3

 
Protokół nr 3/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
z dnia 6 lutego 2007 roku
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu oraz p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o funkcjonowaniu powiatowej służby zdrowia.
2. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2006.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
 
Pani Aleksandra Kabat przybyła na posiedzenie Komisji o godz. 16.00
 
Przewodniczący przywitał zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia Komisji i poprosił o wyrażenie opinii w sprawie tematyki posiedzenia i wniesienia dodatkowych punktów.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.
 
Ad. 1
 
Na posiedzenie Komisji nie przybył p. Jarosław Katulski Dyrektor NZOZ w Tucholi. Wobec tego Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Henrykę Dziurzyńską Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Ad. 2
 
Przewodniczący – poprosił o zabranie głosu Członków Komisji i wyrażenie opinii w sprawie materiałów przedłożonych przez Powiatowy Urząd Pracy.
p. D. Gromowska – pozytywnie oceniam przedstawione. W materiałach zawarta jest informacja, że w programie „Nie jesteś sam” uczestniczyło 6 osób. Mam pytanie czy jest to tylko 6 osób?. W jaki sposób mam to interpretować?.
p. H. Dziurzyńska – program ten dotyczy działania 1.5 w ramach ZPPOR. Otrzymałam na niego środki z Urzędu Marszałkowskiego. Program ten dotyczy osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP. Z naszego powiatu zgłosiło się tylko 6 osób. Chociaż powiadomieni zostali wszyscy, wszyscy jest to 100 osób. W tym roku również otrzymaliśmy zaproszenie do udziału dla niepełnosprawnych w tym projekcie. Zostali ponownie poinformowani. Ale jaki będzie odzew to nie wiem.
p. D. Gromowska – jak wygląda sprawa prac społeczno-użytecznych.
p. H. Dziurzyńska – będziemy ten projekt w tym roku realizować. Przewidywane jest wprowadzenie zapisu, że prace społeczno-użyteczne finansowane będą w całości przez powiatowe urzędy pracy. Ta forma przeznaczona jest dla osób otrzymujących pomoc z ośrodków pomocy społecznej. Polega na tym, że 10 godzin w tygodniu muszą takie osoby przeznaczyć na pracę w celach społeczno-użytecznych dla gminy, w której mieszkają.
p. A. Myszkowski – czy spadek poziomu bezrobocia wynika z emigracji za granice kraju.
p. H. Dziurzyńska – tego akurat nie można w ten sposób interpretować. Bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy ma obowiązek zgłosić wyjazd, jeżeli wynosi on dłużej niż 30 dni. W ubiegłym roku dopuszczono możliwość, aby bezrobotny zgłaszał się raz na dwa miesiące w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Nasz urząd przystał na takie rozwiązanie. Z tego powodu, że bezrobotni twierdzili, iż nie mają środków na dojazd w celu potwierdzenia gotowości.
Przewodniczący – liczba zarejestrowanych bez kwalifikacji jest duża. Czy ludzie nie odczuwają potrzeby, żeby podnosić kwalifikacje i zmienić swoją sytuację?.
p. H. Dziurzyńska – ma Pan rację. Nasz urząd organizuje szkolenia, ale brak jest chętnych na nie. Ludzie tłumaczą się tym, że nie mają jak dojechać, a w przypadku kobiet, że nie mają, z kim zostawić dzieci. Problem z dojazdami jest niestety prawdą.
p. A. Myszkowski – czy Wasz urząd załatwia wyjazdy do pracy za granicą. I czy te wyjazdy są na stałe czy tylko kilkumiesięczne.
p. H. Dziurzyńska – tym zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy. W ubiegłym roku z naszego terenu wyjechało 1.500 osób. Większość z tych osób wyraziła chęć pobytu. Takie informacje uzyskaliśmy przeprowadzając wśród nich sondaż. Oferty pracy za granicą wymagają od kandydatów znajomości języków obcych. Niestety niewiele osób może pochwalić się znajomością języka obcego w praktyce, kiedy udają się na rozmowy z potencjalnymi pracodawcami.
