34

    
Protokół nr 34/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 4 lutego 2010 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. E. Kiersznicka – Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi, p. A. Bąkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Ocena funkcjonowania Domu Dziecka w Tucholi.
2.      Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
3.      Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.
4.      Analiza materiałów sesyjnych.
5.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodniczący powitał zebranych i poprosił o zabranie głosu Panią Ewę Kiersznicka Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi.
p. E. Kiersznicka – w 2009 roku został zwiększony budżet Domu Dziecka o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek na raka szyjki macicy dla naszych wychowanek. Do szczepienia kwalifikowało się 10 wychowanek. Jednak opiekun prawny dwóch wychowanek nie zgodził się na zaszczepienie. Mogliśmy zaszczepić 8 dziewcząt. Pierwszą dawkę szczepionek dziewczynki otrzymały 10 grudnia, kolejne szczepienie może odbyć się między 11 lutym a 11 marca i ostatnie będzie w czerwcu. Chciałabym za to serdecznie podziękować, bo nie stać nas na zaszczepienie, a na pewno w przyszłości odniesie to swój rezultat. Z okazji 10-lecia Powiatu Tucholskiego została przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka „Uśmiech”, która była zainicjowana i przeprowadzona przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”. Z tej akcji otrzymaliśmy 2.755,23 zł. Za to jesteśmy również wdzięczni. Część tych pieniędzy mogliśmy wykorzystać na zorganizowanie dzieciom wypoczynku zimowego. Wyjeżdżaliśmy na jednodniowe wycieczki, mogliśmy zorganizować kulig i wyjechać do kina. Starostwo złożyło projekt na termomodernizację Domu Dziecka. Otrzymaliśmy na to środki i myślę, że niebawem po wykonaniu tego zadania będzie pięknie i estetycznie. Została też wykonana ekspertyza w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego i tutaj muszą zostać wykonane prace, gdyż nie są spełnione wymogi. Został przyjęty haromonogram prac i został ogłoszony przetarg na dokumentację. Prace zostaną rozpoczęte w 2010 roku, a zakończone w 2011. Zaczęliśmy też wchodzić w projekty. Pierwszy nasz projekt złożyliśmy w 2009 roku, ale nie uzyskaliśmy środków. W tej chwili jesteśmy partnerami w realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski. Projekt nosi nazwę „Aktywnie żyjemy i radość z tego czerpiemy”. Nasi wychowankowie są wolontariuszami, czyli pomagają dzieciom niepełnosprawnym i młodzieży. Myślę, że dobrze to na nich wpływa. Bardzo pozytywnie do tego podchodzą i są bardzo zadowoleni.  Postanowiliśmy wiosną wyremontować i udoskonalić nasz plac zabaw. W związku z tym w grudniu wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie darowizny w ramach akcji charytatywnej „Reklama dzieciom”, ale jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Odpowiedź będzie znana w kwietniu. Złożyliśmy też kolejny wniosek do konkursu ogłoszonego przez Starostwo. Chcielibyśmy zorganizować naszym wychowankom cykl wycieczek pod hasłem „Pod znakiem krzyża i miecza”. Byłyby to wycieczki edukacyjne dla naszych dzieci. Przystąpiliśmy także do projektu systemowego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  
Przewodniczący – w domu przebywa aż 21 dzieci w wieku powyżej 14 roku życia, czyli są to już duże dzieci, a 1 z nich ma 18 lat. Nie jest łatwo na pewno pracować z dziećmi w tym wieku?
p. E. Kiersznicka – niestety to prawda. Dzieci przychodzą do nas z problemami nie jest to łatwe. Dwóch wychowanków przebywa obecnie w ośrodku wychowawczym. Jeden z wychowanków kończy w tym roku szkolę i będzie miał zapewnione lokum.
Przewodniczący – czy są przypadki, że obydwoje z rodziców mają odebrane prawa rodzicielskie?
p. E. Kiersznicka – takiej sytuacji nie ma, ale jest przypadek, że matka zmarła, a ojciec ma odebrane prawa rodzicielskie. Jeśli chodzi o możliwość adopcji, bądź umieszczenia w rodzinach zastępczych to życzę tego dzieciom, ale w większości są to dzieci duże i brak chętnych, żeby się nimi zająć.
p. S. Łangowski – czy liczba dzieci w placówce się zmienia?
p. E. Kiersznicka – w naszym domu przebywa 30 dzieci i więcej nie może przebywać bo tak określają to przepisy dotyczące standaryzacji.
p. S. Łangowski – koszt utrzymania dziecka wynosi 3.148. Ile wynosi budżet jednostki?
p. E. Kiersznicka – w 2010 roku budżet jednostki wynosi 1.666.305 zł.
 
