32


Protokół nr 32/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się 2 grudnia 2009 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Małgorzata Oller – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Posiedzeniu przewodniczy p. Zbigniew Grugel – Przewodniczący Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Praca nad projektem budżetu na 2010 rok.
2.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Przewodniczący powitał zebranych i poinformował, że po kolei będzie przedstawiał opinie i wnioski Komisji i podda je dyskusji. Przewodniczący przedstawił w pierwszej kolejności wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zabezpieczania środków dla spółek wodnych po likwidacji PFOŚiGW.
p. K. Siniło - chciałabym poinformować, że kiedy Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie przyjęty do budżetu to zostaną zabezpieczone środki na zadania, które były realizowane dotychczas.
p. D. Gromowska – jak to wygląda z tymi zadaniami, bo gminy np. dawały dotacje na usuwanie azbestu?
p. K. Siniło – po likwidacji funduszu przyjęcie środków do budżetu na te zadania.
p. M. Mróz – ile będzie tych środków i czy nadal będą przekazywane te środki?
p. K. Siniło – nie wiemy ile będzie tych środków na dzisiaj.
 
Przewodniczący przedstawił wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: zwiększenie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 o kwotę 10.000 zł, zwiększenie w dziale Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 o kwotę 10.000 zł. Komisja proponuje zabezpieczenie tych środków z rezerwy w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 paragraf 4300.
p. K. Siniło – na § 4300 w rozdziale 80195 jest kwota 1022 tys. zł. Zarząd proponuje także 10 tys. zł na sport kwalifikowany.
p. T. Zaborowski – proponuję po 5 tys. na działy 921 i 926.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Komisja odniosła się pozytywnie, czterema głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących, do  propozycji zmian i przesunięć środków finansowych zaproponowanych przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej tj.: zwiększenie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 o kwotę 10.000 zł, zwiększenie w dziale Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 o kwotę 10.000 zł. Komisja  proponuje zabezpieczenie tych środków z rezerwy w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 paragraf 4300.
 
Przewodniczący przestawił opinię Komisji Rewizyjnej. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie i nie proponowała żadnych zmian do projektu budżetu na 2010.
Przewodniczący przedstawił opinię Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, która również zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały i nie wniosła żadnych uwag do projektu budżetu na 2010.
 
p. T. Zaborowski – chciałbym złożyć wniosek o zdjęcie kwoty 700 tys. zł, które są przeznaczone na dotację do sali widowiskowo – sportowej dla gminy Tuchola i przeniesienie tych środków na ścieżkę rowerową Tuchola – Raciąż, z powodu nie wywiązania się Burmistrza ze złożonych deklaracji.
p. D. Gromowska – w budżecie są zaplanowane środki na remonty dróg i chciałabym uzyskać informację jakie remonty są planowane w ramach tych środków.
p. P. Mówiński – może to być uzależnione od tego jak będzie zima i ile zdarzeń będzie na trasie 240 i objazd będzie drogami powiatowymi.
 
Komisja zdecydowała o wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przedstawienie Komisji planu remontów dróg powiatowych w 2010 roku.
 
Przewodniczący zaproponował by wrócić do wniosku Pana Tadeusza Zaborowskiego Wicestarosty Tucholskiego.
 
p. T. Zaborowski – chodzi o zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 20% całej inwestycji na przebudowę dróg w Raciążu.
p. S. Łangowski – to, że samorząd gminny się nie wywiązał ze złożonych deklaracji, nie oznacza, że powiat również nie ma się wywiązać z podpisanych porozumień.
p. K. Siniło – otrzymałam informację z gminy Tuchola, że te środki nie zostały omyłkowo zabezpieczone w budżecie gminy.
p. T. Zaborowski – na dziś mogę wycofać ten wniosek i będę ten temat monitorował.
Przewodniczący – czy jeśli gmina pozyska dofinansowanie z innych źródeł, to ta kwota może się zmniejszyć?
p. P. Mówiński – tak jest taka szansa i są poszukiwane inne środki z zewnątrz.
 
Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie  pozytywnie, pięcioma głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2010, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian.
 
Na posiedzenie przybyła Pani Aleksandra Kabat.
Ad. 2
Sprawy bieżące:
p. D. Gromowska – chciałabym uzyskać informację czy budowa ścieżki rowerowej Białowieża – Stobno to nowa inwestycja?
p.  P. Mówiński – jest to najbardziej eksploatowany odcinek drogi Tuchola – Raciąż, gdzie dzieci uczęszczają do szkoły do Stobna. Zostało to zaplanowane, gdyby pojawiła się możliwość pozyskania środków na ten cel.
 