Przewodniczący – dlaczego staże są takie krótkie. Ludzie, którzy ukończyli studia powinni być jak najdalej od statusu osoby bezrobotnej, a tymczasem wszystko się tak kończy. W Lasach Państwowych praktykujemy roczne staże. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie, które pozwala znaleźć się młodym ludziom na rynku pracy. Lasy Państwowe są w stanie przyjąć każdą osobę na staż. Roczny staż pozwala zaprezentować temu młodemu człowiekowi wszystkie jego zalety. Czego nie uda się z pewnością zrobić w ciągu trzech miesięcy.
p. H. Dziurzyńska – prawnie staż trwać może przez okres jednego roku. Praktycznie jest to niemożliwe z powodu braku środków finansowych. W powiecie staże trwają sześć miesięcy. Mogłabym wprowadzić roczne staże, ale wtedy mniej osób mogłoby skorzystać z tej możliwości. Za 6-cio miesięcznymi stażami przemawia także to, że 40% osób znajduje zatrudnienie po tym okresie stażu. Tak było do tej pory. W tym roku efektywność nam spadła. W roku bieżącym na staże otrzymałam 6 mln złotych. Staże 12-to miesięczne mam tylko w Policji. Po okresie stażu taka osoba otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych.
p. M. Mróz – chciałbym zwrócić uwagę, że mojego punktu widzenia, a pracuje w Gminnej Spółdzielni, to 6-cio miesięczny staż dla osoby, która ma pracować w przyszłości jako sprzedawca jest zupełnie wystarczający. Jeśli młody człowiek okaże się dobry to można go od razu zatrudnić. Chciałbym nawiązać do wyjazdów zagranicznych. Otóż sąsiadująca z nami Gmina Buszkowo, której specjalizacją są uprawy truskawki, ma problemy ze znalezieniem pracowników sezonowych. Wszystko to odcisnęło się na naszych rodzimych producentach. Mam pytanie czy macie wiadomości o tym, że wrócił ktoś niezadowolony z zagranicy. Tyle się teraz słyszy informacji o obozach pracy. Czy w związku z brakiem naszych pracowników otworzymy się na rynki wschodnie?.
p. H. Dziurzyńska – rynki wschodnie nie są nami zainteresowane. Jeśli chodzi o doniesienia o obozach pracy. Miejsca, w których pracowali Polacy zostały sprawdzone, ale dotyczyło to miejsc pracy, do których kierował nasz urząd wojewódzki. Na miejscu okazało się, że te problemy wynikały z nieznajomości języka i rzeczywistości hiszpańskiej.
Przewodniczący – czy ten poziom 5.000 zarejestrowanych bezrobotnych zmieni się kiedyś?.
p. H. Dziurzyńska – ten poziom bezrobotnych wynika przede wszystkim z przepisów prawnych. Jednym z warunków otrzymania zapomogi z ośrodka pomocy społecznej jest posiadanie statusu bezrobotnego. Dopóki to się nie zmieni nie zmniejszy się liczba bezrobotnych. Dodatkowo urzędy pracy zobowiązane są do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ciężko jest też z realizacją ofert pracy u pracodawców. Dlatego, że wielu z nich zatrudnia naszych bezrobotnych bez umowy. Kiedy otrzymują oni skierowanie do danego zakładu pracy, pracodawcy podpisują, że ta osoba nie spełnia warunków. Potem zaś okazuje się, że ona pracuje u tego pracodawcy. Inni uczciwi pracodawcy skarżą się nam na te praktyki.
Przewodniczący – czy komisja ma jeszcze jakieś pytania do Pani Dyrektor?. Czy życzą sobie Państwo, żebyśmy określili jakieś stanowisko do materiału przedstawionego przez Panią Dyrektor?. Czy też przyjmiemy to jako informację?.
p. A. Myszkowski – myślę, że powinniśmy powiedzieć, że dziękujemy za przedstawione materiały i zapytać się w czym możemy pomóc Pani Dyrektor.
Przewodniczący – wobec tego przygotuje krótkie stanowisko. Serdecznie dziękuje Pani za przybycie.
 
