31


Protokół Nr 31/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 26 listopada 2009 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Maciej Korda – Kierownik Referatu Promocji, p. S. Rzepiński – Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Programy realizowane w ramach Strategii Rozwoju Powiatu.
2.     Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
3.     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Macieja Kordę – Kierownika Referatu Promocji.
p. M. Korda – w 2007 roku nastąpiła aktualizacja strategii. W pierwszym dokumencie było określonych 7 celów, obecny dokument ma 5 celów. Nie wszystkie działania są realizowane przez powiat, i przez wydział. Sprawozdanie to zawiera także informacje uzyskane z wielu innych podmiotów. Pewne materie mogły już być omówione wcześniej przy innych okazjach. Naszym sprzymierzeńcem w działaniach jest Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów tucholskich”, gdyż poprzez stowarzyszenie możemy sięgać po różne środki, które nie są  przeznaczone dla instytucji publicznych.
p. P. Mówiński – cieszę się, że dzięki tej strategii okazało się, że tracimy swoją pozycję w turystyce. Dzięki temu powstał projekt „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”. Dzięki temu będziemy mogli konkurować turystycznie z innymi powiatami i turystyka będzie się u nas szybko rozwijała. Co do jednostek państwowej straży pożarnej i policji są to jednostki rządowe, ale wspieramy je m. in. poprzez wsparcie zakupu pojazdów dla straży: do ratownictwa oraz pojazd lekki. Policję wspieramy w mniejszym zakresie poprzez np. zakup paliwa. Poprawiła się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa, z czego częściowo przez migrację, która dotyczy także przestępców. Rada podejmowała także uchwały w zakresie projektu „labirynty”,  dotyczące rozbudowy szpitala i budowy dróg, ale te dziedziny nigdy nie będą w pełni zaspokojone. Słabo dofinansowany jest rozwój przedsiębiorczości. Jest duża aktywność samych przedsiębiorców, natomiast działań samorządu w zwalczaniu bezrobocia jest mało, ponieważ brak instrumentów w zwalczaniu kryzysu.  
 
Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący podziękował za przybycie i przedstawienie informacji.
 
Ad. 2
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Stanisława Rzepińskiego.
p. S. Rzepiński – została przyjęta aktualizacja Programu Ochronny Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami. Jest obowiązek składania sprawozdania co 2 lata. Ostatnia informacja była w 2007 roku. Obecnie po aktualizacji program obejmuje lata 2009-2012. Dużym problemem jest hałas w mieście, który wzrasta z powodu zwiększonego ruchu komunikacyjnego. Wzrost jest o 13dB ponad normę i wzrasta. Niepokojący jest wzrost liczby samochodów ciężarowych. Najwyższa uciążliwość jest na ul. Głównej ze względu na bliskość zabudowy i jakość drogi w tym miejscu. Zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska możemy jedynie za pomocą wydawanych decyzji. Nie prowadzimy badań. Możemy zwrócić się do WIOŚ o przeprowadzeni kontroli, ale w tej kontroli nie uczestniczymy. W tej chwili jest prowadzonych kilka postępowań dotyczących środowiska m.in. dotyczące oczyszczalni ścieków w Gostycynie. Ostateczna decyzja w tym zakresie zapadnie do końca stycznia. Są 2 możliwości rozwiązania tego problemu: modernizacja istniejącego obiektu lub budowa przepompowni. Nasze tereny są ogólnie czyste, tylko problemem jest ten hałas.
Ponadto chciałbym poinformować, że zakończyliśmy prace nad planem urządzania lasów i był to koszt prawie 400 tys. zł, a plan objął ok. 7 tys. ha. Planem nie jest objęty pewien obszar na terenie gminy Cekcyn, gdyż osoba nie wyraża zgody na odnowienie lasu. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
p. T. Zaborowski – najczęściej tak jest, że SKO chce by interesant był zadowolony z ich działalności i przekazują sprawę do ponownego rozpatrzenia.
p. D. Gromowska – rzeczywiście u nas też często są takie przypadki, ostatnio zarzucono nam, że miara nie miał atestu.
Przewodniczący – cieszę się, że te plany są opracowane, że znalazły się na to środki i że są one realizowane. Nie są one co prawda pozbawione wad, ale porządkuje to sytuację i powoduje, że w tym zakresie jest coraz lepiej.
p. S. Rzepiński – gminy informowały o wyłożeniu planu i starosta rozpatrywał ok. 100 uwag. Spora cześć została uwzględniona. Gminy również opracowały dla swoich lasów i parafie. W 2004 roku zostało ustalone, że do czasu zakończenia prac na ww. planem nie zostanie podniesiona stawka za nadzór nad lasami prywatnymi, które w imieniu starosty wykonują nadleśnictwa i powiat za to płaci. Od przyszłego roku proponujemy przyjęcie stawki 18 zł. Zostało już to uwzględnione w projekcie budżetu na 2010 rok.
Przewodniczący – cieszę się, że wtedy udało się takie porozumienie wypracować i można było to zrealizować.
p. S. Rzepiński – problemem jest rzeka Kamionka.  Korzysta z niej kilka podmiotów. Przeprowadzano kontrolę i były różne niedociągnięcia. Funkcjonuje tam elektrownia wodna w Karczewie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej miał wiele uwag.
p. M. Mróz – czy wiąże się to też z powstałymi tam stawami.
p. S. Rzepiński – nie ma na to pozwolenia i rzeczywiście jest to duży problem. W tej sprawie postępowanie prowadzi nadzór budowlany.
p. M. Mróz – zostały tam usunięte zadrzewienia i zakrzaczenia, a także były tam wywiezione masy ziemi, która nie jest właściwie składowana. Były podobno decyzje w sprawie czyszczenia tej rzeki.
p. S. Rzepiński – właściciel elektrowni czyści odcinek przed turbiną, a za elektrownią już nikt nie czyści tego cieku. Nie były czynione żadne działania dotyczące czyszczenia i to także powoduje piętrzenie wody. Problem śniętych ryb, który wystąpił, był spowodowany m.in. tym, że był za niski poziom wody i nie było tlenu. Nie jest regulowany podstawowy przepływ wody. W tej sprawie należy czekać na postępowanie RZGW i PINB. W gospodarce wodnej jest jeszcze kwestia pozwolenia wodnoprawnego na Wielkim Kanale Brdy. Za rok skończy się okres obowiązywania aktualnego pozwolenia. Koszt opracowania nowej dokumentacji to ok. 30 tys. zł, a spółka teraz jest w złej kondycji. Składki członkowskie spółki WKB wynoszą 4.000 zł. Na opracowanie dokumentacji trzeba roku, a na dzisiaj żadne działania nie zostały rozpoczęte. Mała elektrownia w Zielonce i inne podmioty mają uprawnienia, ale nie mają obowiązku. Spółka wcześniej miała możliwość prowadzenia działalności zarobkowej, ale w tej chwili nie mają możliwości.
p. T. Zaborowski – różne podmioty mają różne terminy ważności decyzji i nie mają interesu, żeby wspólnie opracować dokumentację. Jeśli chodzi o stawy rybne to różne podmioty wydawały decyzje, gdyż część była wydana przez Wojewodę Bydgoskiego, Starostę Chojnickiego i przez marszałków, a nikt nie chce wziąć odpowiedzialności.
p. M. Mróz – wszystko dąży do tego, żeby spółka została zlikwidowana.
Przewodniczący – jestem za tym, gdyż na dziś jest zapis dotyczący własności, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Województwa Pomorskiego w zarządzie lasów. Nie są ustalone kwestie kompetencji i wtedy zostanie określone, kto się tym zajmie.
p. M. Mróz – duży wpływ na stan środowiska w mieście miałby obwodnica tucholska i porażką jest to, że to się nie udało.
Starosta – jest to porażka przede wszystkim samorządu wojewódzkiego.
p. M. Mróz – była też propozycja rozwiązania połowicznego, ale na to nie było zgody. Jako radny czuję się również współodpowiedzialny za tą kwestię.
 
