10

Protokół nr 10/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 11 września 2007 roku.

Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Roman Nowakowski – Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi i Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, p. K. Siniło – Skarbnik Powiatu.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Domu Dziecka w Tucholi.
Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku.
2. Realizacja programu dostosowawczego Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący – przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Poprosił o zabranie głosu p. Krystynę Siniło.
p. K. Siniło – inwestycje wykonane zostały na poziomie 6,03%. Wynika to z tego, że niektóre zadania inwestycyjne zostały przesunięte na II półrocze tego roku. Realizacja zadania obwodnica Tucholi nastąpi po realizacji projektu obwodnicy i podpisaniu porozumienia z Gminą Tuchola. Na inwestycję most w Pile zostały przyznane środki od Wojewody na realizacje zadania. Jeżeli chodzi o drogę w Rzepicznej to realizowany będzie tylko projekt. Na przebudowę drogi Tuchola – Tleń zabezpieczone są środki na projekt przebudowy. Zostanie wkrótce ogłoszony przetarg na projekt na te drogę. Zakup samochodu został zrealizowany. Modernizacja obiektu starostwa na ul. Pocztowej. Nie spłynęły jeszcze wszystkie faktury. Kolejne zadanie, zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, nie wiadomo czy zostanie to zrealizowane. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych, jej rozpoczęcie cały czas się przedłuża w skutek protestów, które zostały złożone. Co do zadania budowa poradni specjalistycznych Zarząd postanowił wnieść wkład w formie udziałów, a nie uczestniczyć w budowie. Modernizacja DPS- u jest w trakcie realizacji.
Przewodniczący – czy Członkowie Komisji mają jeszcze jakieś pytania?. Jeżeli nie przystępujemy do głosowania nad sprawozdaniem z realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku.
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie 5 głosami za przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku.

Pani Aleksandra Kabat i Pan Tadeusz Zaborowski przybyli na posiedzenie Komisji o godz. 14.30.

Ad. 2
Przewodniczący – podziękował za możliwość odbycia posiedzenia Komisji w Domu Dziecka w Tucholi.
p. R. Nowakowski – dzięki środkom ze Starostwa, Wydziału Polityki Społecznej oraz sponsorów udało się doprowadzić Dom Dziecka do obecnego stanu. Dzięki temu Dom jest gotowy na wystąpienie do Wojewody o wpis do rejestru. W ramach prac zostały odnowione wszystkie pomieszczenia, wymienione podłogi, wyposażeni zostaliśmy w nowy sprzęt RTV, nową kuchnię. Standaryzacja Domu Dziecka: doprowadziliśmy do stanu 30-to osobowego wychowanków, mamy odpowiednia kadrę wychowawców, zatrudniamy psychologów na 0,2 etatu oraz pracownika socjalnego. Do zrobienia pozostał do wykonania polbruk przed domem. Udało się nam go zakupić dzięki pomocy starostwa i sponsorów. Zamierzamy wykonać także boisko do piłki nożnej i lodowisko. Do wykonania pozostaje jeszcze elewacja budynku. Odnośnie standaryzacji Domu Pomocy Społecznej sytuacja wygląda trudniej. W ubiegłym roku wypłynęła wizja budowy nowego Domu, została ona jednak porzucona. W tym roku w ramach remontu udało się zainstalować windę, system alarmowo-przeciwpożarowy. Wygospodarowaliśmy kilka pomieszczeń, aby rozluźnić pokoje, stworzyliśmy miejsce spotkań. Po rozmowie z proboszczem z Raciąża doszedłem z nim do umowy, że będzie on wypożyczał kapliczkę jako miejsce kultu religijnego. Muszę wykonać jeszcze dwie toalety i zatrudnić dwie osoby. Remont będzie kosztować 280 tys zł, z czego 130 tys zł pozyskać Zarząd Powiatu. Remont przebiega z różnym natężeniem. Zarząd Powiatu będzie występował do Wojewody o przedłużenie terminu przystosowania do standardów o miesiąc.
p. St. Łangowski – Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej utrzymuje się z dotacji?.
p. R. Nowakowski – DPS ma trzy źródła utrzymania. Dotacja Wojewody na mieszkańców, dodatkowo po zmianie ustawy w styczniu 2006 roku gminy płacą za mieszkańców, a także sami mieszkańcy w 70% ze swoich dochodów sami utrzymują się w Domu.
p. St. Łangowski – czy Starostwo przekazuje jakieś środki ?.
p. K. Siniło – do bieżącego utrzymania nie dokładamy jedynie do inwestycji.
p. R. Nowakowski – w Domu Dziecka dodatkowo są także środki z innych powiatów na mieszkańców z ich terenu.
