1

Protokół nr 1/2006
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 29 grudnia 2006 roku

 
Obecni na posiedzeniu radni według listy obecności oraz: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji. Przewodniczącym Komisji został wybrany Zbigniew Grugel.
 
Przewodniczący poprosił, aby Komisja zajęła się projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 rok.
 
p. K. Siniło – zmniejsza się dochody w PUP, lecz zostaną one przeniesione na przyszły rok. Zdejmuje się też zaplanowane na ten rok środki w kwocie 150 tys. na budowę nowego Domu Pomocy Społecznej i kwota ta zmniejsza deficyt.
p. S. Łangowski – jaki był planowany deficyt i jaki będzie na koniec roku?
p. K. Siniło – trudno powiedzieć dokładnie jaki będzie, ale powinien być mniejszy 1 mln niż był planowany.
p. A. Myszkowski – odnośnie standaryzacji czy będzie to ujęte w autopoprawkach?
p. K. Siniło – tak, składamy wniosek o dofinansowanie z PFRON.
Przewodniczący – czyli zrezygnowano ze standaryzacji, bo miało to być w tym roku?
p. K. Siniło – przetarg był na większą kwotę niż mieliśmy środków.
p. A. Myszkowski – do kiedy musi być wykonana standaryzacja?
p. K. Siniło – do końca 2007 roku. Są złożone wnioski o dofinansowanie na kwotę 150 tys. i to jest kwota zwiększona w stosunku do poprzedniego wniosku.
p. D. Gromowska – czyli wiadomo już, że nie będzie budowy nowego DPS?
do końca jeszcze nie zapadły te decyzje. Jest złożony wniosek do PFRON, ale jeśli pozyskalibyśmy środki na budowę to może sytuacja ulec zmianie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie (6 za) zaopiniowała projekt uchwały dotyczący zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 rok.
 
p. K. Siniło – jest również zmiana uchwały w sprawie PFRON. Zmiany mają na celu wykorzystanie w 100 % środków.
 
Od tej chwili w komisji uczestniczy 7 członków Komisji.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 za) zaopiniowała projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                      Zbigniew Grugel
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (29 grudnia 2006)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (9 lutego 2007, 15:00:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1687