39


Protokół Nr 39/2010
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 22 września 2010 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście  p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu,  p. Estera Gwizdała – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku.
2.     Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.
3.     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzeniu przewodniczy Pani Dorota Gromowska Wiceprzewodnicząca Komisji. Wiceprzewodnicząca otworzyła posiedzenie i zaproponowała by obrady rozpocząć od informacji o pozyskanych środkach zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. Komisja przychyliła się do wniosku.
  
Ad. 2
Pani Estera Gwizdała omówiła informację o złożonych projektach oraz o stanie ich realizacji. Zestawienie w załączeniu do oryginału protokołu.
p. E. Gwizdała - są też projekty złożone i czekamy na odpowiedź lub będą jeszcze ogłoszone konkursy. Były ogłoszone konkursy  w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i zostały zmienione zasady w trakcie konkursu.
p. S.  Łangowski- jak wygląda sytuacja ze ścieżką?
p. E. Gwizdała - zostały podjęte uchwały sejmiku i została podpisana umowa partnerska i będzie możliwe ogłoszenie przetargu. Jeżeli dokumenty spłyną w przyszłym tygodniu i to możemy ogłaszać przetarg. Jeśli to wszystko uda się to na 80 %, że rozpocznie się w tym roku.
p. D. Gromowska - niestety realizacja inwestycji drogowej w  Cekcynie się przeciąga i to jest przykre.
 
Ad.1
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. głos zabrali:
p. K. Siniło - planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2010r. w kwocie 62.293.579,72 zł, został wykonany  w I półroczu 2010r. w kwocie 26.069.160,31 zł tj., w 41,85 % planu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku w porównaniu z I półroczem 2009 roku  wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2010/2009r. jest wyższy o 5,28 %. Natomiast kwotowo wykonanie jest wyższe o  1.308.409,02 zł. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2010 w kwocie 13.609.336,86 zł zostały wykonane w I półroczu 2010 roku na sumę 3.663.475,82 zł tj. w 26,92 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są wyższe o 91.816,59 zł. Niskie wykonanie planu wynika z zawartych umów o dofinansowanie pomocy udzielanej przez inne samorządy, która zrealizowana zostanie w II półroczu. Brak również w I półroczu sprzedaży mienia, która nastąpi w II półroczu po ponownym ogłoszeniu przetargu na zbycie obiektów w Kamienicy. Dotacje celowe(bez dotacji rozwojowych z UE) planowane w budżecie w wielkości  6.748.001,86 zł zostały wykonane w I półroczu2010r. w kwocie 3.684.388,07 zł planu rocznego, co stanowi 54,60 % kwoty planowanej. z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  i inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowane na rok 2010 w kwocie 5.412.150,00 zł,  wykonane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie 3.127.462,00 zł tj. 57,79 % planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami zaplanowane na rok 2010 w kwocie 632.453,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2010 roku  w kwocie 272.302,44 zł tj. w 43,05 %  planu rocznego. Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 70.293.579,72 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2010 r. na sumę 23.687.963,84 zł  tj. 33,70 % planu .W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonano na  kwotę  22.389.101,08 zł.  Zatem w I półroczu 2010 roku  wydano o 1.298.862,76  zł  więcej. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 47.450,837,00 zł zostały zrealizowane w  47,85 % w kwocie 22.707.065,24 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 22.842.742,72 zł zostały wykonane w 4,29% na sumę 980.898,60 zł. Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą   22.842.742,72 zł. Wykonanie zrealizowano w I półroczu 2010r. w kwocie 980.898,60 zł tj. 4,29% planu. Niski poziom realizacji inwestycji związany jest z pracami w toku. Zwiększone wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2010r. Uchwalony na rok 2010 budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie- 8.000.000,00 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu zaciągnięcie kredytu. Wykonanie  budżetu na dzień 30 czerwca 2010r. to nadwyżka budżetowa w kwocie – 2.381.196,47 zł.
p. D. Gromowska- o co chodzi, że 23 tys. plan PFRON?
p. K. Siniło - to 25% z PFRON trafia do budżetu na wydatki rzeczowe.
p. D. Gromowska- a kwota 1.192 587, 91 w Rozdziale 80195?
p. K. Siniło - to rezerwa na potrzeby szkół i to zostaje rozdysponowane m.in. na remonty w szkołach, a także na inne wydatki w szkołach, jeżeli zachodzi taka potrzeba czyli na wynagrodzenia, na energię. Z tego źródła przerzucamy te środki teraz na szkoły.
p. S.  Łangowski- w ZSO są paragrafy 6057 i 6059, to inwestycje?
p. K. Siniło – są to projekty i ich realizacja nastąpiła w I półroczu.
p. S. Łangowski- dlaczego szkoły niepubliczne są ujęte w budżecie w szkołach zasadniczych, a nie w liceach?
p. K. Siniło - taka jest klasyfikacja budżetowa.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego  za I półrocze 2010 roku (3-0-2).
 
Ad. 3
Materiały sesyjne:
W sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010-2012 głos zabrali:
 
p. K. Siniło - dodano zadania dotyczące realizacji inwestycji drogowej w Plaskoszu.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010-2012 (5-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok głos zabrali:
p. K. Siniło - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 134,29. Zostały wyczyszczone środki odnoście dróg w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Zostały przeniesione środki na remonty dróg, została wykonana nadwyżka środków z UE dotycząca szpitala oraz  zwrot podatku VAT. Ze zwrotu podatku VAT zmniejszamy środki do pozyskania z tytułu sprzedaży nieruchomości w Kamienicy.
p. M. Mróz- było 1600.000 zł.
p. K. Siniło - jest to zmniejszone. Zostały też zabezpieczone środki z oszczędności 677.676 zł dla gminy Gostycyn na partnerstwo. Te środki pochodzą z oszczędności. Zadanie inwestycyjne w Gostycynie nie zostało jeszcze zakończone.
p. M. Mróz- jak to wygląda ze szpitalem?
p. K. Siniło - zrealizowano płatności na ok. 4.200.000 na dzień dzisiejszy.
p. M. Mróz – czy Pan Wicestarosta może coś powiedzieć?
p. T. Zaborowski - nie mam informacji.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok (5-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
p. K. Siniło - są przenoszone środki z rehabilitacji zawodowej na społeczną na zadania związane z zakupem  środków ortopedycznych.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych    (4-0-1).
 
W sprawie projektu stanowiska w sprawie opodatkowania podatkiem VAT ze stawką 0% wszystkich darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsiębiorców, jako pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r. głos zabrali:
p. M. Mróz – czy to do Urzędu Skarbowego zostanie przekazane?
p. K. Siniło - kończy się okres wprowadzonego rozporządzenia i żeby to nadal obowiązywało konieczna jest zmian przepisów.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska w sprawie opodatkowania podatkiem VAT ze stawką 0% wszystkich darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsiębiorców, jako pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r. ( 5-0-0 ).
 
Sprawy bieżące:
p. D. Gromowska- w sprawozdaniu z przeprowadzonych kontroli jest poruszana kwestia archiwum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
p. T. Zaborowski - mają podręczne archiwum, ale problem archiwum wraca i trzeba będzie się tym zająć.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                    Wiceprzewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                 Dorota Gromowska
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (22 września 2010)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (23 listopada 2010, 15:10:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1301