Na posiedzenie przybyła Radna Aleksandra Kabat. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych.
p. S. Łangowski – jest to znacznie wyższy koszt niż zwykła rodzina przeznacza na dziecko. Inna sprawą jest kwestia że w placówce przebywają duże dzieci i są poważne problemy wychowawcze.
p. A. Myszkowski – czy stawka za obiad 7 zł to pełna stawka?
p. E Kiersznicka – to w zupełności wystarcza. Ponadto otrzymujemy żywność z Chojnickiego Banku Żywności i w sezonie letnim warzywa z innych źródeł. Posiłki są obfite i naprawdę smaczne, a przy dużej ilości posiłków tak się ten koszt kształtuje. Jeśli chodzi o koszt utrzymania mieszkańca to w tą kwotę wlicza się wszystkie koszty związane z utrzymaniem domu łącznie z kosztami energii itd.
W związku z tym, że więcej pytań nie było przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za przybycie. Pani Ewa Kiersznicka opuściła posiedzenie Komisji.
 
Na posiedzenie przybył Pan Andrzej Bąkowski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.
Ad. 2
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Bąkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
p. A. Bąkowski – przyznam, że jestem zmęczony problemami technicznymi występującymi przy okazji remontów. Mam swojego pracownika, które realizuje remonty w placówce, ale przy okazji tych prac zawsze okazuje się, że występują nieprzewidziane problemy. Naprawiliśmy dach, filary i remontujemy pomieszczenia wewnątrz. Otynkowaliśmy budynek tzw. Zacisza. W pałacu były schody drewniane, które się rozsypały i musieliśmy zgłosić to do konserwatora. W ten sposób zyskaliśmy dodatkowe pomieszczenie. Zakupiliśmy papę i konserwujemy dach. Jest problem z kaloryferami, gdyż są one zakamienione, przez co mało wydajne. Zakupiliśmy nową zmywarkę oraz młynek do mielenia odpadów gastronomicznych. Będziemy remontowali pomieszczenia zmywalni, zakupiliśmy maszynę do szycia, kafelki do holu, gdyż panele się nie sprawdzają. Otrzymaliśmy od powiatu środki na zakup nowego samochodu VW Transporter. Ponadto zakupiliśmy laptopa i rzutnik multimedialny do prowadzenia terapii zajęciowej i prowadzenia szkoleń. Otrzymaliśmy darowizny na kwotę 5.000 zł. Jest przygotowany projekt termomodernizacji domu i jeśli otrzymamy dofinansowanie to projekt będzie realizowany w tym roku. Cześć mieszkańców przebywa u nas na starych zasadach czyli 75% emerytury oraz dotacja Wojewody. Część mieszkańców jest na nowych, bardziej korzystnych zasadach czyli cześć z emerytury i środki z gminy. W domu zamieszkuje 46 mieszkańców, z tego 26 osób na starych zasadach. W roku poprzednim koszt utrzymania mieszkańca wynosił 2150 zł, a w roku bieżącym będzie on wynosił 2350 zł. Ze smutkiem zauważam, że trafiają do nas osoby w coraz gorszym stanie zdrowotnym.
p. S. Łangowski – czy powiat w ubiegłym roku dokładał jakieś środki do DPS ze środków własnych?
p. A. Bąkowski – powiat przekazał 30 tys. zł na zakup samochodu do przewozu osób.
p. S. Łangowski – a jak to wygląda z Domem Dziecka?
p. K. Siniło – jeśli chodzi o Dom Dziecka jest to nasze zadanie własne i środki na ten cel pochodzą z budżetu Powiatu. Jeżeli w naszym domu przebywają dzieci z innych powiatów to te powiaty przekazują nam środki na utrzymanie tych dzieci, a my przekazujemy środki na dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów.
 