Przewodniczący – jaki jest koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka ?.
p. K. Siniło – jest ten koszt ustalany na podstawie budżetu roku ubiegłego. W tym roku jest to kwota 3 tys zł, rzeczywisty koszt w tym roku wynosi 2,5 tys zł.
p. A. Kabat – dlaczego jest taka różnica pomiędzy tymi kwotami?.
p. K. Siniło – Dom Dziecka otrzymuje dotacje od Wojewody na ubezpieczenie zdrowotne mieszkańców. Powoduje to, że te kwoty są większe niż rzeczywiste. Powiat otrzymuje także środki z innych powiatów za pobyt ich mieszkańców w naszym domu dziecka. To jest nasz dochód. Zarząd decyduje czy te środki zostaną przekazane na Dom Dziecka czy też na inny cel.
Przewodniczący poprosił Pana Dyrektora Nowakowskiego o oprowadzenie Komisji po Domu Dziecka.

Ad. 3
Przewodniczący – przechodzimy do omawiania materiałów sesyjnych. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania po sprawozdania z realizacji uchwal Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2007 roku. Jeżeli nie ma przechodzimy do omawiania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2007 roku.
p. K. Siniło – ten kredyt zostanie zaciągnięty później, ale żeby przystąpić do procedury przetargowej musimy podjąć teraz tę uchwałę. Może zaistnieć sytuacja, że kredyt nie zostanie w ogóle zaciągnięty.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania?. Jeżeli nie przystępujemy do glosowania.
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki 6 glosami, przy 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w roku 2007.
p. K. Siniło – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego dotyczy tylko kilku pozycji. Przesunięcia kwoty 1.500 zł na zabezpieczenie środków na ufundowanie sztandaru dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.
p. D. Gromowska – dlaczego nie w Tucholi?.
p. T. Zaborowski – to Burmistrz wystąpił z prośbą o ufundowanie i załatwił wykonanie tego sztandaru w Warszawie.
p. K. Siniło – kolejne zmiany to zwiększenie udziałów w spółce Szpital Tucholski oraz wnioski dyrektorów jednostek o przesunięcie środków na nowopowstałe paragrafy.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania. Wobec tego przystępujemy do głosowania.
W wyniku głosowania Komisja Finansów 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 rok.
W wyniku głosowania Komisja Finansów 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitacje społeczną osób niepełnosprawnych.
p. K. Siniło – konsekwencją zmian budżetowych jest projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szpital Tucholski. Dotyczy to konkretnie poradni specjalistycznych przyszpitalnych. Zarząd Powiatu odstąpił od budowy tych poradni na rzecz wniesienia aportu w formie udziałów.
W wyniku głosowania Komisja Finansów 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółce Szpital Tucholski Sp. z o.o..
Przewodniczący – przechodzimy do omawiania uchwały na stronie 71 materiałów sesyjnych w sprawie darowizny na rzecz Gminy Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi.
p. D. Gromowska – wcześniej podejmowaliśmy uchwałę o 30 tys zł na remonty w bibliotece. Czy nie powinno być tak, że to Gmina Tuchola powinna płacić Powiatowi za użytkowanie jego pomieszczeń w Książnicy.
p. T. Zaborowski – ponosi tylko faktyczne koszty użytkowania.
p. D. Gromowska – mam propozycję, aby ustanowić na tych obiektach tylko jednego właściciela. Wielu właścicieli to przede wszystkim problemy, kto jest za co odpowiedzialny. Przemyślałabym jeszcze raz sprawę przekazania tej nieruchomości Gminie Tuchola.
p. T. Zaborowski – z tym wnioskiem wystąpił Burmistrz Tucholi. Motywował ten wniosek przekazaniem przez Gminę Tuchola działki o wartości 200 tys zł. Przekazywane Gminie pomieszczenia to obiekt biblioteki oraz czytelni dla dorosłych i dzieci. Prowadzimy z Burmistrzem także rozmowy na temat przejęcia obiektu na placu Wolności 23. Chcielibyśmy przenieść tam Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
p. D. Gromowska – ja proponuję, aby Zarząd informował nas wcześniej o konieczności wzajemnego przekazywania działek.
p. A. Kabat – za ile Gmina Tuchola przekazała te działkę?.
