42


Protokół nr 42/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 26 października 2010 r.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji.

Posiedzeniu przewodniczy Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Oller.
W posiedzeniu uczestniczy 8 radnych.
 
Tematyka posiedzenia:  
1.      Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego oraz miejsc związanych z przebywaniem młodzieży
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że zgodnie z planem pracy odpowiedzialnym za analizę tematu jest pan Andrzej Pruszak. Poprosiła o przedstawienie informacji.
p. A. Pruszak – poinformował, że program zawierał osiem obszarów: 1)  bezpieczna szkoła, 2) ograniczenie narkomanii i alkoholizmu wśród młodzieży, 3) ograniczenie wykroczeń i przestępstw w miejscach publicznych, 4) bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, 5) bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 6) ograniczenie zdarzeń związanych z wykroczeniami i przestępstwami   naruszającymi przepisy p. poż., 7) zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej,  8) przemoc w rodzinie. Szczegółowe przedstawienie znajduje się w materiałach sesyjnych. To co było zaplanowane w programie zostało wykonane. Na sesję jest przygotowany nowy program do zatwierdzenia.
p. P. Broszkiewicz – zaproponował wystąpienie z wnioskiem o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na ul. Warszawskiej, aby była możliwość przejścia do nowo powstałej hali widowiskowo – sportowej.  
p. Z. Grugel – przypomniał, że kilkakrotnie to zgłaszał. Zawsze otrzymywał odpowiedź, że to utrudni przejazd przez Tucholę. Drugą kadencję otrzymuje takie same odpowiedzi z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Takie rozwiązanie z sygnalizacją świetnie sprawdza się w Czersku.
 
Komisja zdecydowała o wystąpieniu do Zarządu Powiatu o ponowne wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ustawienie sygnalizacji świetlnej na ulicy Warszawskiej. Została otwarta hala widowiskowo sportowa, z której korzystają uczniowie szkół. Komisja prosi o dołączenie do wniosku analizy ile klas dziennie odbywa zajęcia na hali. Ponadto sygnalizacja świetlna ułatwiłaby włączanie się do ruchu mieszkańców m.in. z ulicy Nowodworskiego. Takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w Czersku, gdzie na drodze krajowej znajduje się kilka sygnalizacji świetlnych.
 
p. S. Kożuch – dodał, że w Śliwiczkach szkoła jest po dwóch stronach ulicy. Jest nowo wyremontowana droga i wskazane byłoby zamontowanie tam też sygnalizacji.
Komisja wnioskuje też u ustawienie sygnalizacji świetlnej w Śliwiczkach, przy przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej.
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)      projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014
p. S. Łangowski – cieszy się, że w dwóch celach umieszczono zadanie ograniczenia narkomanii w zadaniu 3 i zadaniu 4. Uważa, że to jest profilaktyka. Chciałby jeszcze raz podjąć ten temat. Są imprezy organizowane przez jednostki powiatowe w czasie zajęć szkolnych. Uważa, że zajęcia pozalekcyjne mogą w jakiś sposób ograniczyć te negatywne skutki przyciągając rzesze młodzieży. Zajęcia pozalekcyjne powinny być w czasie wolnym i w soboty. Jeżeli zajęcia będą w czasie wolnym i zapewnimy im dojazd to z czasem będzie chciało korzystać coraz więcej młodzieży. Uważa, że dałoby się logistycznie rozwiązać ten problem.
p. Z. Grugel – zauważył, że każda gmina ma swoje środki transportu i można to wykorzystać.
p. S. Łangowski – trzeba wyrobić w młodzieży nawyk zagospodarowywania wolnego czasu. Jest to najlepsza inwestycja w młodego człowieka.
p. M. Sass – poinformował, że wdrażana jest podstawa programowa, która ma zazębiać współpracę szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjami. Proponuje, aby imprezy odbywały się również w gimnazjach. Widzi też system spotkań dyrektorów szkół gimnazjalnych z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014 (8-0-0)  po uwzględnieniu następujących poprawek:
· w punkcie I – Ograniczenie narkomanii i alkoholizmu punkt 3. Zagospodarowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kolumnie „sposób realizacji” dopisać „organizacja dojazdów”
· w punkcie II – Bezpieczna szkoła zapis punktu 4. zastąpić zapisem: „Organizacja czasu wolnego, dodatkowych zajęć dla młodzieży: uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem integracji międzyprzedmiotowej i międzyszkolnej”.