Ad. 3
Przewodniczący poinformował, że w materiałach sesyjnych umieszczone zostało sprawozdanie z pracy komisji za 2009 rok i prosi o ewentualne zgłaszanie uwag.
Ponieważ, Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionego sprawozdania. Przewodniczący poinformował, że w materiałach sesyjnych został umieszczony plan pracy komisji na 2010 rok i prosi o ewentualne uwagi.
Ponieważ Komisja nie wniosła uwag Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
 
Ad. 4
Materiały sesyjne:
W sprawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu tucholskie na 2010 r. głos zabrali:
p. K. Siniło - przedstawiona w materiale sesyjnym uchwała zawiera zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 214.395,45 zł. Dochody zostają przyjęte i rozdysponowane na wydatki. W zadaniach inwestycyjnych pojawiają się nowe zadania dotyczące zakupu kserokopiarki, rozbudowy i przebudowy internatu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych oraz budowy ciągu pieszo – jezdnego przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych i Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. W imieniu Zarządu chciałabym też zgłosić autopoprawki. Autopoprawki dotyczą zmiany paragrafów jakie w wydatkach powinny być zastosowane po przyjęciu środków z Funduszu Ochrony Środowiska oraz zmian paragrafów i rozdziałów dotyczących umieszczenia środków w wydatkach na rozbudowę i modernizację internatu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Zmianie ulegnie też załącznik, który radni otrzymali. W uchwalonym budżecie były to trzy załączniki. Według opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotacje, które udzielamy z budżetu mieścić się powinny w jednym załączniku. Zmianie ulegają również podstawy prawne.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok (7-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektów w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej głos zabrali:
p. K. Siniło – w ramach tego działania moją zostać przygotowane wnioski na rozbudowę internatu przy ZSLiT, przebudowę sali gimnastycznej przy ZSO oraz mamy możliwość złożenia wniosku o refundację środków poniesionych na budowę sali przy ZSLiT.
p. T. Zaborowski – chciałbym dodać, że dotacja od Marszałka w kwocie 1 mln zł została wykorzystana bez 400 zł.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektów w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (7-0-0).
 
Radna Aleksandra Kabat opuściła posiedzenie Komisji. Od tej pory w posiedzeniu Komisji uczestniczy 6 radnych.
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” głos zabrali:
p. D. Gromowska – czy ta uchwała dotyczy internetu szerokopasmowego?
p. T. Zaborowski – tak. Pewne działania Marszałek podejmował już w ubiegłym roku. Na dziś nie wiadomo, jaka ta kwota będzie. Wstępnie była mowa, że 20%, ale sejmik się z tego wycofał.
p. D. Gromowska – czy gminy też muszą podejmować takie uchwały?
p. T. Zaborowski – uznaliśmy jako Zarząd, że Rada powinna mieć taką informację. Starosta uczestniczył w poniedziałek w spotkaniu i uzupełni tą informację na sesji.
Przewodniczący – boję się sytuacji, kiedy liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, gdyż jest to daleko. Poza tym  nie mamy informacji o wysokości środków. Czy ta uchwała była już konieczna?
p. T. Zaborowski – sprawy informatyzacji są mocno rozchwiane, jeśli chodzi o środki zewnętrzne. To jest próba pozyskania środków zewnętrznych na te działania. Uważam, że taka uchwała powinna być, mimo że nie jest na dziś znana wartość projektu.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zaopiniowania wniosku Starosty Tucholskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej głos zabrali:
p. K. Siniło – uchwała dotyczy wyrażenia zgody, żeby środki z Funduszu Pracy mogły zostać przeznaczone na tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. W Powiatowym Urzędzie Pracy.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Tucholskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej (6-0-0).
 
Ad. 5
Sprawy bieżące:
p. D. Gromowska – czy zostały ogłoszone przetargi na drogi?
p. T. Zaborowski – na dzień dzisiejszy nie mamy potwierdzenia, że wnioski przeszły ocenę formalną i w tej sytuacji trudno podjąć tą decyzję. Wnioski zostały złożone, ale na dziś brak tej informacji.
p. M. Mróz – czyli te środki nie są pewne?
p. T. Zaborowski – czekamy na informację czy wnioski przeszły ocenę formalno prawną.
Przewodniczący – czy mamy już informację ile kosztowała nas akcja zimowa?
p. K. Siniło – na koniec stycznia br. 360 tys. zł.
p. T. Zaborowski – także 2 razy oczyszczaliśmy  dachy ze śniegu i wywieźliśmy śnieg z parkingu ze względu na zagrożenie zalania obiektów powiatowych.
p. M. Mróz – w tej sytuacji zagrożeniem jest także zamarzanie studzienek.
 
Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wnioski Komisji odnośnie budowy bieżni przy ZSP w Śliwicach oraz w sprawie wysokości środków przekazywanych z PFRON do powiatu na realizacje zadań.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                    Zbigniew Grugel
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (4 lutego 2010)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (14 lipca 2010, 12:14:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1198