12

Protokół nr 12/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 11 grudnia 2007 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Krystyna Koczwara – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego, p. Małgorzata Oller – Przewodnicząca komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Tucholskiego, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz p. Jacek Brygman – Wójt Gminy Cekcyn.
 
 
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu powiatu Tucholskiego na rok 2008.
 
Przewodniczący – przywitał zebranych. Przedstawił procedurę uchwalania budżetu.
p. A. Kabat – przedstawiła opinię Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.
Przewodniczący – z powodu nieobecności na posiedzeniu Komisji p. Andrzeja Myszkowskiego Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia przedstawił opinię Komisji. Komisja Zdrowia wskazała w swojej opinii niewystarczające środki na budowę poradni specjalistycznych oraz konieczność zabezpieczenia środków na dostosowanie Szpitala Tucholskiego do wymaganych standarów.
p. D. Gromowska – chciałabym złożyć i prosiłabym, aby Komisja wyraziła w stanowisko w przedstawionej przeze mnie sprawie. Chciałabym zwrócić uwagę na przygotowanie programów dotyczących odpadów i zabezpieczenia środków. Konkretnie mam na myśli program dotyczący usuwania pokryć dachowych z azbestu. Docelowo zaś stworzenie systemu pomocy finansowej dla mieszkańców Powiatu, którzy zdecydują się na zmianę pokrycia dachowego. Proponuję, żeby na początku była to niewielka kwota na przykład 20 tys. zł. Program odpadowy stałby się częścią programu ochrony środowiska. W Gminie Cekcyn do każdych 100m2 utylizowanego dachu mieszkaniec otrzymuję 1000 zł dotacji.
p. A. Kabat – wydaje mi się, że jest to dobry cel, ale kwota 20 tys. zł jest zbyt małą kwotą.
p. D. Gromowska – na początek należałoby poznać skalę. Ale informację o tym, jaka jest liczba pokryć dachowych uzyskać można w urzędach gmin. Należałoby wypracować zasady korzystania z tych środków, opracować wzór porozumienia.
p. A. Kabat – owszem, ale wobec zgłoszonych potrzeb mielibyśmy trudności z podziałem środków.
p. M. Mróz – inicjatywa jak najbardziej słuszna. Boję się tylko, że wyasygnowana kwota i możliwości pozwoliły by tylko na skorzystanie przez małą liczbę mieszkańców. Dodatkowo istnieje zaś zagrożenie, że ten program nie byłby kontynuowany.
p. M. Oller – uważam, że powinny znaleźć się środki na ten cel.
Przewodniczący – czy to mieści się w zadaniach powiatu?.
p. K. Siniło – to są środki, które są zapisane w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska.
p. M. Mróz – czy są w tym funduszu ujęte także środki na spółki wodne?.
p. K. Siniło – dotyczy to również spółek wodnych.
Przewodniczący – wymóg utylizacji pokryć dachowych nałożony został nam przez państwo. Uważam, że środki na tren cel powinny być wyasygnowane z budżetu państwa. Przejdźmy teraz do porządku posiedzenia. Dwie Komisje złożyły tożsame wnioski. Wnioskowały o zwiększenie środków na granty dla organizacji pozarządowych. Komisje wskazały również źródła z, których pokryte mają być zwiększenia w rozdziałach 92195 i 92605. Przystępujemy do głosowania nad tymi wnioskami.
 
W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja przyjęła wnioski Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej o zwiększenie środków o kwotę 10 tys. zł w rozdziałach 92195 i 92605 i pokrycie tych zwiększeń z działu 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe.
 