Ad. 3
 
Przewodniczący wobec nieobecności na posiedzeniu Dyrektora NZOZ „Szpital Tucholski” poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – autopoprawki zgłoszone przez Komisje Stałe Rady Powiatu Tucholskiego zostały uwzględnione w związku z czym zmianie uległy dochody i wydatki powiatu. Zrezygnowano z budowy DPS-u w zamian za to Zarząd pozyska 150 tys. Zł na standaryzację DPS-u. Powiatowy Urząd Pracy otrzyma 117.600 zł. Zwiększenie w wydatkach to 30 tys. zł dla Gminy Śliwice na urządzanie lasów. W ZDP nastąpi zwiększenie o 1.020 tys. zł z czego kwota 1 mln złotych to kredyty. 500 tys. zł na projekty, a 500 tys. Zł na budowę dróg. 180 tys. Zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Przewodniczący – propozycje zmian Komisji Zarząd przyjął w całości.
p. M. Mróz – dlaczego nastąpiło zwiększenie kwoty o 20 tys. Zł na zakup samochodu dla Starostwa?
p. K. Siniło – w pierwszej wersji budżetu miał być to samochód w leasingu. Ostatecznie Zarząd przyjął zakup nowego samochodu w zamian za oddanie starego.
p. D. Gromowska – co się kryje pod pozycją budowy dróg?
p. T. Zaborowski – są to projekty pod budowę dróg, rozgraniczenie działek. Informacja odnośnie budowy dróg zostanie przedstawiona na sesji marcowej. Jutro ma się odbyć spotkanie z wójtami i burmistrzem, jakie drogi widzą do wykonania w pierwszej kolejności.
Przewodniczący – to się nie ma nijak do tego, co omawiamy w tej chwili. Przypominam, że zajmujemy się budżetem. Te sprawy będziemy poruszać przy zmianach do zadań inwestycyjnych.
p. D. Gromowska – ja uważam, że jest to ważne dotyczy to RPO. Wnoszę, aby w ostatnim wersie dopisać także drogi gminne. To będzie ważne wtedy, kiedy trzeba będzie pisać wnioski o środki unijne.
Przewodniczący – chciałbym, aby wrócili do omawiania zmian w projekcie budżetu.
p. D. Gromowska – wobec tego, dlaczego jest 60 tys. Zł na zakup mikrobusu?.
p. T. Zaborowski – ten mikrobus ma być zakupiony na potrzeby ZSL i T w celu przewożenia uczniów na praktyki do Bydgoszczy.
p. A. Myszkowski – a co z budową hali widowisko-sportowej?.
p. T. Zaborowski – nie ma deklaracji Zarządu Powiatu i Zarządu Gminy aby w roku 2007 pratycypować w budowie hali.
Przewodniczący – dla mnie zapis na stronie 105 w materiałach sesyjnych jest niefortunny. Dlatego, że zadaniem powiatu jest budowali sali gimnastycznej dla szkoły, a nie budowa hali. Hala widowiskowa służy osobom dorosłym.
p. T. Zaborowski – Zarząd nie odnosi się do tego co jest przedstawiane w mediach.
Przewodniczący – inna jest rola i zadania powiatu i inne gminy. Pani Gromowska nie jest co do tego przekonana ?.
p. D. Gromowska – to jest nowy element w autopoprawce Zarządu. Zaskakuje mnie to, gdyż to zadanie jest przypisane do jednej szkoły.
p. M. Mróz – remont dachu w ZSL i A jest kierunkowym wydatkiem. Nastąpiło tutaj znaczne przeniesienie środków na jeden cel. Mówię tutaj o zakupie mikrobusu i budowie sali gimnastycznej. Mamy zbyt mało informacji. Uważam także, że inne szkoły również mają naglące potrzeby. Nie przekonuje mnie ta argumentacja. Przewodniczący Rady Powiatu mówił nam, że nie chce być posądzony o to, że kiedyś był dyrektorem ZSL i T i teraz kieruje się jakimś sentymentem.
p. St. Łangowski – do niedawna o takiej inwestycji nie było można w ogóle marzyć. Po wyklarowaniu się kwoty 3 mln zł wzbudziła się nadzieja, że w końcu uda się zrealizować to marzenie. W ubiegłym roku wydatkowano kwotę 1.500.000 zł na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i nowy obiekt Poradni. Rozumiem, że każdy z dyrektorów będzie przedstawiał, że to jego szkoła potrzebuje najwięcej środków. Toczą się rozmowy w sprawie przekazania Technikum Leśnego Ministrowi. Spowoduje to oszczędności dla powiatu, dlatego też mimo zastrzeżeń, o których uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie zainwestować środki w ZSL i T. Nie chcę krytykować poprzednich Zarządów. Poczyniliśmy już pewne ruchy, żeby te środki zostały przeznaczone na ZSL i T. Uważam, że te pieniądze powinny zostać przeznaczone na oświatę. Nie wiemy, jaka będzie następna subwencja. Chcę jeszcze powiedzieć, że 70% uczniów ZSL i T to osoby dojeżdżające z Waszych gmin Państwo Radni. Codziennie powinny ćwiczyć cztery grupy, a ćwiczą tylko dwie. Pozostali uczniowie albo idą na spacer albo przesiadują w klasach.
