9

Protokół nr 9/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 13 sierpnia 2007 roku

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Pani Aleksadnra Kabat przybyła na posiedzenie Komisji o godz. 9.40.
Pan Michał Mróz przybył na posiedzenie Komisji o godz. 9.42.

Przewodniczący – przywitał zebranych i przedstawił tematyke posiedzenia. Zapytał się Członków Komisji czy odnosić się będzie Komisja do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego?.
p. D. Gromowska – myślę, że pozytywnie opiniujemy ten program.
Przewodniczący – wobec tego przystępujemy do głosowania.

W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie 4 głosami za przyjęła Wieloletni Program Inwestycyjny.

p. K. Siniło – zwiększenie budżetu po stronie dochodów. W rozdziale 75020 nastąpiło zwiększenie o kwotę 5 tys zł z ponadplanowych dochodów. W rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych zwiększenie o kwotę 67.860 zł. Nastąpiło też zwiększenie cześci subwencji oświatowej ogólnej w kwocie 446 tys zł. W rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i spoęłczna osób niepełnosprawnych nastąpiło zwiększenie o 72.860 zł w wyniku porozumień zawartych z gminami powiatu w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dokonuje się zwiększenia o kwotę 232.859 zł. Równocześnie po stronie wydatków w rozdziale 60014 zaoisuje się kwotę 41.800 zł na zabezpieczenie porozumienia z Gminą Tuchola opracowania koncepcji południowego obejścia Tucholi. 32.741 zł zostaje przeniesione na rozdział 85111 szpitale ogólne na pokrycie straty Spółki Szpital Tucholski. 72.860 zł zostaje zapisane w § 2580 Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na Warsztaty Terapii Zajęciowej. W rodziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w §4210 zapisuje się kwotę 232.859 zł. Dotyczy to porozumienai podisanego przez Powiat Tucholski i Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na fiansowanie programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.
p. A. Myszkowski – co znaczy kwota 466 tys zł zapisana w dziale 801 w paragrafie zakup usług pozostałych?.
p. K. Siniło – ten paragraf dotyczy Powiatowego Zakładu Obsługi. Te środki tam zapisane dotyczą przyszłych wynagrodzeń dla nauczycieli. Jest to 5% podwyżka.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą.

W wyniku głosowania 5 głosami za przy 1 wstrzymującym Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 rok.

Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie 6 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała (6za) także projekt uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.

Przewodniczący – zakończyliśmy omawianie punktu dotyczącego materiałów sesjsynych. Proponuje, abyśmy zaczęli dyskusję nad wyborem Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji. Przypominam, że jako jedyna Komisja nie dokonaliśmy jeszcze ich wyboru.
p. St. Łangowski – może Pan Przewodniczący zaproponuje jakąś kandydaturę?.
Przewodniczący – proponuję na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Panią Dorotę Gromowską.
p. D. Gromowska – proponuję, abyśmy porozmawiali o tym dopiero po tym jak porozmawiam z moim klubem.
Przewodniczący – dobrze wobec tego ten punkt przekładamy na następne posiedzenie Komisji.

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                    Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                            Zbigniew Grugel

 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (13 sierpnia 2007)
Opublikował: Kinga Majer (12 grudnia 2007, 16:08:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2010