20

Protokół nr 20/2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się 12 listopada  2008 r.

Obecni wg listy obecności oraz p. Waldemar Kierzkowski – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, p. Krzysztof Bodziński – Komendant Powiatowej Policji Państwowej,  p. Marek Wolski – Sekretarz Powiatu, p. Maciej Korda – Naczelnik WPiRP, p. Bogusław Szramka – Naczelnik WEZKiKF, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim
2.    Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim
3.    Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
4.    Informacja o działalności Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
5.    Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez powiat tucholski.
6.    Programy realizowane w ramach Strategii Rozwoju Powiatu.
7.    Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
p. W. Kierzkowski – nastąpił wzrost interwencji jak wynika to ze wzrostu interwencji związanych z owadami (osy, szerszenie). Wzrost liczby pożarów wiąże się ze zdarzeniami kolejowymi zaprószenie ognia przy torach. Został zakupiony ciężki samochód, jest to bardzo pomocne. Przymierzamy się do wymiany samochodu technicznego. Obecny UW transporter ma 16 lat. Koszt zakupu nowego pojazdu bez wyposażenia 350 tys. Będziemy rozmawiali z samorządem powiatowym i gminnym. Jesteśmy zainteresowani udziałem w programie Labirynty Natury w zakresie ekologii. Podjęliśmy działania przygotowujące do takich działań w zakresie substancji niepożądane w ciekach wodnych. Były takie przypadki. Aktualnie sprzęt taki musimy ściągać z Szubina. Przystępujemy do konkursu w tym zakresie. Poprawia się bezpieczeństwo pożarowe w obiektach. W DPS w Wysokiej ma odbyć się wkrótce wstępny odbiór. Został zrealizowany program dostosowawczy. Została tam zamontowana klapa oddymiająca, co polepszy stan bezpieczeństwa. Była sprawa przychodni przy ul. Świeckiej 27. Zostało tam dużo wykonane. W Szpitalu – brak klatki schodowej od samej góry oraz brak drugiej widny.
p. D. Gromowska – w jakim punkcie program labirynty.
p. W. Kierzkowski – do zabezpieczenia ekologicznego (strona 6 materiałów) i złożyliśmy wniosek do tzw. tarczy.