 
2)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012
p. Skarbnik - poinformowała, że w projekcie dopisano zadania, o które Zarząd zamierza występować w ramach projektów unijnych. Jest to projekt Borowiackie Szlaki na budowę m.in. ścieżek rowerowych.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012 (8-0-0).
3)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
p. Skarbnik – zmiana uchwały dotyczy głównie zmniejszeń w budżecie. Największe zmniejszenie wynika z tego, że w tym roku nie wpłyną środki na budowę ścieżki Tuchola – Świt – Tuchola. Te środki wpłyną do budżetu w 2011 r. Ponadto wpłynęła decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszająca budżet Domu Pomocy Społecznej o 80.000 zł. W Domu Dziecka nastąpiło rozliczenie środków przeznaczonych na termomodernizację. Ponadplanowe dochody z tytułu odzyskania podatku VAT w Szpitalu Tucholskim pomniejszają wysokość środków z planowanej sprzedaży budynków w Kamienicy. Ponadto w uchwale znalazły się przeniesienia pomiędzy paragrafami.
p. Przewodnicząca – zapytała skąd wyniknęły ponadplanowe dochody w ochronie środowiska.
p. Skarbnik – poinformowała, że są to wpływy z opłat. Wysokość jest nie do przewidzenia. W projekcie znalazł się też dodatkowy załącznik dotyczący rachunku dochodów własnych w TCEZ.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.  (8-0-0).
 
4)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Szpital Tucholski” Sp. Z o.o. w Tucholi
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi (8-0-0).
 
5)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Spółka z o.o. w Tucholi
p. Skarbnik – poinformowała, że są złożone wnioski do Rady Nadzorczej dotyczące chęci zbycia udziałów. Ewentualny wykup nastąpi w przyszłym roku.
p. Z. Grugel – uważa, że należy skorzystać z prawa pierwokupu dla czystości sytuacji jeżeli chodzi o osoby fizyczne.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Spółka z o.o. w Tucholi (8-0-0).
 
6)     projekt uchwały w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
p. Skarbnik – poinformowała, że ustawa o finansach publicznych wymusiła likwidację gospodarstwa pomocniczego prze Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Likwidacja następuje z dniem 31. października 2010 r. W związku z tym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (8-0-0).
 
7)    projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
p. Skarbnik – ta uchwała dotyczy pozostałych jednostek, które posiadają stołówki i internaty. Środki na tych rachunkach nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia. Na koniec roku, środki, które nie zostały wykorzystane trafiają do budżetu powiatu.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (8-0-0).
 
8)    projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi”
p. Skarbnik – poinformowała, że Powiat składa wniosek na pracownie komputerowe i laboratoria w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych i w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych na kwotę około 270.000 zł.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi” (8-0-0).
 
9)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi”
p. Skarbnik – wniosek dotyczy przebudowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Tam mają być dobudowane ścianki działowe i remont podłóg oraz zakup wyposażenia. Kwota dofinansowania około 280.000 zł.
p. B. Szramka – dodał, że powstanie pracownika historyczna, informatyczna i nowy serwer dla szkoły.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi” (8-0-0).
 
10) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa
p. Skarbnik – uchwała dotyczy drugiego etapu drogi w Raciążu za środki, które pozostały z oszczędności poprze targowych.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa (8-0-0).
 
Obrady opuścili p. Małgorzata Oller i p. Stanisław Łangowski. W posiedzeniu uczestniczy 6 radnych. Posiedzenie prowadzi pan Marek Sass.
 
11) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Białej
p. Skarbnik – Związek Harcerstwa Polskiego wystąpił o przedłużenie terminu użytkowania ośrodka w Białej o rok. ZHP ma możliwość pozyskania około 3 milionów złotych na infrastrukturę, pod warunkiem, że wykaże się tytułem do gruntu na okres pełnych 10 lat.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Białej (6-0-0).
 
Na salę wrócił p. Stanisław Łangowski. W posiedzeniu uczestniczy 7 radnych.
 
12)   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik – poinformowała, że środki, które nie zostały wykorzystane turnusy  zostaną przesunięte na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (7-0-0).
Na salę wróciła p. Małgorzata Oller. W posiedzeniu uczestniczy 8 radnych. Posiedzeniu przewodniczy Przewodnicząca Małgorzata Oller.
 
p. Przewodnicząca – podziękowała członkom Komisji za współpracę w twej kadencji.
p. Z. Grugel – dodał, że oświata przez te cztery lata dużo zyskała. Inwestycyjnie nie było jeszcze takiej kadencji. Można mieć satysfakcję, że coś po tej Radzie zostaje.
p. M. Sass – poinformował, że nie będzie kandydował w wyborach. Zaoferował swoją współpracę jako oświatowiec.
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                    Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (26 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 grudnia 2010, 12:16:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1045

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij