23


Protokół Nr 23/2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 18 grudnia 2008 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący – przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Zapytał czy ktoś z Radnych chciałby dodać jakieś sprawy do porządku posiedzenia. Wobec braku propozycji przyjął powyższy porządek posiedzenia. Na stronie 79 materiałów sesyjnych zawarty mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi przy placu Wolności 23. Myślę, że ta uchwała jest jasna. Przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi przy placu Wolności 23.
 
Przewodniczący – przechodzimy do omawiania uchwał budżetowych.
p. K. Siniło – w odniesieniu do uchwały budżetowej na rok 2009 dokonano zmian w dochodach i wydatkach zgodnie wnioskami Komisji Stałych, zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zmian przepisów prawa. I tak po stronie dochodów dokonano zwiększenia w kwocie 5.201.731,00 zł na budowę dróg. Po zmianach dochody powiatu wynoszą 54.773.526,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 6.101.731,00 zł na budowę dróg. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 900.000,00 zł. Zdejmuje się wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie biurowca na ul. Pocztowej. A także dokonuje się zwiększenia po 5.000,00 zł w działach 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 kultura fizyczna i sport. Te środki przeznaczone sa na granty dla jednostek niezaliczanych do sektora publicznego.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi tego projektu uchwały. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania nad projektem budżetu powiatu na rok 2009.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok.
 
p. K. Siniło – zmiany budżetowe dotyczą ostatecznego uporządkowania środków w paragrafach, a także zapisania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie boiska w programie „Moje boisko – Orlik 2012” w rezerwie celowej.
Przewodniczący – czy są pytania do zmian budżetowych. Przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok.
 
p. K. Siniło – na stronie 118 materiałów sesyjnych jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2008. Taka uchwała pojawia się co roku. Na przyszły rok zapisane są wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz Powiatowym Urzędzie Pracy.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2008.
 
p. K. Siniło – projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych spowodowany jest koniecznością zabezpieczenia wszystkich złożonych wniosków. W wyniku przesunięcia środków z innych nie wykorzystanych paragrafów te bark zostaną uzupełnione.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
 
p. K. Siniło – kolejna uchwała dotyczy przyjęcia wstępnego planu wydatków z PFRON-u na 2009 rok. Jest prowizorium budżetowe, na którym PCPR pracuje do uchwalenia budżetu Państwa.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
 
p. K. Siniło – w materiałach zawarta jest także uchwała o przydzieleniu dotacji dla parafii rzymsko katolickiej. Jest ona konsekwencja wcześniej podjętej przez Rade Powiatu uchwały o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma pytania. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Pani Aleksandra Kabat przybyła na posiedzenie Komisji o godz. 15.52.
p. T. Zaborowski – na stronie 127 materiałów sesyjnych mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/96/2004 Rady powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Wyjściem do tego projektu uchwały było to, że poprzednia stawka za zajęcie pasa drogowego była zbyt wysoka i nie zachęcała potencjalnych reklamodawców. Zmniejszenie zaś tej stawki może w końcowym efekcie wspomóc rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie wzrost zatrudnienia. Wynika to z ustaleń powiatu z przedsiębiorcami.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (7-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/96/2004 Rady powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
Przewodniczący – na stronie 129 materiałów sesyjnych jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2009 programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Czy w związku z tym projektem uchwały, któryś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?. Nie widzę wobec tego przechodzimy do punktu 2 dzisiejszego porządku posiedzenia.
 
Ad. 2
p. T. Zaborowski – chciałbym zwrócić uwagę Radnych na pewną sprawę. Dotyczy ona przyjęcia Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uważam, że powinniśmy dążyć do ustanowienia Tucholi jako subregionu. Jest to ważne może nie w tej chwili, ale później będzie to dla nas ogromna szansa. Na przykład przy ubieganiu się o środki unijne. Myślę, że Rada Powiatu powinna wystosować apel w tej sprawie do Marszałka.
Przewodniczący – zasygnalizowałem te sprawę, gdyż w Strategii mówi się o Chojnicach jako o subregionie. Nie jest to dobry układ dla nas. Nasz powiat posiada taką specyfikę w szczególności związaną z walorami przyrodniczymi, że to my powinniśmy stanowić ten subregion. Powinniśmy podjąć tej sprawie intensywne działania. Czy są jeszcze jakieś pytania?. Jeśli nie ma zamykam posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Komisji
Kinga Majer                                                                            Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (18 grudnia 2008)
Opublikował: Kinga Majer (27 sierpnia 2009, 07:53:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1637