p. M. Mróz – to co powiem będzie się wiązało z wypowiedzią Pana Przewodniczącego. Uważam, że to zadanie inwestycyjne powinno być rozłożone na lata. Na zebraniach wiejskich w mojej gminie usłyszałem, że budowę sali rozpocznie się i zakończy w 2007 roku. Te słowa będą miały dalekosiężny skutek. Stąd moje pytanie czy budowa sali skończy się rozpocznie w tym roku.
p. T. Zaborowski – wiem, że takie informacje zostały rozpowszechnione, ale to zupełnie nie zgadza się z prawdą. Jest to nie możliwe choćby ze względów technologicznych.
p. M. Mróz – świadczy o tym zapis w tegorocznym budżecie. Ostateczny koszt wynosi 4 mln zl. A zapisane jest w tym roku 1.400.000 zł.
p. T. Zaborowski – prowadzę rozmowy w sprawie pozyskania środków pozabudżetowych. W ubiegłym roku została dokonana w Urzędzie Marszałkowskim korekta przeglądu obiektów sportowych. Nie zmieniono tej nazwy, więc mając podjętą odpowiednią uchwałę możemy występować o środki.
p. A. Myszkowski – ja popieram działania Zarządu Powiatu. Jaki jest cel przekazania Technikum Leśnego Lasom Państwowym?. Technikum jest znakiem firmowym Tucholi. Czy za kilka lat nie powstanie zagrożenie, że Lasy zamkną to technikum?. Czy nie stracimy subwencji oświatowej przez takie działania?.
Przewodniczący – przed powstaniem powiatów istniało 13 średnich szkół leśnych zawodowych, które były prowadzone przez Lasy Państwowe. Lasy postanowiły uporządkować tę sytuację. Ja wspólnie z Panem Weyną i Panem Muszyńskim poczyniliśmy starania o uporządkowanie sytuacji z obiektami szkoły na ul. Nowodworskiego. Lasy podjęły kroki w celu zbudowania nowego obiektu dla Liceum Ogólnokształcącego, które wcześniej mieściło się w naszych budynku. Po powstaniu powiatów wielu starostów utworzyło u siebie szkoły leśne. Ale, żeby te szkoły spełniały swoje zadania muszą uczniowie mieć zagwarantowane praktyki. W tej chwili w Polsce jest 50 szkół leśnych. Lasy są w stanie zabezpieczyć praktyki tylko dla 10 szkół. To wiąże się też z wydolnością Lasów. Wyobraźmy sobie zatrudnienie w Lasach uczniów z 50 szkół. To jest fizycznie nie możliwe i finansowo. Z opłacaniem i praktyk i zatrudnieniem tylu osób. W ustawie jest zapisane, że tylko Minister Rolnictwa i Leśnictwa może przejąć te szkoły leśne, ale Minister nie chce brać na siebie takiego obowiązku nawet na jeden dzień. Chciałby je przekazać Lasom Państwowym. Ale tego na razie nie może zrobić. Dlatego tez trwają prace nad zmianą tych zapisów, aby Lasy przejęły 10 szkół leśnych, których wcześniej prowadzenie należało do ich kompetencji. Powiat Tucholski włożył w tę szkoły 3 mln zł. Odzyskać możemy około 2 mln zł. Po remoncie okazało się, że żadna z wyremontowanych sal nie nadaje się do użytkowania, gdyż nie spełnia wymogów przeciwpożarowych. Dodatkowo stara stołówka i sala gimnastyczna grozi zawaleniem. Ręczę za to, że ta szkoła nie straci nigdy, kiedy będzie prowadzona przez Lasy. Stracić może tylko, kiedy jej nie przekażemy.
p. T. Zaborowski – należy wymienić w tej szkole jeszcze 11 drzwi przeciwpożarowych. W tej chwili nie powinno tam być zajęć.
p. M. Mróz – kwota 700.000 zł jest na wykupienie obligacji, które były wyemitowane na termomodernizację. Czy w tej kwocie mieści się też ZSL i A. Czy ta część też będzie uwzględniona przy przekazywaniu szkoły.
p. K. Siniło – trudno powiedzieć co będzie najpierw płacone czy termomodernizacja czy też obligacje na drogi.
p. T. Zaborowski - te koszty z termomodernizacji były też wymieniane przy rozmowach w sprawie przekazywania technikum.
p. K. Siniło – w przypadku oddawania tych środków będzie kompensacja nakładów.
p. D. Gromowska – czy w sprawie Książnicy zostało spisane porozumienie w odniesieniu do biblioteki.
p. T. Zaborowski – w tej chwili nasze stanowiska zostały sprecyzowane. Na dzisiaj przygotowywany jest akt notarialny, co do sposobu użytkowania poszczególnych sal w Książnicy. Zostanie ona wkrótce podpisany. Rozmawiamy teraz odnośnie kosztów. W miesiącu styczniu tego roku został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury o doposażenie.. Aby otrzymać środków musimy mieć 10% wkładu środków własnych. Wystąpiliśmy także z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o środki na budowę mostu w Pile oraz drogi w Rzepicznej.
Przewodniczący – wobec braku dalszych pytań zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawek do budżetu na rok 2007.
 