Przewodniczący – mam propozycję do Zarządu, aby ustalić harmonogram i kompleksowo dokonywać takich procedur.
p. T. Zaborowski – podjęliśmy już działania w kierunku zrobienia wyceny 3/10 na placu Zamkowym 1. Pozostaje nam jeszcze budynek na placu Wolności 23.
p. St. Łangowski – ja również proponuję kompleksowe załatwienie tych spraw. Rozumiem, że inne sprawy nie są jeszcze dograne. Rozumiem, że Zarząd za chwilę wywoła uchwałę o przekazaniu przez Gminę Powiatowi budynku na placu Wolności 23.
Przewodniczący – obawiam się, że w takiej sytuacji znów nie będzie kompleksowego działania. Dobrze, że ktoś jeszcze pamięta, co komu przekazujemy. Proponuję wprowadzenie jakiegoś harmonogramu działania w tym kierunku. Niedługo się zgubimy, co robiliśmy.
p. T. Zaborowski – jeśli taki będzie wniosek Komisji i taka będzie wola Rady Powiatu to przyjmiemy to jako zadanie kompleksowego uregulowania spraw własnościowych związanych z przekazywaniem nieruchomości.
p. St. Łangowski – ta uchwala miała być podniesiona na poprzedniej sesji, ale na moją prośbę została wycofana. Uzyskałem informację od Starosty, że Książnica jest porażką, która przynosi wyłącznie straty. Taką sytuację zastał nowy Zarząd. Po rozmowie Starosty z Burmistrzem ustalono, że do obiektu Książnicy przeniesiona zostanie Biblioteka Miejska.
Jak pokazała historia to nie było dobre rozwiązanie. Pozostaje nasza decyzja czy dajemy zaufanie Zarządowi, że doprowadzi do końca te sprawy, czy tez żądamy lepszych wyjaśnień.
p. D. Gromowska – ja nie wypowiadam się w sprawie tej uchwały.
p. M. Mróz – uważam, że Pan Przewodniczący Łangowski użył zbyt ostrych słów. Trzeba by było spotkać się z poprzednim Zarządem jakie były jego ustalenia z poprzednim Burmistrzem. Nie chciałbym robić takiego precedensu na przyszłość. Dlatego uważam, że powinniśmy przyjąć te uchwałę, żeby nie zamykać sobie na przyszłość drogi do załatwiania spraw związanych z zamiana nieruchomości. Nasza negatywna decyzja w sprawie tej uchwały może zostać źle odebrana przez Radnych gminnych. To może podważyć naszą wiarygodność. Jestem pewny, że byłoby to niemile widziane dla obu stron.
p. T. Zaborowski – zostając Wicestarostą zastałem ogromny nieporządek. W wielu sprawach doszliśmy już do konsensusu i uporządkowania. Pomieszczenia, w których mieści się geodezja należy już do Powiatu. Zgodnie z ustaleniami poprzedniego Zarządu z Burmistrzem te obiekty miały być przeznaczone na bibliotekę. Przez wiele tygodni rozmawialiśmy na ten temat z Burmistrzem. Były to trudne rozmowy. Gdyby Burmistrz nie wyraził zgody na umieszczenie tam biblioteki i przeznaczylibyśmy te obiekty na inne cele, to w tej chwili musielibyśmy zapłacić Burmistrzowi 200 tys zł.
p. M. Mróz – podjęcie tej uchwały nie zaszkodziłoby, a dałoby, uważam, pozytywny sygnał do dalszych takich działań.
Przewodniczący – uważam, że ten projekt powinniśmy zaopiniować pozytywnie. Nie zwalnia to Zarządu od uporządkowania tych informacji i przekazywania okresowych sprawozdań z tych działań. Proponuje głosowanie nad projektem tej uchwały i wnioskiem o uporządkowanie spraw związanych z przekazywaniem mienia powiatowego.
W wyniku głosowania Komisja Finansów 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Tuchola nieruchomości będącej własnością powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi oraz przyjęła wniosek o uporządkowanie spraw związanych z przekazywaniem mienia powiatowego innym jednostkom.
Przewodniczący – przechodzimy do omawiania i uwag dotyczących Strategii rozwoju powiatu.
p. D. Gromowska – czy można wnosić uwagi do treści Strategii?.
