosić, że małe szkoły chcą również brać udział w projekcie. Ten projekt dotyczy 2 szkół powiatowych. W sumie udział w projekcie biorą 32 szkoły. Dotyczy to wszelkich zajęć pozalekcyjnych. Przeznaczony na to jest 1 milion złotych. W sumie będzie to około 200 kółek zainteresowań i zajęć wyrównawczych.
p. W. Kociński – zaproponował, aby może utworzyć gimnazjum sportowe jeżeli jest problem z utworzeniem dodatkowych klas gimnazjum powiatowego.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY” (7-0-0).
 
Sprawy bieżące:
p. S. Łangowski – poinformował, że dokonał analizy ilości uczniów. W 1994 roku urodziło się 694 dzieci. Gimnazjum ukończyło 571 dzieci. 466 uczniów jest w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Subwencja zależy od ilości uczniów. Kiedyś proponował, aby przy każdej szkole powiatowej było liceum ogólnokształcące. Teraz jest problem związany z gimnazjum. Dzieci uciekają z powiatu do innych powiatów.
p. M. Sass – uważa, że rozwiązaniem może byłaby zmiana podstawy programowej. Wszystko musi się zazębiać. Należałoby usiąść i stworzyć spójny program współpracy.
p. W. Kociński – nie rozumie, dlaczego w XXI wieku nie można wybrać sobie szkoły.
p. S. Łangowski – uczniowie mają problemy z dojazdem. Może rozwiązaniem byłoby zrobienie systemu międzygminnego dowozu uczniów.
p. P. Broszkiewicz – zauważył, że szkoły w gminach mają kierowców i można byłoby to stworzyć.
p. Przewodnicząca – odczytała odpowiedzi na wniosek Komisji dotyczący usytuowania chaty borowiackiej.
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                                    Małgorzata Oller

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (21 września 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 października 2010, 11:53:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 844

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij