36

Protokół nr 36/2010
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 22 kwietnia 2010 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. P. Mówiński – Starosta Tucholski, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. H. Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi, p. Z. Poturalski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.
2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2009 rok.
3.     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodniczący otworzył posiedzenie i zaproponował by obrady rozpocząć od zapoznania się z planem remontów dróg powiatowych w 2010 roku. Komisja przychyliła się do wniosku.
Ad. 1 A
Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych w 2010 roku.
Pan Zenon Poturalski przedstawił wykaz planowanych remontów (wykaz w załączeniu do oryginału protokołu). Ponadto Dyrektor poinformował, że poza zadaniami 5 i 6 są zabezpieczone środki na te zadania.
 
Ad. 1.
Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi:
p. H. Dziurzyńska – ubiegły rok był trudny nie tylko dla naszego Powiatu, ale w całym kraju bezrobocie wzrosło. W naszym powiecie wzrost bezrobocia nastąpił o podobny procent jak w skali całego województwa. Mamy możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na aktywizację bezrobotnych. Jak do tej pory udaje nam się to. Praktycznie w ubiegłym roku pracodawcy, którzy składali wnioski do Urzędu Pracy, a były to wnioski z punktu formalnego zasadne i zgodne z przepisami, to nie było sytuacji, że odmówiliśmy komuś dofinansowania, czy to w formie doposażenia stanowiska pracy, prac interwencyjnych czy staży. Jeżeli chodzi o staże, to bierzemy pod uwagę wywiązywanie się pracodawców w poprzednich latach. Mamy też możliwości pozyskiwania pieniędzy poprzez projekty systemowe z Kapitału Ludzkiego. Są to niemałe pieniądze, bo na poziomie 1.700.000 zł. W pewnych momentach mamy ograniczenia wynikające z pomocy publicznej, ale te  środki będziemy otrzymywać. W tym roku jest jeszcze ta pula znaczna, ale w latach następnych będzie tych środków mniej, ponieważ ogólna pula przeznaczona na cały okres programowania została tak przyjęta. Urząd Pracy realizuje też z upoważnienia Starosty środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową. W ubiegłym roku tych środków nie było dużo. Były one na poziomie 250.000 zł. Jednak w ubiegłym roku udało nam się zrealizować potrzeby pracodawców. W tym roku sytuacja już jest trudniejsza, ponieważ z PFRON otrzymaliśmy środków mniej. Czytałam, że w PFRON te środki są ograniczone i stanowią 80 % środków ubiegłorocznych. W związku z tym my też otrzymaliśmy tych środków mniej na aktywizację osób niepełnosprawnych. Prawdopodobnie nie będzie możliwości otrzymania dodatkowej puli. W tym roku środki finansowe na dzień dzisiejszy mamy już na poziomie roku ubiegłego. Wnioski realizujemy na bieżąco. Nie ma w tej chwili problemów finansowych. Złożyliśmy również zgodnie z propozycją Ministerstwa dodatkowy wniosek na aktywizację osób do trzydziestego roku życia. Prawdopodobnie w czerwcu otrzymamy dodatkowe środki na aktywizację tej grupy młodzieży. Była również możliwość otrzymania dodatkowych środków dla osób 45+. Jak Państwo widzieliście w materiałach, tych środków nam się nie udało w całości wykorzystać. W związku z tym w tym roku o nie, nie wystąpiliśmy. Ewentualnie, jak będzie uruchamiana druga transza i będą potrzeby pracodawców to sięgniemy po te środki.
Starosta – sytuacja pogorszyła się  znacznie o ok. 5%. Jest to zagrożenie dla wielu rodzin. Jest to efekt sytuacji ogólnokrajowej. Jeśli ta tendencja utrzyma się to będzie to skutkowało na wielu polach przez najbliższe lata. Ustawa o promocji zatrudnienia nastawiona jest na sytuację wzrostową w gospodarce, a sytuacja jest inna. Duże firmy mają zlecenia, ale w przypadku małych firm wygląda już znacznie gorzej.
Przewodniczący – jak jest aktywnością ludzi młodych w zakresie prowadzenia własnej działalności?
p. H. Dziurzyńska – młodzi ludzie rzadko decydują się na to ze względu na brak np. lokalu, bo jest z tym problem. Najczęściej na działalność decydują się osoby po 30-tym roku życia. Osoby, które decydują się na to, prowadzą ją co najmniej rok, ale zdarza się, że działalność jest kontynuowana dłużej. Ponadto na działalność decydują się osoby, które zostały zwolnione np. z Hydrotoru i chcą zapełnić powstałą niszę. Najczęściej pracodawcy są zainteresowani stażami i staramy się osoby kierować tak, by miały szansę na zatrudnienie.
p. A. Kabat – czy Powiatowy Urząd Pracy udziela informacji na temat zatrudnionych stażystów firmom ubezpieczeniowym?