p. K. Siniło – kwota 460 tys. zł zapisana została na projekt poradni specjalistycznych, natomiast 500 tys. zł jest na rozpoczęcie budowy. Trudno powiedzieć w jakim terminie rozpocznie się budowa. Zarząd zdaje sobie sprawę, że ta kwota jest bardzo mała. Zostały wszyte procedury przetargowe na projekt poradni w tym roku i 500 tys. zł na rok przyszły.
Przewodniczący – prawdą jest, że za 500 tys zł nie zbudujemy poradni, a z drugiej strony zawieszenie w budżecie takiej kwoty nie jest dobre. Wobec tego uważam, że należy te kwotę zostawić tak jak jest zapisana, a kiedy znajda się środki to możemy podjąć na nowo działania.
p. K. Siniło – szacunkowa kwota wykonania tej inwestycji wynosi 3 mln zł.
p. M. Mróz – czy tu możemy ubiegać się o środki z programu norweskiego?.
p. K. Siniło – środki z programu norweskiego uzyskać możemy tylko na wyposażenie.
Przewodniczący – specjalistka jest naszym zadaniem. Rozumiem, że chodzi Panu Radnemu o wolne tempo realizacji tej inwestycji?.
p. M. Mróz – wyasygnowanie 1/3 potrzebnej kwoty do realizacji tego zadania to dla naszego powiatu i tak już nie mały wysiłek. A jednocześnie ta kwota wystarczy tylko  na procedury. Czy to nie trochę za mało środków.
p. St. Łangowski – mamy szpital, ale nie posiadamy poradni specjalistycznych. Aby przejść pomyślnie standaryzację musimy zabezpieczyć poradnie specjalistyczne. W ten projekt włączył się także Burmistrz Tucholi. Postanowiono, żeby te środki przekazać Spółce Szpital Tucholski na realizacje tego zadania.
p. A. Kabat – uważam, że Komisja Zdrowia przedkładając takie wnioski dopuściła się uchybień proceduralnych.
Przewodniczący – gdyby miałby być to wniosek, nad którym mielibyśmy glosować musiałby ona zawierać wskazanie skąd należałoby środki konieczne na realizacje zadania pod nazwa poradnie specjalistyczne. W tym przypadku możemy tylko ująć wniosek Komisji Zdrowia jako nasza obawę przy realizacji tego zadania.
p. M. Mróz – jak wyglądają środki na ptasią grypę?. Kto zabezpiecza środki na ten cel?. Kto wypłaca odszkodowania w przypadku poniesionych strat.?.
p. T. Zaborowski – wypłata odszkodowań nie jest zadaniem powiatu.
p. D. Gromowska – mam rozumieć, że mój wniosek zostanie ujęty we wnioskach Komisji.
Przewodniczący – myślę, że te wnioski zostaną ujęte jako odrębne nie dodamy ich do wniosków budżetowych.
 
Pan Andrzej Myszkowski przybył na posiedzenie Komisji o godz. 14.15.
 
p. M. Mróz – o ile zmniejszyła się subwencja po przekazaniu Technikum Leśnego do Ministerstwa.
p. K. Siniło – o 3.016.420 zł.
Przewodniczący – przywitał Pana Myszkowskiego i przedstawienie opinii Komisji Zdrowia.
p. A. Myszkowski – uważamy, że za kwotę 500 tys zł przychodni specjalistycznych nie zbudujemy.
p. St. Łangowski – te środki zostały przekazane do Spółki Szpital Tucholski.
p. T. Zaborowski – może wyjaśnię Państwu kilka spraw. Uważam, że te 1 mln zl na przyszły rok w zupełności wystarczy. Na początku przyszłego roku odbyć się ma przetarg na koncepcję przychodni specjalistycznych. Na razie przygotowywana jest specyfikacja. Kiedy to zostanie wykonane tego nie wiem. Otrzymaliśmy dużo wskazań, które musimy bezwzględnie zrealizować, aby przejść proces standaryzacji. Nie musze nadmieniać, że teren, na którym jest szpital nie należy do nas.
p. M. Mróz – jestem przerażony kwotą, która będziemy musieli wyasygnować na dostosowanie szpitala do standardów. Ta kwota przerasta znacznie nasze możliwości finansowe.
p. A. Myszkowski – projekt dostosowawczy szpitala jest opracowany. To, że nie ma konkretnych wymagań sanitarnych to nie znaczy, że nie ma podstawowych przepisów co do wymogów sanitarnych szpitala.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania nad projektem budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.
 
