26


Protokół nr 26/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 23 kwietnia 2009 roku
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu za 2008 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodniczący - przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Zapytał się czy ktoś z Radnych ma jakieś propozycje lub uwagi do porządku posiedzenia. Wobec ich braku uznał porządek za przyjęty. Poprosił o zabranie głosu p. Piotra Mówińskiego o zabranie głosu i przedstawienie realizacji budżetu za 2008 rok z wszelkimi jego zmianami i odstępstwami.
p. P. Mówiński – te zmiany w budżecie 2008 wynikały z bezpośredniej działalności Zarządu Powiatu. Zwiększenie dochodów wynikało z subwencji oświatowej. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 7 mln zł. Na co wpłynął przede wszystkim zakup szpitala i działania w oświacie. Te działania dotyczyły budowy boiska z programu „Moje Boisko – Orlik 2012” gdzie koszty okazały się większe niż pierwotnie przewidywano. Boisko z tego programu znajduje się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i zostanie niedługo oddane do użytku. Kolejnym wydatkiem jest budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Otrzymaliśmy na jej budowę także spore dofinansowanie. Chcę wspomnieć, że niektóre wydatki pojawiły się dość nieoczekiwanie. Dotyczy to zakupu budynku szpitala. Kiedy otrzymaliśmy taką propozycję ze strony Zakonu Sióstr Św. Elżbiety, nie spodziewaliśmy się jej. Nie mogliśmy także jej odrzucić. To dla powiatu dobra inwestycja. Dodatkowo okazało się, że istnieje możliwość sfinansowania rozbudowy szpitala ze środków Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący – poprosił o zabranie głosu p. Krystynę Siniło Skarbnika Powiatu i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
p. K. Siniło – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Jak zapisano w uzasadnieniu decyzji nie nastąpiło przekroczenie dyscypliny budżetowej w realizacji budżetu powiatu tucholskiego w roku 2008.
Przewodniczący – przejdźmy do szczegółowej oceny realizacji.
p. M. Mróz – na szpital mamy 11 mln zadłużenia.
p. K. Siniło – to jest 24,23% zadłużenia w relacji do wykonanych dochodów.
p. P. Mówiński – mamy tu do rozważenia albo przestrzegamy polityki wskaźnika zadłużenia, albo realizujemy zamierzone cele. Większość środków są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, są one przeznaczone na rozwój infrastruktury związanej z ochroną zdrowia i infrastruktury drogowej. Te środki w większości trafiają na duże inwestycje wojewódzkie. Wiele samorządów, aby realizować wyznaczone cele zadłuża się na większych procent niż zakładają wskaźniki ustawowe. Ponieważ jest to dla nich jedyna możliwość pozyskania środków. Będę Państwa na to gorąco namawiał, gdyż po roku 2013 nie będziemy mieli już takiej możliwości.
p. M. Mróz – z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to dylemat, gdyż z upływem lat coraz trudniej jest pozyskać jakieś środki zewnętrzne z powodu zawyżanych ciągle kryteriów. Możemy się w 2012 roku spotkać i świadomie zadłużyć. Należy jednakże pamiętać, że każdy budżet ma jednak ograniczone możliwości. Uważam, że mówiąc o ograniczeniu wydatków Zarząd powiatu został w 2008 roku zobligowany do wypracowania oszczędności. Do końca się to nie udało gdyż Zarząd Powiatu musi dołożyć do budżetu Zespołu Szkół Leśnych kwotę 500 tys. zł. To samo dotyczy szkoły w Kamienicy, gdzie chociaż nam mówiono co innego, koszty i tak są ponoszone. Budzi wątpliwości czy są wliczone do budżetu środki z rejestracji pojazdów. Ustalanie czy tez prognozowanie na podstawie lat poprzednich nie jest dobrym odnośnikiem i nie da się wszystkiego na tej podstawie zrobić. Na salę sportową udało się nam pozyskać 1.180.000,00 zł, ale to nie wygląda wcale tak różowo jak się wydaje. Na hale widowiskowo-sportowa projekt opiewa na 7 mln zl. Boisko przy szkole ogólnokształcącej zbudowane zostało w ramach ogólnodostępnego programu i takie też, ogólnodostępne powinno być. Powinno to być w ogólno pojętym interesie powiatu, gdyż przy nie spełnieniu tych warunków będziemy musieli oddać środki. Przypominam, że już takie jedno boisko mamy zamknięte, podczas gdy z założenie powinno być ogólnodostępne.