Przewodniczący – tak.
p. St. Łangowski – pewne poprawki językowe zostały wniesione do tekstu Strategii. Natomiast nie chciałbym, żeby na sesji Radni wprowadzali nowe lub usuwali istniejące już treści Strategii. Trwa teraz tryb uchwalania. Wszystkie wymogi już dostosowano. Za niestosowne uważam prowadzanie takiej dyskusji podczas sesji. Jeżeli Państwo Radni mają jakieś uwagi proponuję, żeby za pół roku temat Strategii pojawił się na sesji. Wtedy będzie można wprowadzać do niej poprawki. Ona wtedy może przejść cały tryb z uchwalaniem uchwały.
p. M. Mróz – czy może Pan podnieść jakieś konkretne uwagi co do tego co Pan powiedział.
p. St. Łangowski – słyszałem, że Pan Łukaszewicz wniósł propozycje zmiany treści.
p. A. Kabat – faktycznie była dyskusja, ale Pan Łukaszewicz zastanawiał się nad złożeniem propozycji zmiany treści, z tego co wiem jeszcze tego nie zrobił.
p. T. Zaborowski – jego wniosek dotyczył zjazdu bractw kurkowych w 2012 roku. Pan Radny nie wiedział w którym momencie strategii należałoby to ująć. Zaproponowałem mu wtedy, aby w czwartek na sesji złożył oficjalny wniosek, który by został poddany głosowaniu.
p. D. Gromowska – na stronie 7 strategii myślę, że jest to raczej błąd literacki. Na stronie 21 mamy wyraz „prywatnych”, myślę, że to jakaś pomyłka. Nie jest to niezgodne z treścią ustawy o systemie oświaty?.
p. M. Mróz – nie uda się nie uniknąć dyskusji nad treścią strategii.
Przewodniczący – Pan Starosta wczoraj na posiedzeniu Komisji Edukacji powiedział, że błędy językowe stylistyczne zostaną poprawione autopoprawkami.
p. St. Łangowski – to o czym teraz rozmawiamy to nie jest zmiana. To jest błąd merytoryczny.
p. A. Kabat – Komisja Rolnictwa na wczorajszym posiedzeniu stwierdziła, że zbyt Malo zaakcentowane jest rolnictwo.
p. A. Myszkowski – ja proponuje wykreślenie ze strategii zwrotu mówiącego o tym, że priorytetowym zadaniem w Gminie Lubiewo ma być zmniejszenie śmiertelności noworodków. To nie jest absolutna prawdą. Chciałbym się dowiedzieć skąd piszący wziął takie informacje?.
Przewodniczący – moja propozycja co do tego punktu jest taka, że Komisja może złożyć wniosek do Zarządu w tej sprawie nie zajmując stanowiska i poddaje pod czytanie Zarządowi treść Strategii. Proponuję, żeby Pan Wicestarosta w dniu sesji przedstawił nowy poprawiony tekst Strategii.
p. St. Łangowski – proponuję, aby tych poprawek dokonał autor Strategii.
Przewodniczący – a ja proponuję, aby tego nie robić. Nie będzie to dobrze odebrane.
p. T. Zaborowski – ja proponuję, aby do tekstu Strategii wprowadzone zostały poprawki, które zgłosiliście Państwo.
Przewodniczący – czekamy wobec tego na tekst Strategii z wprowadzonymi autopoprawkami.  Przypominam o naszych ustalenia co do wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji. Mieliśmy się tym zając na następnym posiedzeniu Komisji.
p. St. Łangowski – na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji proponuję Panią Dorotę Gromowską.
Przewodniczący – czy Pani Radna wyraża zgodę?.
p. D. Gromowska – tak, zgadzam się.
W wyniku głosowania 6 głosami za Radna Dorota Gromowska została wybrana na Wiceprzewodniczącą Komisji Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego.
p. St. Łangowski – na stanowisko Sekretarza Komisji proponuję Pana Michała Mroza.
Przewodniczący – czy pan Radny wyraża zgodę?.
p. M. Mróz – tak, wyrażam zgodę.
W wyniku głosowania 6 głosami za Radny Michał Mróz został wybrany na Sekretarza Komisji Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego.
Przewodniczący – czy mamy jeszcze jakieś sprawy do omówienia. Jeżeli nie, uważam posiedzenie Komisji Finansów za zamknięte.
Na tym zakończono protokół Komisji.

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                            Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (11 września 2007)
Opublikował: Kinga Majer (12 grudnia 2007, 16:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1524