W wyniku głosowania 4 głosami za przy 3 wstrzymujących się Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.
 
p. A. Myszkowski – musimy być świadomi, że jest to zadanie powiatu i musimy trzymać rękę na pulsie.
p. M. Mróz – czy intencję Komisji Zdrowia przeniesiemy do wniosków naszej komisji?.
Przewodniczący – ochrona zdrowia jest zadaniem powiatu. Dodatkowo przyjęcie tego do budżetu nie wpłynie na szybkość prac dostosowawczych szpitala. Proponuję, aby Komisja Zdrowia zaprosiła na swoje posiedzenie Zarząd Spółki Szpital Tucholski i podyskutowała z nim o tym problemie.
p. St. Łangowski – myślę podobnie jak Pan Przewodniczący.
p. D. Gromowska – uważam, że takie zdanie powinno znaleźć się we wnioskach naszej Komisji. Komisja nie jest uprawomocniona do taki rozmów, do tego upoważniony jest Zarząd Powiatu. Na tym poziomie są decydenci.
Przewodniczący – to właśnie Komisja ma prawo do tego, aby rozmawiać z Zarządem spółki. Spółka w większościowym udziale jest własnością Powiatu Tucholskiego.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad stanowiskiem Komisji w sprawie budżetu.
 
W wyniku glosowania Komisja postanowiła ująć w swoim stanowisku następujące kwestie:
· Wniosek do Zarządu o zintensyfikowanie działań zmierzających do standaryzacji szpitala;
· Wniosek p. Doroty Gromowskiej o opracowanie programu utylizacji odpadów i wniesienie go jako odrębnego wniosku (6 głosów za, 1 wstrzymujący się).
 
Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zakończył pierwszą cześć posiedzenia i przywitał pana Jacka Brygmana Wójta gminy Cekcyn.
p. J. Brygman – do mojego wniosku o spotkanie z Komisją finansów przyczyniły się dwie rzeczy. Przebudowa ulic gminnych i powiatowych w Cekcynie oraz zwrócenie uwagi Komisji na narażanie budżetów gminnego i powiatowego na nie potrzebne wydatki. Temat projektowania i przebudowy infrastruktury został przyjęty w roku 2005 z wykonaniem w roku 2006. Była to kwota 50 tys zł. Długi czas trwało podpisanie porozumienia (20.06.2006r.) proponowaliśmy w rozmowach z powiatem, że przejmiemy to zadanie. Do końca 2007 roku to zadanie miało zostać zakończone. Koszt zadania 268 tys zł plus 50 tys zł na prace geodezyjne. Przetarg na wykonanie tego zadania został anulowany, gdyż wpłynęła zbyt droga oferta. W protokole z posiedzenia Zarządu z 20.12.2006 r. przeczytałem, że Zarząd nie widzi konieczności wykonywania zadań gminny. Otrzymałem odpowiedź Starosty, że po zasięgnięciu opinii radcy prawnego, nie widzi możliwości realizacji tego zadania. Wielokrotnie występowałem na piśmie o uzyskanie odpowiedzi. W odpowiedzi zaś otrzymałem wypowiedzenie umowy. Ostatnie ustalenia stanęły na tym, że każdy wykonuje swój zakres robót. Uważam, że takie postępowanie jest niegospodarne. Po wyjaśnieniach Zarządu sam byłem w rozterce. Uzyskałem informacje, że najlepsze będzie wybranie jednego wykonawcy zadania. Mogę zaproponować, aby to zadanie wykonywane było etapowo. Czy nie należałoby się nad tym zastanowić. Według pierwotnych wyliczeń koszt całego zadania wyniósłby 268 tys zł. Proszę, aby Komisja wyraziła swoja opinię w tej sprawie. Wspólna realizacja tego zadania znacznie zmniejszy jego koszty.
p. D. Gromowska – ja ze swej strony podzielam zdanie Pana Wójta. Wielokrotnie poruszałam ten aspekt. Rozmawialiśmy z firmą, która ma wykonywać to zadanie, aby zminimalizować koszty jego wykonania.
p. J. Brygman – nie mamy z Zarządem Powiatu ustaleń co do wykonania wspólnych inwestycji oprócz tych w ramach RPO. Nikt z Zarządu nie poinformował mnie, że została podjęta uchwała w sprawie partycypacji gmin. Zapisane jest w tej uchwale, że każdy pokrywa koszty inwestycji w ramach swoich kompetencji.
Starosta – problem jest typu, że Zarząd powiatu w osobie Pana Tadeusza Zaborowskiego i Dyrektora ZDP prowadził rozmowy co do wspólnego projektowania dróg na terenie Gminy Cekcyn. W związku z uzyskanymi informacjami, że Urząd Marszałkowski dofinansowywała będzie wszelkie inwestycje tylko w 50% Zarząd ustalił, że każda z Gmin pokrywać będzie 25% kosztów. Samo tworzenie dokumentacji jest tańsze, kiedy tworzone jest przez poszczególne branże w oddzielnych działach aniżeli wykonania tejże dokumentacji przez jednego wykonawcę. Dodatkowo po wykonaniu liniowego zadania związanego z infrastruktura są poważne uszczerbki w drogach. Zastanawiam się czy w takim przypadku nie będzie taniej kłaść nową nawierzchnie po dwóch latach. Takie działania będą powodować pogarszający się stan dróg. Do tego dochodzi jeszcze sposób dofinansowywania zadań ze strony UM na 50% do 50%. Zastanawiam się czy wszyscy patrzymy na to z tej samej perspektywy.
p. T. Zaborowski – uczestniczyłem w spotkaniu w Cekcynie na którym była także dyrektor ZDP. Doszliśmy do konsensusu. Następnego dnia to co dotarło droga elektroniczną do Zarządu Dróg znacznie odbiegało od tego co ustaliliśmy. Pierwsza wersja porozumienia mówiła o wykonaniu 5 km odcinka drogi, później było już 7 km, a potem 9 km. Myślałem, że 20 września osiągnęliśmy porozumienie. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że nie otrzymamy środków zewnętrznych. Ze względów społecznych zrobimy odwodnienie. W tym momencie Wójt poinformował nas, że nie przystaje na etapowanie robót. Jeżeli będą środki z zewnątrz to możemy myśleć o wykonaniu zadania w całości. Kiedy ich nie ma możemy wykonać tylko odwodnienie. Jeśli chodzi o to, że wykonując wszystko w całości będzie tańsze. To chce powiedzieć, że są przepisy, które mówią, w jaki sposób ma być położone kolejne media.
p. D. Gromowska – jeśli chodzi o ubytki w drogach. W Cekcynie nie ma takiego problemu. To jest tylko kwestia dobrej kontroli wykonawcy.
