33Protokół nr 33/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 22 grudnia 2009 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Bogusław Szramka – Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych.
2.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
W sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok głos zabrali:
p. K. Siniło – autopoprawki dotyczą środków na stypendium dla uczniów naszych szkół, zabezpieczenia środków na drogi w związku ze składanymi projektami do RPO zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego. Nie jest dla nich wystarczające, że jest to w wydatkach niewygasających.
p. P. Mówiński – jest to dość uciążliwe. Są dążenia do tego by w momencie składania wniosku wystarczyło oświadczenie, że środki zostaną na ten cel zabezpieczone, a zapis w budżecie będzie wymagany dopiero w momencie podpisywania umowy.
p. K. Siniło –RIO zaleca by w uchwale znalazł się zapis, że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz zmianę § z 2008 i 2009 na 2708 i 2709  w dziale 85395.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok wraz z przedstawionymi autopoprawkami (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok  2009 głos zabrali:
p. K. Siniło – są tutaj ujęte inwestycje drogowe, które mają zostać złożone do RPO, samochód ciężarowy dla ZDP, żeby ZDP miało czas na przeprowadzenie postępowania przetargowego, projekty dróg oraz środki na nadzór inwestorski inwestycji przebudowy i rozbudowy szpitala.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok  2009 (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok  2009 głos zabrali:
p. K. Siniło – zmiany na kwotę 2.079.028,41 po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczą m. in. zmniejszenia dochodów w wyniku nie sprzedania budynku w Kamienicy, zmniejszonych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i opłaty komunikacyjnej, zmniejszony wpływ z tytułu wpływów na ekwiwalenty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki zostaną zbilansowane w wyniku zmniejszenia wydatków na inwestycję w szpitalu.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok  2009 (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych głos zabrali:
p. K. Siniło – środki zostają przeniesione tak, by mogły zostać wydane w 100%.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na 2009 rok (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na 2010 rok głos zabrali:
p. K. Siniło – jest to wstępna wysokość środków, żeby móc realizować te zadania od początku roku, ale kwota ta może ulec zmianie.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na 2010 rok (6-0-0).
 
Ad. 2
Sprawy bieżące:
Przewodniczący - przedstawił wstępny plan pracy Komisji na 2010 rok, który jest zgodny z planem pracy Rady Powiatu na 2010 rok. Przewodniczący proponuje, by posiedzenie w miesiącu lutym odbyło się w siedzibie Domu Dziecka w Tucholi. Ponadto Przewodniczący proponuje, by Komisja w miesiącu maju zajęła się tematem funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i w tej jednostce odbyła swoje posiedzenie.
p. A. Myszkowski – proponuję, by posiedzenie w miesiącu maju odbyło się wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia w SOWdOPR, gdyż Komisja Zdrowia również będzie się zajmowała tym tematem.
Przewodniczący – nie widzę przeszkód by to posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Zdrowia.
 
Komisja zaakceptowała propozycję planu pracy przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarki (6-0-0).
 
p. S. Łangowski - chciałbym złożyć autopoprawkę do zaproponowanego planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na 2010 rok i sesję zaplanowaną na 5 marca przesunąć na 19 marca, żeby była dłuższa przerwa miedzy sesjami.
p. T. Zaborowski -  była propozycja, żeby był zaplanowany termin sesji w czerwcu.
p. S. Łangowski – należy to rozważyć, ale myślę, że ta propozycja jest do przyjęcia.
p. P. Mówiński – wpłynęło pismo Burmistrza w prośbą o informację w jakiej wysokości powiat może włączyć się finansowo w budowę obwodnicy. My podjęliśmy poważne decyzje dotyczące szpitala, a o obwodnicy nie było wtedy jeszcze mowy. Cały czas to podkreślam. Ważne jest, że Marszałek uznał, że jest to zadanie samorządu wojewódzkiego. Jako Zarząd stanęliśmy na stanowisku, że możliwości naszego budżetu są ograniczone. W ciągu tych kilku lat, w których inwestycja ma być realizowana,  widzimy możliwość zabezpieczenia kwoty 1,5 do 2 mln zł. Chcemy pomóc na ile to możliwe. Uważam, że uciążliwość związana z 240 w mieście dotyczy wszystkich mieszkańców powiatu i ta inwestycja będzie też miała wpływ na pozostałe gminy.
p. A. Myszkowski – chciałbym poinformować, że Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaproponowała, żeby gmina zapewniła parking i przejście do szpitala z parkingu. Wystąpimy z pismem do Burmistrza.
p. T. Zaborowski – prowadziliśmy rozmowy na temat nabycia z właścicielem tych gruntów w cenie jaką określił rzeczoznawca, ale jest to za mała wartość i brak odzewu ze strony właścicieli.
Przewodniczący – proponuję, żeby zagospodarować parking na ul. Nowodworskiego i ten targ przenieść w inne miejsce. Naprzeciwko jest bank i również nie ma tam wjazdu. Trzeba by racjonalniej zagospodarować ten parking.
p. A. Myszkowski – zaproponowaliśmy jako Komisja wykonanie alejki, która by pozwoliła na przejście na teren szpitala. Wiem, że gmina chce wykonać tam zadaszenie. To ostatni dzwonek, by zrobić to bez szkody dla kupców.
p. Z. Grugel – proponowałem, żeby wykupić dom, który się tam znajduje. To by umożliwiło wykonanie parkingu i umieszczenie tam przychodni.
p. A. Kabat – jest to bardzo potrzebne, dlatego że naprawdę dużo osób korzysta ze szpitala i przychodni.
p. P. Mówiński – do sprawy obwodnicy wrócimy na sesji.
p. Z. Grugel – uważam, że gminy powinny się dołożyć do tej inwestycji.
p. S. Łangowski – wszystkie gminy powinny się dołożyć. Było by to dowodem na to, że w ważnych sprawach potrafimy mówić jednym głosem.
p. P. Mówiński – działania te należą do Burmistrza.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                   Zbigniew Grugel
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (22 grudnia 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (11 lutego 2010, 11:36:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1167