p. St. Łangowski – chciałbym odnieść do słów Pana Radnego Mroza dotyczących poniesionych kosztów na Zespół Szkół Leśnych. Chcę przypomnieć, że gdybyśmy nie przekazali tej szkoły Ministrowi Środowiska do prowadzenia ona kosztowałaby nas jeszcze więcej. Oszczędności w kosztach funkcjonowania ZSL są jeszcze większe. To samo dotyczy szkoły w Kamienicy. Gdzie utrzymania tych budynków sięgał rzędu kilkunastu tysięcy złotych.
p. M. Mróz – można było poczekać z budową hali widowiskowo-sportowej.
p. St. Łangowski – co do budowy hali widowiskowo-sportowej to uchwała Rady Powiatu Tucholskiego obliguje nas do tego, a ponadto zostały w niej szczegółowo zawarte udziały finansowe powiatu w tej inwestycji i wynoszą one nie więcej niż 1.700.000,00 zł. Działalność Zarządu Powiatu w 2008 roku oceniam bardzo pozytywnie. Szczególnie pod względem zakupu szpitala i zakończenia budowy sali sportowej. Według mnie należą się za to Zarządowi słowa uznania.
p. P. Mówiński – to był dobry moment na wybudowanie sali. Absolutnie nie można było tego przewidzieć, że tak wiele firm straci zamówienia, ponieważ kryzys rozprzestrzenił się na wszystkie gałęzie gospodarki. Na przyszły rok przewidujemy wydatki na salę rzędu 250 tys. zł, to są wydatki na wyposażenie tej sali. Strategicznych błędów Zarząd Powiatu tutaj nie popełnił.
p. M. Mróz – gdybym mógł Panu powiedzieć, że nie ma do Pana pretensji. Postulowałem do Państwa o jeden rok dla Kamienicy. Mogliśmy wykorzystać tę bazę i cos nowego tam stworzyć. Rada Powiatu postąpiła tak jak postąpiła. Różnimy się w tej kwestii.
p. T. Zaborowski – mam pytanie do Pana Radnego Mroza. Gdybyśmy przewidzieli, że będzie kryzys zapłacilibyśmy mniej. Rozumiem, że Panu Radnemu chodziło o budowę hali widowiskowo-sportowej.
p. M. Mróz – tak chodziło mi o budowę hali widowiskowo-sportowej.
p. T. Zaborowski – ale nie zna Pan tych dwóch projektów na tę salę. To duża inwestycja. Ale otrzymamy na nią środki od Ministra Sportu. Proszę się nie obawiać o to, że będziemy płacić podwyższone koszty.
Przewodniczący – w budżecie wszystko zbiega się do tego, żeby jeden słupek zgadzał się z drugim jeśli mamy taką sytuację to nie widzę problemu.
p. A. Myszkowski – chce powiedzieć, że popieram tutaj Pana Starostę, aby ponosić duże ryzyko i pozyskiwać jak najwięcej środków. To jest dla nas nie ukrywajmy jedyna możliwość rozwoju. Zakup szpitala w 2008 roku była najważniejszym wydatkiem budżetowym. Musimy również zastanowić się jak pozyskiwać te środki.
p. M. Mróz – poprzez zmniejszenie kosztów własnych to osiągniemy.
p. K. Siniło – mogliśmy pozyskać kwotę 500 tys. zł na drogi, ale nie udało się ich pozyskać. Stad też wpisaliśmy w to miejsce środki z POKL-u.
p. P. Mówiński – ogromne zagrożenie następuje ze strony wpływów z dochodów od osób fizycznych. W tej dziedzinie corocznie zmniejsza się wpływ o 1 mln zł. stanowi to ogromne zagrożenie dla pozyskiwania środków zewnętrznych, gdyż wysokość wpływów warunkuje wysokość dofinansowania.