Ad. 2.
p. K. Bodziński – dane są porównywalne. Przedstawię te kategorie, które są najważniejsze, które są w naszym największym społecznym zainteresowaniu. Ujęliśmy tu nietrzeźwych kierowców, tego jest bardzo dużo o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Innych przestępstw jest mniej. Wykrywalność jest wyższa, co jest pozytywne. Proszę zwrócić uwagę na kradzieże samochodowe i tu jest spadek tych czynów, a wykrywalność wzrosła. Pomagaliśmy rozbić szajkę złodziei samochodów. Narkotyki - 2 wszczęcia więcej niż w ubiegłym roku i tutaj żaden wynik nie jest zadowalający, bo wiadomo, że jest tego więcej. Odnośnie prewencji – zatrzymano nietrzeźwych do wytrzeźwienia jest tego dużo i to zaczyna być problem. Jest to liczba 98 od początku roku. Legitymowanych jest mniej, gdyż system informatyczny źle funkcjonuje i to powoduje, że tych danych tam nie ma. Wzrost ilości interwencji, bardzo dużo podczas Dni Borów Tucholskich. Dni wolne sprzyjają zdarzeniom. Mogą rodzic się pytania odnośnie represyjności, ale to wynika z akcji, które są dwa razy w tygodniu i zabieramy dowody rejestracyjne, bo pojazdy są w złym stanie. Sprawy nieletnich – mamy ich mało w stosunku do całości. Nieletni popełniają kradzieże z włamaniem, pobicia. Nie było nieletnich w związku z narkotykami.
W sprawach ruchu drogowego, to w 2006 roku zostało zarejestrowanych ponad 5 000 pojazdów i to powoduje więcej zdarzeń. Gminy są zainteresowane zabezpieczaniem imprez. Monitoring w mieście wpłynął na poprawienie bezpieczeństwa na rynku, mimo, że naukowcy są innego zdania. Pomiar prędkości – mamy nowe urządzenie, które sprawdza się znakomicie i dobrze by było, żeby było w każdej gminie takie urządzenie. Prewencja – nie mamy środków na prewencję. To czym dysponujemy pochodzi z darowizn. Nie mamy dużo środków na paliwo. Otrzymaliśmy środki od samorządów i to jest najważniejsze.
p. T. Zaborowski – jest pozytywny efekt monitoringu. Co do nakładania mandatów, upomnień za wycieraczki uważam, że to powinno być wysłane na adres właściciela pojazdu. Taka powinna być procedura.
p. K. Bodziński – jest wkładane wezwanie i jeśli się nie stawi to jest wysyłane pocztą i jest prowadzone dalsze postępowanie.
p. T. Zaborowski – takie  działanie może utrudniać postępowanie.
p. K. Bodziński – to jest skuteczne, zwykle się stawiają.
p. T. Zaborowski – sprawa skrzyżowania ul. Sępoleńskiej z Kołłątaja, tam jest dużo zdarzeń i trudno tam wyjechać.
p. K. Bodziński – można tam postawić barierki, ale nikt nie chce tego wykonać ani ZDW, ani gmina.
p. S. Łangowski – przestępczość narkotykowa, czyny wykryte i wszczęte postępowania, są różne liczby.
p. K. Bodziński – ilość czynów jest zwykle większa niż ilość wszczęć – przy wszczęciu może okazać się, że czynów wykryje się więcej.
p. S. Łangowski – z materiałów i z Komisji Edukacji wynika, że nie ma problemu narkotyków wśród nieletnich.
p. A. Myszkowski – mieliśmy posiedzenie Komisji w sprawie narkotyków i z danych wykładowcy wynika, że nasz powiat jest w czołówce.
p. K. Bodziński – nie udało się nam wykryć takich przestępstw wśród nieletnich, ale na pewno jest ich więcej.
p. S. Łangowski – wiem, że problem jest choć dyrektorzy nie złapali nikogo na gorącym uczynku.
p. K. Bodziński – czekamy na informacje, nie mamy sygnałów, postępowania nie możemy wszcząć.
p. S. Łangowski – czy były takie informacje o szkole ZSLiT.
p. K. Bodziński – nie było.
p. Przewodniczący – z czego wynika wysoka aktywność w Kęsowie i w Cekcynie.
p. K. Bodziński – wynika to z obsady posterunku.
p. A. Myszkowski – czy coś wiadomo na temat budowy komendy? Czy to prawda, że ma zostać zlikwidowana izba wytrzeźwień w Bydgoszczy, co będzie wtedy? Ponadto co w sprawie rowerzystów nieoświetlonych?
p. K. Bodziński – co do rowerzystów były działania podejmowane i tam też zwróciliśmy uwagę, że dobrze by było, gdyby znalazły się środki na kamizelki. Budowa Komendy - jest pierwsza na liście inwestycji w województwie. Nie wiadomo, co będzie realizowane na dziś. Co do likwidacji izby wytrzeźwienia jestem też tym zbulwersowany. Ta izba ma być zlikwidowana, a ja mam warunki zdecydowanie gorsze. Gdy coś się stanie, to wtedy pojawia się dochodzenie kto jest winny, a taka osoba potrzebuje pomocy medycznej. Nie mam możliwości udzielenia pierwszej pomocy.
p. D. Gromowska – będzie spotkanie w sprawie problemów alkoholowych i okazuje się, że jest problem z utrzymaniem takiej izby, gmina chciała w tym uczestniczyć finansowo, ale nie możemy. Trzeba by to poruszyć na szerszym forum.

Ad. 3.
p. M. Wolski – zadania, które nakłada ustawa to wskazywanie pewnych problemów, ale nasza komisja również się w to angażuje. Nasze działania były ukierunkowane na ograniczenie przemocy. Nasze działania też były jako prowadzenie terapii i m.in. wykonaliśmy plac zabaw dla SOW (plac pięcioelementowy 15 tys. zł).
p. D. Gromowska – 5 placów w naszej gminie kosztowało 80 tys.
p. M. Wolski – dziś zgłosiła się do mnie osoba, która jest mieszkanką pl. Wolności i codziennie dostaje mandat za parkowanie w obrębie rynku. Na pytanie, co ma zrobić uzyskała odpowiedź, że ma wyjechać za granicę. Proszę o przyjrzenie się tej sprawie.
Przewodniczący - co do doręczania za wycieraczkę to jest to skuteczne. Inna procedura wydłuża postępowanie i utrudnia je.