p. H. Dziurzyńska – w urzędzie jesteśmy zobowiązani wywiesić informację o zawartych umowach i prawdopodobnie stad firmy czerpią informacje.
p. A. Kabat – stażyści podczas stażu są nękani przez firmy ubezpieczeniowe i proszę o zwrócenie uwagi na to.
p. S. Łangowski – jakie oczekiwania mają pracodawcy?
p. H. Dziurzyńska – pracodawcy oczekują staży, wyposażenia na utworzenie miejsca pracy. Podpisując umowę zobowiązują się do utrzymania tego stanowiska pracy przez określony czas.
p. S. Łangowski – po stażach zwalniają te osoby?
p. H. Dziurzyńska – pracę otrzymuje ok. 45% stażystów. Poza tym jest możliwość odbycia przygotowania zawodowego przez osoby dorosłe, lecz tu jest problem niespójności przepisów. Odbyłam spotkanie z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych  i tu w przypadku dorosłych jest problem komisji kwalifikacyjnych, a poza tym czas takiego przygotowania to 12 miesięcy i nie jest to spójne, bo czas przygotowania zawodowego to 3 lata, żeby była możliwość przystąpienia do egzaminu. Idea była dobra, lecz przepisy są tu niedopracowane.
p. M. Mróz – kto może odbyć staż?
p. H. Dziurzyńska – staż obecnie można odbyć w każdym wieku, ale uznaliśmy, że czas trwania 6 miesięcy, a ewentualnie kolejne 6 miesięcy na innym stanowisku. Środki na staże są.
p. M. Mróz – czy staż może być w tym kierunku co wykształcenie?
p. H. Dziurzyńska – tak, gdyż tu właśnie chodzi o nabycie umiejętności praktycznych.
p. A. Kabat – czy na zakończenie stażu stażyści wypełniają może ankietę, która dotyczyłaby realizowanego stażu i pracodawcy? Często są to osoby młode i muszą mieć poczucie, że ich prawa są szanowane.
p. H. Dziurzyńska – zawsze jest możliwość przyjścia do PUP. Można rozważyć, żeby takie ankiety przygotować. Jeżeli jest jakiś problem to rozmawiamy z bezrobotnym i z pracodawcą.
p. M. Mróz – ważne jest rozeznanie czy dany pracodawca zamierza wywiązać się z obowiązków czy szuka taniej siły roboczej.
p. T. Zaborowski – różne osoby przychodzą na staż, a jest tak, że nie wszystkie osoby nadają się do danej pracy. Ponadto nie na każdym stanowisku stażyści mogą pracować np. jeżeli jest to praca w niektórych systemach. Jest współpraca PUP z pracodawcami. Powinna być zacieśniona współpraca z gminami, co mogłoby umożliwić utworzenia nowych miejsc pracy np. poprzez stosowanie ulg w podatku dla tych przedsiębiorców.  Jest także możliwość pozyskania środków na uzbrojenie terenów, którymi mogą być zainteresowani inwestorzy.
p. D. Gromowska – jak to wygląda, gdy osoba wraca z zagranicy?
p. H. Dziurzyńska – rejestruje się w PUP i przedstawia dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą. PUP wysyła to do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który to weryfikuje. Po weryfikacji osoba może otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych z PUP.
Przewodniczący – chciałbym poinformować, że w leśnictwie staże są roczne.
Starosta – patrząc na to z perspektywy powiatu pół roku wystarcza, aby zorientować się czy dany pracownik nadaje się do danej pracy. Są specyficzne zawody, gdzie rzeczywiście może to wyglądać inaczej. Co do ankiety, to trzeba się zastanowić jakie to miałyby być pytania.
Pani Henryka Dziurzyńska opuściła posiedzenie Komisji.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2009 rok:
p. K. Siniło – realizacja zadań przewidzianych w budżecie na 2009 rok przebiegła bez zakłóceń. Dochody zaplanowane w 2009 r. zostały wykonane w 100,23 %. Po stronie wydatków budżet został wykonany w 94,75 %. Budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie- 10.919.511,00 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu zaciągnięcie kredytu, oraz emisję obligacji. Wykonanie  budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. to deficyt budżetowy w kwocie – 7.656.994,67 zł. Zgodnie z upoważnieniami udzielonymi Zarządowi Powiatu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł oraz wyemitowano obligacje samorządowe w wysokości 7.000.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji. Dodatkowo Zarząd poręczył kredyt dla Szpitala Tucholskiego na kwotę 3.000.000 zł. Zadłużenie na koniec 2009 roku wyniosło 21 800 000 zł. Wskaźnik zadłużenia na ten czas wynosi 44,29 %. W porównaniu do 2008 roku dochody były wyższe o 6,47 %. Wydatki w stosunku do roku 2008 wzrosły o 11,06 %. Dochody Powiatu składały się z subwencji, dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej i dochodów własnych. Dochody własne stanowią 19,28 % dochodów. Wydatki w porównaniu do roku 2008 również wzrosły o kwotę 5.664.110,14 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 94,96 % a wydatki inwestycyjne w 94,75 %. Środki niewykorzystane pomniejszają deficyt. W powiecie na koniec grudnia 2009 roku występowały zobowiązania przeterminowane w kwocie 132.68 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą nie opłaconych składek za ubezpieczenie za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i opłacanych przez Dom Dziecka, w wyniku braku dotacji od Wojewody na ten cel. W wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów wydatków nie zrealizowano do 100%. Zrealizowano zadania inwestycyjne: sala przy ZSLiT, boisko „Orlik 2012”, droga Iwiec – Wełpin, most w Bruchniewie, zakup pojazdów dla DPS i ZDP, zbiornik na emulsję dla ZDP oraz remonty w jednostkach.
