14

Protokół nr l4/2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki, które odbyło się 22 stycznia 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1.  Analiza materiałów sesyjnych.
2.  Przygotowanie planu pracy Komisji na 2008 r.
3.  Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Przewodniczący - poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektów uchwał.
p. K. Siniło - poinformowała, że Zarząd proponuje przyjęcie projektu uchwały w
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Uchwała ta pozwoli dokonać
podwyżek zgodnie z wielkością budżetu w jednostkach powiatowych.
p. D.  Gromowska - zapytała, czy to są wielkości, które określa Główny Urząd
Statystyczny.
p. K. Siniło - poinformowała, że przez dwa lata nie było żadnych zmian wysokości,
dlatego musi być ta zmiana.
Przewodniczący - zapytał, czy ta uchwała spowoduje podwyżki i czy obejmie to
wszystkich pracowników.
p. K. Siniło - będzie to oznaczało podwyżki dla wszystkich pracowników.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w tym wysokości opłat za posiłki
p. D. Gromowska - zapytała, dlaczego został dostarczony nowy projekt uchwały w tej
sprawie.
p. K. Siniło - odpowiedziała, że w dostarczonym projekcie dodano dodatkowe osoby,
które mogą korzystać ze stołówek.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkól Licealnych i Technicznych w Tucholi, w Zespole Szkól Leśnych w Tucholi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w tym wysokości opłat za posiłki

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r. - strona 148 materiału sesyjnego. 
p. K. Siniło - poinformowała, że w uchwale budżetowej pomyłkowo wpisaną kwotę. Uchwała ta zostanie przeniesiona na początek sesji, aby była możliwość szybkiego dostarczenia jej do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeszcze w dniu sesji.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r. - strona 150 materiału sesyjnego
p. K. Siniło - poinformowała, że w zmianie budżetu zawarte są stypendia Marszałka Województwa przyznane uczniom szkół ponadgmnazjalnych. Ponadto dodano paragrafy, które nie były planowane przy planowaniu budżetu. Chodzi tu o rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Leśnych celem właściwego funkcjonowania Zespołu Szkół.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.

Ad. 2.
Przewodniczący - poinformował, że przygotował projekt planu pracy i poprosił o
zgłaszanie uwag i propozycji.
p. D. Gromowska - podziękowała za przygotowanie planu pracy. Zaproponowała
wprowadzenie punktu dotyczącego funkcjonowania Wyższej Szkoły Zarządzania
Środowiskiem pod katem finansowym. Uważa, że warto byłoby spotkać się z rektorem.
Proponuje również punkt dotyczący analizy wpływów z subwencji i podziału na
poszczególne placówki oświatowe.
p. T. Zaborowski - zaproponował, aby dodać to przy funkcjonowaniu szkół.
Ustalono, że we wrześniu zostanie dodany punkt 3 o nazwie „ Analiza finansowa szkół prowadzonych przez Powiat".
p. T. Zaborowski - stwierdził, że dla Wyższej Szkoły zarządzania Środowiskiem
organem prowadzącym jest Stowarzyszenie. Uzyskanie materiałów może być
problemem.
p. M. Mróz - uważa, że Szkoła Wyższa zostaje w łączności z Powiatem poprzez
majątek.
p. T. Zaborowski - uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosić na spotkanie
pana rektora.
p. D. Gromowska - mówiła o funkcjonowaniu Wyższej Szkoły, a analiza finansowa
miała dotyczyć szkół prowadzonych przez Powiat.
p. A. Kabat - uważa, że omawianie bieżącej działalności jest bardziej zasadne na
Komisji Edukacji.
p. D. Gromowska - jest członkiem Komisji Finansów i chciałaby porozmawiać z
rektorem o Szkole Wyższej. Zaproponowała również wprowadzenie informacji
dotyczącej pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.
 
 
Komisja przyjęła na miesiąc wrzesień punkt 4 o nazwie „Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.
Komisja przyjęła plan pracy z poprawkami, który przedstawi Radzie Powiatu celem zaakceptowania.

Ad. 3.
Radni nie zgłosili żadnych spraw bieżących.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                  Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                              Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (25 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (25 czerwca 2008, 09:57:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1991