Ad. 4
Z powodu nieobecności Prezesa zarządu Powiatowego OSP Komisja nie wysłuchała informacji na temat działalności Powiatowego Związku OSP w Tucholi.

Ad. 5.
p. B. Szramka – materiał został opracowany na podstawie danych ze szkół. Interesujące są wyniki matur. Z tego, co wiemy są one dobre. Lepsze mogłyby być wyniki potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Proszę o pytania.
p. Przewodniczący – może poproszę o informacje finansowe dotyczące naszych szkół z racji zakresu działań Komisji.
p. B. Szramka – chciałbym zwrócić uwagę na poczynione remonty. Sytuacja finansowa nie była zła. Były podwyżki w granicy 11% dla nauczycieli i obsługi. Środki były zabezpieczone.Ad. 6. Strategia
p. M. Korda – została przyjęta nowa strategia. W nowej jest 5 celów (było 7 w starej). Zapisy tej strategii wskazują kierunki rozwoju, żeby nastąpiła poprawa warunków życia. Działania poszczególnych instytucji są przypisane do poszczególnych celów. Są to działania i programy.
p. D. Gromowska – dlaczego nie ma informacji na temat działań funduszu pożyczkowego Kujawiak.
p. M. Korda – nie uzyskaliśmy danych od tego stowarzyszenia. Nie mają takiego obowiązku, ale dobry zwyczaj byłby taki, żeby te informacje były.

Ad. 7. Materiały sesyjne
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi głos zabrali:
p. K. Siniło – jest wniosek szpitala, żeby na 20 lat i tak dziś zostało na posiedzeniu Zarządu zdecydowane. Jest to związane z kosztami amortyzacji zakupu sprzętu.
p. Przewodniczący – czy nie może być na czas nieokreślony.
p. K. Siniło – to są zupełnie inne zapisy i sytuacja prawna.
p. B. Szramka – postanowiono, że na 20 lat.
p. Przewodniczący – czy musimy na czas określony.
p. T. Zaborowski – w związku z realizowanymi programami i trwałością projektu na 10 lat ustalono. Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia mówiło się o 20 latach, więc o takiej sprawie mówiliśmy i dlatego pojawił się temat, że na 20 lat. Nie może być na 30 lat, bo będzie to swego rodzaju uwłaszczenie. Zapis, że na 20 lat powoduje, że będą musiały być inne zapisy.
p. Przewodniczący – są często mylone pojęcia działalności spółki i majątku, na którym działa spółka.
p. T. Zaborowski – tak to bywa mylone.
p. A. Myszkowski – nie ma tej umowy i to jest problem, że to nie jest ustalone.
p. S. Łangowski – Zarząd przygotował uchwałę i czy są do niej pytania i to tyle.
p. M. Mróz – co do umowy określa prawa i obowiązki, warto by było te zasady znać, ale jestem za terminem 10 lat.
p. A. Myszkowski – prezes, z tego co wiem, akceptuje ten termin. Na posiedzeniu Komisji była kwestia, żeby szpital mógł odzyskać środki, które byłyby przeznaczone na VAT i stąd propozycja szpitala, żeby czynsz był 10 tys.
p. M. Mróz – myślę, że jest to daleka przyszłość i nie wiemy, co będzie w przyszłym roku.
p. T. Zaborowski – umowa na czas określony lepiej umacnia spółkę niż umowa na czas nieokreślony.
Przewodniczący – czy jest taka potrzeba?
p. T. Zaborowski – to jest w kontekście projektów.
p. Przewodniczący – a co, jeśli spółka zaprzestanie działalności w czym to pomaga.
p. T. Zaborowski – żeby pozyskać środki zewnętrzne.
p. Przewodniczący – mówi się, że spółka będzie inwestować w szpital. Jeśli to zakup sprzętu, to nie jest to inwestycja.
P T. Zaborowski – jeśli chodzi o wniosek, który został złożony to większość środków będzie na rozbudowę. 4,2 mln możemy pozyskać, 2,8 spółki i 10,5 mln to powiat. Wyposażenie to 4,2 mln z RPO i 2,8 mln spółka na sprzęt. Środki te będą m.in. z odpisów amortyzacyjnych. Na dziś nie ma kosztorysu, więc kwoty się zmieniają. Być może nie starczy. Nie wiemy jaki będzie rynek i ceny. Przygotowaliśmy na tyle na ile zostało ustalone z rozmowy z prezesem i z wniosku jaki złożono do Urzędu Marszałkowskiego.
p. A. Kabat – czy na sesję jest zaproszony prezes Pluciński?
p. S. Łangowski – Zarząd nie zgłaszał takiej potrzeby.
p. T. Zaborowski – na dziś nie ma takiej potrzeby. Nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Są braki we wniosku i są uwagi sanepidu. Jest dużo niewiadomych i muszą być pewne kwestie dokończone.
p. A. Kabat – wzbudza to emocje i pan Prezes mógłby odpowiedzieć.
p. M. Mróz – to obowiązek powiatu, żeby zawrzeć umowę najmu. Dopóki nie mamy tej umowy nie ma o czym rozmawiać z Prezesem.
p. Przewodniczący – myślę, że jesteśmy pewni, że umowa musi być.