Ponieważ więcej pytań nie było, Przewodniczący podziękował za przybycie i przedstawienie informacji.
 
Ad. 3
W sprawie materiałów sesyjnych głos zabrali:
p. K. Siniło – urealniono dochody i wydatki, ponieważ nie będzie realizacji inwestycji dotyczących dróg z RPO w Żalnie i w Śliwowicach nie pozyskamy dochodów z gmin w ramach porozumień. Zmniejsza się dochody w Domu Dziecka w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce spoza terenu naszego powiatu. Zwiększenie dochodów dla straży w związku z otrzymaniem środków od samorządów gminnych na zakup samochodu. Zmianie ulegają wydatki inwestycyjne: dodano zakup pojemnika do emulsji i samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych. Ponadto środki pozostałe z maszyny szorująco – zbierającej przenosi się za zadanie – zakup centrali telefonicznej w kwocie 7.050 zł.
Przewodniczący – skąd ta nagła potrzeba zakupu pojazdu ciężarowego?
p. T. Zaborowski – jest zakupiony remonter i był pożyczany pojazd, a także do zimowego utrzymania dróg.
p. P. Mówiński – aktualnie jest taka sytuacja, że nie ma zim i firmy nie są zainteresowane tymi działaniami. Może dojść do takie sytuacji, że nie będzie chętnych do działania w ramach akcji zimowej na drogach.
p. M. Mróz – czy nie można kupić solarki?
p. P. Mówiński – jest to bardzo wysoki koszt.
 
Komisja Finansów po analizie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009 zaopiniowała go pozytywnie (7-0-0).
 
p. P. Mówiński – do uchwalonego Regulaminu Organizacyjnego Wojewoda zgłosił uwagi dotyczące terminu odpowiedzi na interpelacje, kwestii skarg, że starosta załatwia, a nie rozpatruje oraz sprawa kontrasygnaty Skarbnika.
 
Sprawy bieżące:
Komisja uzgodniła, że posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki w sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok odbędzie się dnia 2 grudnia 2009 r. o godz. 15.00.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                              Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (26 listopada 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (11 lutego 2010, 11:33:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1201