6

Protokół nr 6/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 18 kwietnia 2007 roku
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2006.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
 
Przewodniczący - przywitał zebranych, przedstawił tematykę posiedzenia i zapytał się, czy któryś z Członków Komisji chce wnieść zmiany do porządku posiedzenia.
 
Komisja przyjęła tematykę posiedzenia przez aklamację.
 
Ad. 1
 
Przewodniczący – planowany budżet po korektach w 2006 roku wyniósł 38 mln zł i został wykonany w 100,91%. Myślę, że spróbujemy dyskusję do pytań co do przedłożonego sprawozdania. Czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik.
p. D. Gromowska – to sprawozdanie jest bardzo szczegółowe.
Przewodniczący – tak, ale to jest zgodne z wymaganiami radnych.
p. K. Siniło – tak, ale według Regionalnej Izby Obrachunkowej nasze sprawozdania są jeszcze za mało szczegółowe.
Przewodniczący – nie słyszę żadnych pytań do Pani Skarbnik. Wobec tego poproszę o głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 
Wnioski Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 pozytywnie zaopiniowała jego wykonanie i wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.(6-0-0)
 
Pan Michał Mróz przybył na posiedzenie Komisji o godz. 15.15.
 
Ad. 2
Przewodniczący - poprosił o zabranie głosu na temat zmian w budżecie powiatu na rok 2007.
p. K. Siniło – w wyniku zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 5.322 zł  i wynoszą 40.282.925 zł. Po stronie wydatków nastąpiły zmiany w wysokości 5.322 zł i wobec tego wydatki wynoszą 41.782.925 zł.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma pytania do Pani Skarbnik. Jeśli nie przystępujemy do głosowania.
 
Wnioski Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 r. (7-0-0)
 
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa chciałby się odnieść do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji Drogowych dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2007?.
p. T. Zaborowski – elementem, który został wprowadzony jako poprawka do programu, jest budowa drogi w Śliwicach. W ramach tego projektu zamierzamy wykonać projekty dróg. Chcemy przygotować się do tego, żeby móc w każdej chwili uzyskać środki jeśli zaistnieje taka możliwość. Niektóre z tych rzeczy realizujemy na przykład podkłady geodezyjne.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze uzyskać jakieś informacje?. Jeśli nie to przystępujemy do głosowania.
 
Wnioski Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie pozytywnie zaoponowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji Drogowych dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2007. (7-0-0)
 
Przewodniczący – co było powodem zmian wprowadzonych do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa?.
p. T. Zaborowski – ta zmiana wynika z przesłanek prawnych. Regulamin Organizacyjny nie był aktualizowany od kilku już lat.
Przewodniczący – czy są jakieś pytania do zmiany Regulaminu Organizacyjnego?. Jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa .
 
Wnioski Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie pozytywnie zaoponowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.               (7-0-0)
 
Przewodniczący – wczoraj dowiedziałem się, że Zarząd Powiatu wprowadzi na sesję jedną uchwałę. Dotyczy ona przekazania szkoły leśnej przez Ministra Środowiska. Mamy w nazwie Zespół Szkół Leśnych i dlatego musimy wprowadzić taką uchwałę. Łączę to z punktem
14 porządku obrad sesji.
p. T. Zaborowski – ta uchwała wnosi zmianę nazwy szkoły. Otrzymaliśmy z 6 powiatów wzory porozumień z Ministrem Środowiska. Prowadzimy z nimi rozmowy i z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w celu wyjaśnienia wszelkich nurtujących nas niejasności. Rozmowy te prowadzi Starosta Mówiński. Jesteśmy zdeterminowani, żeby te działania przyniosły pozytywne rozwiązanie. Najważniejszy dla nas jest interes uczniów.
p. D. Gromowska – ma prośbę do Pana Wicestarosta. Zwróciła się do mnie ostatnio osoba z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Osób Niepełnosprawnych w Toruniu z prośbą czy nie można by oddelegować kogoś kto jest specjalistą od pisania programów i spraw budowlanych.
p. T. Zaborowski – proszę o kontakt do tej osoby.
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                                 Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (18 kwietnia 2007)
Opublikował: Kinga Majer (18 czerwca 2007, 13:52:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1749