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (7-0-0) przyjęła autopoprawki Zarządu Powiatu Tucholskiego do budżetu powiatu na rok 2007.
 
 
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania do projektu budżetu na rok 2007. Jeżeli nie ma przystępuje do glosowania nad projektem budżetu Powiatu na rok 2007.
 
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (7-0-0) przyjęła projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2007.
 
 
Przewodniczący – proszę o wyrażenie swojej opinii na temat projektu uchwały na stronie 56 materiałów sesyjnych w sprawie zmiana w PERON-ie.
p. K. Siniło – ta uchwała odnosi się do roku 2006. Jest to już ostateczna wielkość środków na PERON po przyjęciu algorytmu.
 
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie
i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
 
 
p. T. Zaborowski – wnosiłem o zmianę sposobu przekazywania środków na PERON w transach. Mieliśmy sugestię od Przewodniczącego Komisji Zdrowia poprzedniej kadencji, że PCPR w styczniu i lutym funkcjonuje bez środków.
p. K. Siniło – chodziłoby nam o uruchomienie formy zaliczkowej.
Przewodniczący – proszę o wyrażenie swojej opinii odnośnie planu inwestycyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym na stronie 59 materiałów sesyjnych.
p. T. Zaborowski – wstępnie tam były zapisane tylko trzy zadania. Myśmy ujęli ich więcej. Te inwestycje ujęte w tym programie zostały przedyskutowane i uzgodnione z samorządami i instytucjami tam zapisanymi.
p. M. Mróz – chciałbym, aby się Pan Wicestarosta odniósł do tego co mówiła Pani Gromowska o wprowadzeniu pojęcia drogi gminne do tego programu.
p. T. Zaborowski – jestem pewny, że taki zapis tam się znajdzie.
Przewodniczący – czy zgłaszamy to jako stanowisko komisji?.
p. A. Kabat – czy to może zostać dopisane w tym programie?.
p. T. Zaborowski – to są w zasadzie ogólne zapisy i tematy te są do rozwagi na przyszłość.
p. D. Gromowska – to jest istotny zapis potrzebny do kompletowania dokumentów przy składaniu wniosków o środki pozabudżetowe. To wszystko jest spójne. Żaden z tych rodzajów dróg nie istnieje bez drugiego. Wiem, że brak takiego zapisu może czasem zniweczyć wiele miesięcy pracy.
p. St. Łangowski – chodzi o to, aby Zarząd miał informację od nas, żeby szczegółowiej opracowywał takie dokumenty w przyszłości.
p. T. Zaborowski – zostanie ten zapis wprowadzony do programu i zmieniony na sesji.
p. D. Gromowska – dlaczego jest tu wprowadzona kotłownia, w której będzie partycypowało Przedsiębiorstwo Komunalne?.
p. T. Zaborowski – ten projekt został zgłoszony przez PK. To nie jest nasza inwestycja.
Przewodniczący – projekt uchwały na stronie 146 prostuje błąd w poprzedniej uchwale. Dotyczy on nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Taki jest nakaz Wojewody. Przystępujemy do głosowania.
 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/22/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na 2007 r. (7-0-0)
 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej na terenie wsi Okoniny Nadjeziorne.
 
 
Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu Powiatu Tucholskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządów na rzecz Kolei Lokalnych.
 
Przewodniczący – chciałbym poinformować, że nie mamy wybranych Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
p. M. Mróz – myślę, że te sprawę powinniśmy zostawić do momentu zakończenia spraw związanych z komisją Rewizyjną i jej ukonstytuowania się.
 
Przewodniczący wobec wyczerpania się tematyki obrad komisji zamknął jej posiedzenie.
 
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                   Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (6 lutego 2007)
Opublikował: Kinga Majer (18 czerwca 2007, 13:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443