p. D. Gromowska – co z realizacją mapy numerycznej. Czy wszystkie gminy będą po kolei realizowane?
Starosta – na razie nie ma środków.
p. D. Gromowska – co z kwestią porządkowania stanu prawnego nieruchomości?
Starosta – cały czas jest to realizowane i dużo już zostało wykonane. Pozostały do zrealizowania głównie sprawy trudne.
p. D. Gromowska – co to za zadania „przebudowa drogi 1005 C”? Czy w sprawozdaniu ujmujemy informację, że zadanie było współfinansowane przez gminę?
Starosta – jest to zadanie na drodze Śliwice – Czersk. Jeśli chodzi o informację czy było dofinansowanie gminy, to jest taka informacja, jeżeli taka umowa została zawarta.
p. T. Zaborowski – jeśli chodzi 1005C to był to remont przepustu w związku z tym, że pozostały środki z zadania współfinansowanego z Ministerstwa Infrastruktury polegającego na przebudowie mostu w Bruchniewie. MI wyraziło zgodę na takie wykorzystanie środków.
p. D. Gromowska – w jakiej kwocie były zrealizowane rachunki dotyczące inwestycji w szpitalu w formie wykupu wierzytelności?
p. K. Siniło – w  roku 2009 była to kwota 150 tys. zł.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Tucholskiego za 2009 rok (7-0-0).
Komisja upoważniła Przewodniczącego Komisji do sformułowania opinii Komisji, która zostanie przestawiona na sesji Rady Powiatu.
 
Ad. 3
Materiały sesyjne:
W sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010-2012 głos zabrali:
p. K. Siniło – w uchwale umieszczono inwestycje dotyczące dróg, oraz sieć szerokopasmową, muzeum i projekt „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010-2012 (7-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok:
p. K. Siniło –  zmianie ulegają dochody i wydatki. W dziale turystyka do dochodów przyjmuje się kwotę 804.224 zł w związku z porozumieniem z Gminą Tuchola na dofinansowanie ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola. W dziale 801 – Oświata i wychowanie następuje zwiększenie w związku z umową dotyczącą współpracy między niemiecką fundacją i Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych. W związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej następuje zwiększenie budżetu o 2500 zł. Zwiększenia dokonuje się również w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu POKL „Skuteczny pracownik”. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu RPO na przebudowę i rozbudowę Muzeum wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych następuje zwiększenie o 175.000 zł. Te same kwoty znalazły się w wydatkach.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok (7-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego  położonej w  Białej głos zabrali:
Starosta – uchwała dotyczy użyczenia nieruchomości na rzecz Hufca w Tucholi, który działa na terenie powiatu tucholskiego. Nie uzyskamy z tego tytułu dochodów, ale jest to inwestycja w młodzież i takie działania ułatwiają start w dorosłe życie tym młodym ludziom.
p. D. Gromowska – czyli jest propozycja by użyczenie było nieodpłatne?
Starosta – tak, taka jest propozycja Zarządu.
p. M. Mróz – uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Po 1990 roku był ten obiekt zaniedbany. Dobrze, że dzieje się to w takim właśnie momencie. W Pile np. prowadzone są szkolenia z Torunia. W tej jednostce także są prowadzone obozy dla młodzieży z terenu całej Polski.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego  położonej w  Białej (7-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez   Powiat Tucholski projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury głos zabrali:
p. K. Siniło – uchwała dotyczy upoważnienia Zarządu do złożenia wniosku o dofinansowanie na modernizację budynku Muzeum Borów Tucholskich.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez   Powiat Tucholski projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury (7-0-0).
 
Sprawy bieżące:
p. S. Łangowski – proponuję przejąć stanowisko Rady powiatu Tucholskiego w sprawie uczczenia ofiar katastrofy smoleńskiej. Przedstawiam Państwu projekt tego stanowiska.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                            Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (22 kwietnia 2010)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (14 września 2010, 11:29:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1237