22


Protokół nr 22/2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 5 grudnia 2008 roku.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Marek Sass – Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Tucholskiego, p. Piotr Broszkiewicz – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Tematyka posiedzenia:
1. Praca nad budżetem powiatu na rok 2009.
2. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodniczący – przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Poinformował, że Komisja Finansów i Gospodarki po wysłuchaniu opinii Komisji Stałych Rady Powiatu Tucholskiego wypracuje stanowisko dotyczące projektu budżetu powiatu na rok 2009.
p. P. Broszkiewicz – przedstawił pozytywną opinię w sprawie budżetu powiatu tucholskiego na rok 2009 Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
p. A. Myszkowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia z zaznaczeniem, aby Komisja Finansów wyartykułowała w swojej opinii wniosek Komisji Zdrowia dotyczący zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2009 na wykonanie elewacji na obiekcie Domu Dziecka w Tucholi.
p. M. Sass – przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej dotyczącą projektu budżetu powiatu na rok 2009. W imieniu Przewodniczącej Komisji Edukacji poprosił także, aby Komisja Finansów rozważyła wystąpienie do Zarządu Powiatu z wniosek o zwiększenie środków na paragrafach dotyczących dotacji na zadania zlecone organizacjom pozarządowym w sporcie i kulturze oraz na zadania dotyczące sportu kwalifikowanego.
Przewodniczący – z powodu nieobecności Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej. Poinformował Członków Komisji, że Komisja powinna zając się wnioskami przedłożonymi przez Komisję Zdrowia i Edukacji. Zapytał się czy ktoś z Członków Komisji ma coś do dodania w tej materii?.
p. T. Zaborowski – w imieniu Zarządu Powiatu informuję, że Zarząd złoży autopoprawkę dotycząca zwiększenia środków na granty, o których mówił Pan Radny Marek Sass. W odniesieniu do wniosku złożonego przez Komisję Zdrowia Zarząd Powiatu musi przeanalizować ten problem. Wykonanie samej elewacji nie miałoby sensu. Myślimy również o termomodernizacji obiektu Domu Dziecka, ale to już będzie bardzo duży koszt stąd też musimy to przeanalizować.
Przewodniczący – wobec tego co powiedział nam pan Wicestarosta uznajemy, że wniosek Komisji Edukacji zostanie zrealizowany i Zarząd Powiatu wprowadzi stosowna autopoprawkę.
p. M. Mróz – czy w związku z wnioskiem Komisji Zdrowia został opracowany już kosztorys tego przedsięwzięcia?.
p. K. Siniło – Dyrektor Domu Dziecka przedstawiła nam koszt wykonania elewacji na kwotę 211.670,00 zł.
Przewodniczący – chciałabym zwrócić Państwu uwagę, iż Komisja Zdrowia nie dopełniła wymogów formalnych dotyczących złożenia wniosku o zabezpieczenie środków na elewację. Gdyż powinna wskazać paragrafy, z których należałoby te środki przenieść. My tu nie znajdujemy takie wskazania.
p. A. Myszkowski – naszym celem było uczulenie Rady i Zarządu na ten problem. W końcu to jest jednostka powiatowa.
Przewodniczący – wobec tego ja jestem również za tym, abyśmy ujęli tę sprawę jako sugestię dla Zarządu Powiatu do rozważenia w przyszłości. Wobec tego proszę Członków Komisji Finansów o przystąpienie do głosowania nad ujęciem w naszej opinii dotyczącej budżetu powiatu na rok 2009 brzmienia wniosku, jaki podjęła Komisja Zdrowia w odniesieniu do Domu Dziecka.
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie przyjęła brzmienie wniosku Komisji Zdrowia i wprowadzenie go do swojej opinii w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2009.
 
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące budżetu powiatu na rok 2009?.
p. T. Zaborowski – poinformował, że wszystkie gminy, które złożyły wnioski o tzw. Schetynówki wygrały konkursy. W związku z tym Zarząd Powiatu wprowadzi autopoprawki do budżetu. Jako powiat tucholski w związku z podpisanymi porozumieniami uczestniczyć będziemy kosztach budowy dróg na kwotę ponad 2 mln złotych.
Przewodniczący – na tym etapie nie odnosimy się do wypowiedzi Pana Wicestarosty. My jako komisja dyskutujemy nad projektem przedłożonym nam przez Zarząd Powiatu w Polowie listopada. Zatem proszę Członków Komisji Finansów o przystąpienie do głosowania nad projektem budżetu powiatu tucholskiego na rok 2009.
 
W wyniku głosowania 3 głosami za przy 3 wstrzymujących się Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego pozytywnie przyjęła projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009.
 
Ad. 2
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma jakieś sprawy różne.
p. T. Zaborowski – w tej chwili trwa w domu Pomocy Społecznej w Wysokiej kontrola z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej. Jeśli jej wynik będzie pozytywny wówczas Wojewoda kujawsko-Pomorskie na podstawie wydanej przez siebie decyzji wprowadzi nasz DPS na listę domów pomocy społecznej i uzyskamy standaryzację. Będzie można także wystąpić wówczas do Wojewody o środki na rewitalizację tego obiektu.
p. M. Mróz – jaki jest procent zadłużenia powiatu?.
p. K. Siniło – z 24,25% w 2008 roku na 43,98% w 2009 roku. Jeśli będziemy planowali zaciągnąć kredyt na kwotę 13 mln złotych to tak kształtować się będzie nam zadłużenie. 
Przewodniczący – czy Członkowie Komisji wyrażają zgodę na to, aby sam przygotował opinię komisji Finansów i Gospodarki w sprawie budżetu powiatu tucholskiego na rok 2009. Nie widzę sprzeciwu wobec powyższego przygotuję opinię naszej Komisji. Czy są jeszcze jakieś pytania?. Jeśli nie ma to zamykam posiedzenie Komisji Finansów.
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                     Przewodniczący Komisji
Kinga Majer                                                                               Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (5 grudnia 2008)
Opublikował: Kinga Majer (26 sierpnia 2009, 09:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1513