38

Protokół Nr 38/2010
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 29 czerwca 2010 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Alicja Rosentreter Zakrzewska – Z-ca Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzeniu przewodniczy Pani Dorota Gromowska Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki.
 
Ad. 1
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi:
Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że w związku z realizowanymi zadaniami związanymi z szacowaniem strat po powodzi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tucholi Pan Inspektor Krzysztof Kociński nie mógł przybyć na posiedzenie Komisji i zadeklarował, że na wszystkie pytania odpowie podczas sesji Rady Powiatu Tucholskiego dnia 2 lipca 2010 r.
 
Ad. 2
Analiza materiałów sesyjnych:
W sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza głos zabrali:
p. A. Rosentreter Zakrzewska – dotyczy to złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Domu Pomocy społecznej w Wysokiej”.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (4-0-0)
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych głos zabrali:
p. A. Rosentreter Zakrzewska – w rehabilitacji zawodowej zostały zdjęte środki na szkoleń i przeniesione na aktywne instrumenty rynku pracy oraz zostały przesunięte środki w rehabilitacji społecznej ze sportu na dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (4-0-0)
 
Na posiedzenie przybył Radny Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg głos zabrali:
p. A. Rosentreter Zakrzewska – uchwała określa zasady udzielania ulg i umarzania należności mających charakter cywilnoprawny i określa osoby uprawnione do stosowania tych ulg.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (5-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski głos zabrali:
p. A. Rosentreter Zakrzewska – uchwała określa zasady udzielania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych powiatu tucholskiego. Należało dostosować zasady do obowiązującego prawa.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski (5-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego trybu prac nad projektem uchwały budżetowej głos zabrali:
p. A. Rosentreter Zakrzewska – uchwała dotyczy określenia zasad i terminów prac nad projektem budżetu i będzie miała ona zastosowanie do prac nad budżetem na rok 2011r.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (5-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok głos zabrali:
p. A. Rosentreter Zakrzewska – największe zmiany dotyczą przyjęcia do dochodów środków niewygasających z roku 2009 w kwocie 2.191.876,40. Środki te dotyczą zadania Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego oraz modernizacji dróg powiatowych. Środki te zostają rozdysponowane za zadania inwestycyjne drogowe, w głównej mierze na inwestycję w Śliwicach i Żalnie, oraz na zadanie dotyczące modernizacji szpitala w kwocie 130.000 zł. W oświacie zostały urealnione dochody i zostały one przeznaczone na wydatki.
p. A. Kabat – na jakie zadania dokładnie trafiają te środki?
p. A. Rosentreter Zakrzewska – na zadania inwestycyjne drogowe zgodnie z załącznikiem  nr 2.
p. S. Łangowski – w dziale 801 jest zmniejszenie na kwotę 60 890,00 zł, a w rozdziale 80195 na kwotę 91 500 zł.
p. A. Rosentreter Zakrzewska – to wynika z przeniesienia środków między rozdziałami,  w innych rozdziałach są zwiększenia, a w dochodach na cześć zadań są zwiększone środki.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu tucholskiego na 2010 rok (4-0-1).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Tucholskiego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwice głos zabrali:
p. T. Zaborowski – jest autopoprawka do uchwały budżetowej z tym związana. W Śliwicach jest realizowana przebudowa ulicy Sychowskiego. Z dokumentacji jest wyłączone główne skrzyżowanie w Śliwicach ze względu na brak miejsca na jego umieszczenie. Jeżeli będzie możliwość pozyskania środków na przebudowę to będzie mogła być zrealizowana przebudowa skrzyżowania i chodniki. W wyniku starań właściciele posesji przy tym skrzyżowaniu wyrazili zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  i tu wymagana jest zgoda Rady Powiatu na nabycie tej nieruchomości. Gmina Śliwice będzie partycypować w kosztach zakupu tej nieruchomości i na ten cel przeznaczyła 100.000 zł. Żeby nabyć tą nieruchomość należy dokonać wyceny. Wstępny szacunkowy koszt to 200.000 zł.
p. M. Mróz – czemu udział gminy jest określony kwotowo, a nie procentowo?
p. T. Zaborowski – po wycenie będzie podpisane porozumienie z gminą w tej sprawie.
p. M. Mróz – proponuję, żeby był zapis w uchwale, że ma to zostać określone procentowo.
p. T. Zaborowski – w porozumieniu może to zostać określone procentowo, ale do budżetu należy przyjąć konkretną kwotę. Wartość zostanie określona dopiero po przygotowaniu operatu.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Tucholskiego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwice. Jednakże Komisja proponuje, by w uzasadnieniu do uchwały został określony udział procentowy samorządu powiatowego i gminnego w zakupie nieruchomości w miejscowości Śliwice. Komisja proponuje, by ten udział wynosił po 50% (5-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego głos zabrali:
p. T. Zaborowski – jedna z gmin naszego partnerskiego powiatu została poszkodowana w wyniku powodzi i proponujemy przekazanie pomocy.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego (5-0-0).
 
W sprawie projektu Stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie obejścia drogowego Tucholi w ciągu drogi 240 głos zabrali:
p. S. Łangowski – chciałbym poinformować, że Zarząd Powiatu zwrócił się do Rady o wypracowanie stanowiska w tej sprawie i przygotowałem propozycję stanowiska. Każdy z nas jest za tym, żeby obwodnica była, ale nie mamy środków na realizację tego przedsięwzięcia i nie możemy przeznaczyć takich środków. Jesteśmy za tym, żeby inwestycja była realizowana przez MarszałkaWojewództwa Kujawsko – Pomorskiego, gdyż jest to duże zadanie. Nie nakłada to stanowisko żadnych zobowiązań na Zarząd i Radę.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie obejścia drogowego Tucholi w ciągu drogi 240 (5-0-0).
 
Na posiedzenie przybył Pan Piotr Mówiński Starosta Tucholski.
 
Wiceprzewodnicząca – chciałam poinformować Pana Starostę, że Komisja wypracowała wniosek w sprawie uzupełnienia uzasadnienia do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Tucholskiego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwice o zapis, że udział procentowy samorządu powiatowego i gminnego w zakupie nieruchomości w miejscowości Śliwice będzie wynosił po 50%.
Starosta – takie właśnie są ustalenia, że samorząd powiatowy i gminny pokryją koszty zakupu nieruchomości po 50%. Wartość nieruchomości zostanie określona przez rzeczoznawcę.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                    Wiceprzewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                Dorota Gromowska
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (29 czerwca 2010)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (14 września 2010, 11:36:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1224