Przewodniczący – powróćmy do roku 2008.
p. M. Mróz – jak wygląda sprawa obwodnicy Tucholi?. Kiedy ruszy jej budowa, to bardzo drażliwy temat?.
p. P. Mówiński – jeśli w ogóle ruszy jej budowa. Obie Rady Miejska i Powiatu podjęły uchwały, żeby stworzyć koncepcję i taka koncepcja powstała. Burmistrz Tucholi wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie stosowanych decyzji. Był to na moment kiedy finansowanie plasowało się na poziomie 50% na 50% i koszt budowy obwodnicy wynosił 2,4 mln Euro. Od tego czasu obie Rady nie wyraziły zgody na takie finansowanie i zrezygnowaliśmy z tego sposobu finansowania. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zweryfikował swoje propozycje. Na razie w wyniku tej weryfikacji mamy ustaną propozycję, aby samorządy sfinansowały jedną nitkę autostrady. Zwróciłem uwagę Panu Marszałkowi, że powiat tucholski nie jest w stanie wyłożyć kwoty 8,7 mln zł na budowę. Czekamy teraz na spotkanie z samorządem gminnym. Zgodnie z zapisami zawartymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym priorytetami są drogi, rozbudowa szpitala i program „Bory Tucholskie w labiryntach natury”. Z ostatnich rozmów z Marszałkiem wynika, że wybuduje to obejście. Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych stwierdził, że nie można zbudować obejście przez Brdę. Musimy zrealizować budowę szpitala, a Burmistrz doskonale wie, na co stać powiat tucholski.
p. T. Zaborowski – jako samorząd jesteśmy inaczej traktowani w naszym województwie. Istnieje obawa, że zmniejszające się wpływy z CIT-ów i PIT-ów spowodują ponowne przeliczenie dotacji i subwencji. Musimy liczyć się z tym, że zaistnieje sytuacja, że samorządy nie będą miały wystarczających środków na wkłady własne. I, że taka sytuacja może się zdarzyć już w roku bieżącym.
p. D. Gromowska – wspomina Pan Starosta o problemach z projektem „Bory Tucholskie w labiryntach natury”?.
p. P. Mówiński – wynikły tutaj problemy z zarządzaniem projektem, które wynikły poniekąd z zaniechania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa. W raporcie dotyczącym realizacji projektu zostały wskazane zarzuty. Problemem jest także zmieniająca się ustawa o ochronie środowiska, która wymaga od inwestorów szczególnych działań tam gdzie tereny objęte są programem Natura 2000.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania dotyczące realizacji budżetu za rok 2008. Jeśli nie ma takich przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego 3 głosami za, przy braku przeciwnych i 3 wstrzymujących się pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2008.
 
Ad. 2
Przewodniczący – przystępujemy do omawiania materiałów sesyjnych. Proszę o omówienie zmian budżetowych przez Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 123.525,25 zł. Zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Urzędu Pracy i pomocy społecznej. W zadaniach inwestycyjnych następuje zmiana w pozycji dotyczącej remontu budynku na plac Wolności 23 w Tucholi. Otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu przebudowy mostu w miejscowości Bruchniewo w kwocie 220 tys. zł zostanie ona przedłożona na sesji. W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych jest ona zapisana pod pozycją 20 i są tam zabudżetowane środki w wysokości 329 tys. zł.
Przewodniczący – czy są pytania do zmian budżetowych. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
 
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego 6 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009.
 
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub sprawy do poruszenia?.
p. A. Myszkowski – kto został pełnomocnikiem do spraw szpitala z ramienia powiatu?.
p. P. Mówiński – ja nim zostałem.
p. T. Zaborowski – zrezygnowałem z tej funkcji na sugestię Prezesa Plucińskiego.
p. P. Mówiński – jutro jest ostateczny termin składania ofert na rozbudowę szpitala.
Przewodniczący – czy Radni mogliby otrzymać wizualizację szpitala?.
p. P. Mówiński – tak, przygotujemy ja na sesję.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania?. Nie widzę. Mam pytanie do Członków Komisji, czy wzorem lat ubiegłych mam przygotować opinię Komisji Finansów w sprawie realizacji budżetu powiatu. Czy Państwo obligują mnie do tego. Nie widzę sprzeciwów wobec tego przygotuje taką opinie na sesję Rady.
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
Kinga Majer                                                                                Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (23 kwietnia 2009)
Opublikował: Kinga Majer (23 listopada 2009, 10:27:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1441