W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki  pozytywnie (6-1-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonych w Tucholi.
p. T. Zaborowski – dlaczego taka opinia?
p. Przewodniczący – uważam, że nie ma powodu, żeby uprzywilejować spółkę. Proponuję na czas nieokreślony. My będziemy ponosić konsekwencje działań spółki. P. M. Mróz – czy to coś zmieni, jeśli to by było na czas nieokreślony w kontekście projektów?
p. Przewodniczący – myślę, że nie.

W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Białej głos zabrali:
p. T. Zaborowski – gmina chce tam zrobić świetlicę wiejską. Gmina chce pozyskać środki zewnętrzne i dlatego propozycja dzierżawy na radę.
p. M. Mróz – gmina to będzie remontować, utrzymywać?
p. T. Zaborowski – tak.

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie (7-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Białej.
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski projektu ”Modernizacja i rozbudowa Szpitala Tucholskiego” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej głos zabrali:
p. T. Zaborowski –  jest to kwota 10,5 mln na projekt.
p. A. Myszkowski – różnica kwot wynika z tego, że na zakup sprzętu środki są z różnych źródeł.

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie (5-1-1) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski projektu ”Modernizacja i rozbudowa Szpitala Tucholskiego” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora głos zabrali:
p. T. Zaborowski – powiat tucholski będzie koordynatorem i to kwota około 2 mln. Podobna sytuacja jak ze stypendiami, gdzie powiat toruński był koordynatorem.

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie (7-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie (7-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok głos zabrali:
p. K. Siniło – zamiany dotyczą czyszczenia środków, których nie otrzymaliśmy i przyjęcie dodatkowych.
p. D. Gromowska – uczestniczyliśmy w spotkaniu w sprawie drogi Iwiec-Wełpin i czy będzie ona zgłoszona do schetynówek. Jako gmina jesteśmy gotowi wyasygnować środki na tą inwestycję. Wiem, że Wójt Gminy Lubiewo też deklarował udział finansowy.
p. T. Zaborowski – droga ta pozostała do wykonania 3 300m Zarząd rozpatrywał to, żeby to zgłosić. Będziemy uczestniczyli w spotkaniu na ten temat w piątek. Będąc w Urzędzie Wojewódzkim interesowałem się w sprawie uzgodnienia. Być może złożymy też inne na Cekcyn, na Śliwice i 1015C Tuchola-Tleń, gdyż być może będzie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Braliśmy pod uwagę natężenie ruchu, że to odciąży miejscowość Cekcyn. Iwiec - Wełpin ma zostać to zgłoszona do tego programu, choć lepiej byłoby realizować drogę w Cekcynie. Poza tym kwota będzie wyższa, gdyż kosztorys był 4,4, a obecnie jest 5,1 mln.

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie (7-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany Uchwały nr XII/109/2008 Rady Powiatu Tucholskiego  z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych głos zabrali:
p. K. Siniło – przesunięcie środków, żeby wykorzystać je w 100%.

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Finansów pozytywnie (7-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/109/2008 Rady Powiatu Tucholskiego  z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                               Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (12 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 sierpnia 2009, 14:13:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (12 listopada 2009, 09:07:25)
Zmieniono: poprawiono błąd w nazwisku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1198