p. M. Mróz – od samego początku dyskusji nie umiem zorientować się w sytuacji. Ale myślę, że już teraz wiem, o co chodzi o pieniądze. Jeżeli nie możemy zrealizować jednego porozumienia to podpisujemy inne. Nie zgadzam się z takim podejście, że co roku ma być robiony kolejny etap. Tym samym doprowadzilibyśmy do tego, że realizacja jakiegoś zadania ciągnęłaby się w nieskończoność. Porozumienie zostało zerwane z przyczyn finansowych i niezgodą, co do treści nowego. Uważam, że w nowym porozumieniu powinno zostać ujęte podzielenie na etapy tego zadania.
Przewodniczący – chce powiedzieć, że obowiązuje nas ciągłość. Porozumienia podjęte przez jeden Zarząd nie mogą być zerwane przez następny.
p. J. Brygman – proszę, aby państwo Radni jeszcze raz przyjrzeli się kosztom tej inwestycji. Nie zgadzam się z argumentacja Starosty i Wicestarosty. Aby zrobić odwodnienie trzeba mieć pozwolenie na budowę, a to ze względu na przetarg możliwe jest do końca czerwca.
Starosta – po decyzjach Zarządu Województwa, że dofinansowanie będzie bardzo małe musimy patrzeć na budżet powiatu. Widzę jeszcze potrzebę negocjacji. Tym bardziej, że nie wiemy, jaki będzie poziom dofinansowania. Stąd też taka propozycja trafiła do gmin.
p. A. Kabat – proszę Pana wójta, aby wyjaśnił sprawę zapisu 25%. Rozumiem jego troskę, ale w powiecie jest wiele gmin i wiele dróg. Rozumiem, że do porozumienia nie dojdzie, gdyż nastawienie Pana Wójta jest roszczeniowe.
p. St. Łangowski – czy zostały poniesione jakieś nakłady w związku z tym podpisanym porozumieniem?.
p. J. Brygman – tak. Ale to pytanie powinno się skierować do Zarządu Powiatu.
p. T. Zaborowski – tak. Zostały wydatkowane środki na podkłady geodezyjne.
p. St. Łangowski – czy takiego typu porozumienie zostało podpisane jeszcze z jakąś gminą?.
p. T. Zaborowski – tak przez poprzedni Zarząd, przez obecny z żadną.
p. St. Łangowski – śmiem twierdzić, że porozumienie podpisane w czerwcu 2006 r. zostało tak kolorowe opracowane, że nie było świadomości co może ono obejmować i co będzie później. Teraz otrzymujemy informacje o coraz mniejszych środkach. Uważam, że lepiej będzie podpisać porozumienie mniej kontrowersyjne i takie, żeby nie odbiegało od naszych możliwości finansowych. Musimy pracować nad porozumieniami z gminami.
p. D. Gromowska – proszę Pana Starostę o rozmowę ze mną i Wójtem w celu sfinalizowania tej sprawy. Czy z powodu braku 85% dofinansowania nie będziemy realizować żadnych inwestycji. Większość tych inwestycji, które robimy, robimy przy małym dofinansowaniu.
p. J. Brygman – absolutnie nie mamy postaw roszczeniowych. Jesteśmy skłonni podpisać porozumienie. Mam tylko żal, że Zarząd Powiatu nie miał odwagi, żeby zaprosić mnie na posiedzenie i przedstawić swoje argumenty wypowiedzenia tego porozumienia. Jest mi także przykro, że Wójtowie i Burmistrz nie zostali zaproszeni do negocjacji tego nowego porozumienia. Jesteśmy skłonni podpisać porozumienie, ale takie, które będzie dzieliło całe przedsięwzięcie na etapy.
p. T. Zaborowski – wyciąganie teraz z konteksty jakiś paragrafów jest nadużyciem. Trzeba to traktować jako całość.
Starosta – proszę zwrócić uwagę, że porozumienie dotyczy przebudowy dróg , a nie infrastruktury. Powiat nie będzie partycypował w zadaniach gminnych. To jest pewna nadinterpretacja. Porozumienie zostało przedstawione do negocjacji z Wójtami i Burmistrzem.
Przewodniczący – czy któraś z gmin podpisała już to porozumienie?.
Starosta – jeszcze nie.
p. A. Kabat – myślę, że jeżeli będzie nadal taka atmosfera to inne gminy na tym skorzystają.
p. M. Mróz – nie podgrzewajmy atmosfery Pani Radna. Ja widzę z obu stron chęć rozmowy. Ważne jest to co nie zostało powiedziane.
Przewodniczący – nie wiem czy odniósł Pan zamierzony cel Panie Wójcie. Został Pan wysłuchany przez Komisję. Cały problem tutaj leży w braku środków. Ja ze swej strony proponuję dalsze rozmowy w tej sprawie.
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
Kinga Majer                                                                                 Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (11 grudnia 2007)
Opublikował: Kinga Majer (12 lutego 2008, 11:28:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1474