Przewodniczący – chciałbym uzyskać informację, co nowego pojawiło się w sprawie obwodnicy?
p. P. Mówiński – odbyło się spotkanie z Panem Marszałkiem i aktualnie jest propozycja by była realizowana cała obwodnica. Ważne jest to, że to Marszałek byłby inwestorem tego przedsięwzięcia. Całość zadania została określona na 45 mln. Jest także propozycja, żeby samorządy gminny i powiatowy zabezpieczyły na to zadanie 50% czyli 22,5 mln zł  oraz dokonały wykupu gruntów. Czyli można liczyć dodatkowo co najmniej 10 mln zł. W propozycji porozumienia nie są określone proporcje, w jakich samorządy powiatowy i gminny mają w tym przedsięwzięciu partycypować, jest podana łączna kwota. Montaż finansowy jest przewidziany do 2016 roku. Wielokrotnie informowałem Pana Marszałka, że powiat jest zaangażowany w rozbudowę szpitala. Będziemy oczekiwać pisma z gminy w tym zakresie. Ważne jest także to, że Marszałek bierze na siebie ryzyko wzrostu kosztów realizacji tego przedsięwzięcia.
Przewodniczący – ta obwodnica będzie przechodziła także przez tereny gmin Cekcyn i Gostycyn i czy nie powinno się zaproponować tym gminom udziału w tej inwestycji?
p. P. Mówiński – były takie propozycje, ale gminy nie były zainteresowane.
p. M. Mróz – ma być realizowany wykup gruntów, a jest ryzyko, że nastąpi w tym czasie zmiana władzy i może to skutkować zmianą decyzji w tym zakresie.
p. S. Łangowski – myślę, że ważne jest to, że Marszałek uznał, że jest to jego inwestycja.
p. P. Mówiński – jest też propozycja by drogi wojewódzkie na terenie miasta stały się drogami powiatowymi i tu się nie zgadzam z takim rozwiązaniem sprawy, ponieważ są to drogi typowo przebiegające w mieście. Powinny stać się drogami miejskimi.
Wicestarosta – mam satysfakcję, ponieważ to, co teraz Marszałek zaproponował było zapisane w protokole z posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury z  15 lutego 2007 roku. Nie wiem jak się mają przedstawione propozycje kwoty w tym porozumieniu do dokumentów przygotowanych przez Burmistrza i wcześniejszych szacunków, że obwodnica północna ma kosztować 250 mln, a południowa 200 mln. Do tych dokumentów nie ma decyzji środowiskowej i nie wiem czy Burmistrz wystąpił w wydanie takiej decyzji. Na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury były najwyższe władze w województwie i następnie Zarząd wydał pozytywną opinię dla południowego obejścia o długości ok. 9 km. Na spotkaniu rad: gminnej i powiatowej oczekiwałem, że omówimy przygotowane dokumenty. Od złożenia dokumentów dotyczących koncepcji w lipcu 2008 do końca roku długość trasy wydłużyła się do 13 km. Straciliśmy 3 lata i dopóki nie będzie określony przebieg i nie będzie decyzji lokalizacyjnej nic nie załatwimy. Jeżeli mamy u nas Marszałka i on chce wrócić do ustaleń sprzed 3 lat to musimy wesprzeć Burmistrza i ustalić czego my chcemy.
p. M. Mróz – Pan Starosta przekazał nam, że ryzyko wyższych kosztów bierze na siebie Pan Marszałek. W tej sytuacji mamy konkretną propozycję finansową i należy podjąć ten temat.
p. D. Gromowska - to Marszałek przygotuje dokumentację.
p. P. Mówiński – Marszałek przyjmując koszt opierał się na jakichś dokumentach. Wybór korytarza będzie należał do Marszałka, ale Marszałek nie wyobraża sobie, żeby miał zajmować się wykopem gruntów tu na miejscu.
p. T. Zaborowski – są oczekiwania by wykup gruntów i porządkowanie ksiąg wieczystych było realizowane tutaj, ale wiele gruntów należy do samorządów, ANR lub do lasów i tu jest szansa, że te koszty będą mniejsze.
Przewodniczący – jeśli chodzi o lasy to jest to instytucja państwowa. Nie może być tak, że zastosowana przez państwo forma ochrony jest hamulcem rozwoju. Trzeba znaleźć sposób jak to zrealizować.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                                   Zbigniew Grugel
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (2 grudnia 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (11 lutego 2010, 15:03:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236