21


Protokół nr 21/2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 19 listopada 2008 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z gminami Powiatu Tucholskiego na współfinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący - przywitał zebranych, przedstawił tematykę posiedzenia. Zapytał się ktoś z Radnych chce wprowadzić nowy punkt do porządku obrad. Wobec braku propozycji przyjął porządek posiedzenia przez aklamację. Poprosił o zabranie głosu Wicestarostę i przedstawienie uzasadnienia podjęcia w/w uchwały.
p. Wicestarosta – wyjaśnił, że zaistniała możliwość złożenia wniosków dotyczących infrastruktury drogowej w związku z ponowną kwalifikacją tychże wniosków. Starosta Tucholski uczestniczył w sesjach rad gmin powiatu tucholskiego w celu wypracowania odpowiedniego konsensusu i szczegółów dotyczących składanych wniosków. Wniesiona uchwała dotyczy upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisywania porozumień z gminami w sprawie uczestnictwa powiatu w budowie dróg wspólnie z gminami. Gminy Śliwice i Kęsowo przystały na propozycje przedstawione przez Zarząd.
Przewodniczący – czy są jakieś pytania?. Z którą z gmin Zarząd już podpisał porozumienie?. Czy macie już wypracowany plan działania na wypadek, kiedy to wniosek powiatu przejdzie do realizacji i otrzymamy środki, a gminy nie?. A co jeśli będzie w przypadku, kiedy to gminy otrzymają środki?. Czy macie wypracowaną jakąś koncepcję?.
p. Wicestarosta – mówimy tu, jeśli chodzi o powiat o drogę Iwiec – Wełpin. Jej koszt to kwota 5.100.000,00 zł, z czego2.500.000,00 zł mamy zamiar pozyskać z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiat daje 1.400.000,00 zł, Gmina Lubiewo 425.000,00 zł, a Gmina Cekcyn 805.000,00 zł. W ramach pozyskanych środków uczestniczyć będziemy w budowie dróg Wierzchucin – Zielonka, a także Lubiewice – Trutnowo. W budowie dróg powiat wykonuje swoją część prac, a gminy swoją. Wartość merytoryczna powoduje, że możemy wykonać większą ilość prac. Ile gminy będą zmuszone wydać środków tego nie wiemy.
p. M. Mróz – to co mówiliśmy o tej drodze mieści się w tym Narodowym Programie Budowy Dróg. Problem, który był nadal pozostał. Czyli jest to jedyna instytucja, na której środki możemy liczyć.
Przewodniczący – szkoda, że nie wiemy, jakie koszty poniosą Lubiewo i Cekcyn?.
p. M. Mróz – najważniejsze, jest jak wybrnąć. Porozumienie, które zostanie zawarte Zarząd będzie musiał respektować. Udział nasz powinien być określony procentowo.
p. Skarbnik – ale zanim to wszystko nastąpi, aż uzyskamy środki musimy określić procentowy udział. Jest to konieczne do złożenia wniosku. Ostatecznie to czy uzyskamy jakieś środki rozstrzygnie się 5 grudnia. Z pewnością wtedy będziemy musieli dokonać zmiany budżetu.
Przewodniczący – ile będzie kosztować powiat, jeśli wygrają wszystkie gminy, które złożyły wniosek.
p. Wicestarosta – będzie to łącznie 500.000,00 zł licząc to co podałem. Harmonogram środków na województwo wynosi 62,5 mln zł. Do 23 listopada musimy złożyć wnioski. Rozstrzygniecie konkursu następuje 5 grudnia.
Przewodniczący – jeżeli wszystkie gminy wygrają to ile wtedy powiat płaci?.
p. M. Mróz – z tego co się orientuję tylko dwie gminy nie składają wniosków.
p. Wicestarosta – jeśli zrealizuje się tan scenariusz, o którym mówi Przewodniczący pozostanie nam zdjąć z budżetu inne zadania.
Przewodniczący – czy są jeszcze pytania?.
p. Skarbnik – w wyniku rozmów w Wójtami ustaliliśmy, że partnerstwo odbywać się będzie w dwie strony.
p. M. Mróz – rozumiem, że to partnerstwo rozpoczyna się od Gminy Lubiewo i Cekcyn. Ile dokładamy na drogi w tych gminach?.
p. Wicestarosta – do Lubiewa dajemy 90 tys. zł, a do Cekcyna 402 tys. zł.
p. M. Mróz – dobrze, że w końcu rozmawiamy o tych sprawach na komisji. Gdyby tak zdarzyło się ostatnio nie mielibyśmy takich problemów.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania?. Jeżeli nie ma to przystępujemy do głosowania.
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów jednogłośnie pozytywnie przyjęła projekt uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z gminami Powiatu Tucholskiego na współfinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
 
Ad. 2
Wobec braku zapytań dotyczących Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
Kinga Majer                                                                                 Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (19 listopada 2008)
Opublikował: Kinga Majer (26 sierpnia 2009, 09:40:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1531