40


Protokół Nr 40/2010
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 28 października 2010 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście  p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p.  Marek Wolski – Sekretarz Powiatu, p. Waldemar Kierzkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, p. Dariusz Stoński – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi, p. Zygmunt Gajewski – przedstawiciel Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.
  2. Informacja o działalności Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim.
  4. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
  5. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Waldemara Kierzkowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
p. W. Kierzkowski – w uzupełnieniu do przedstawionej na piśmie informacji chciałbym podkreślić, że w tym roku mieliśmy mniej zdarzeń, co jest zjawiskiem pozytywnym. Chciałbym także podziękować za zrozumienie potrzeb w zakresie doposażenia naszej Komendy i za przekazanie środków na Samochód Suzuki Grand Vitara, samochód Scania, który był wyzwaniem najtrudniejszym, to była kwota 200 tys. złotych i produktem finalnym współpracy był samochód, który pojawił się w roku ubiegłym czyli Renault Mascott służący do ratownictwa drogowego z jednoczesną funkcją podawania środków gaśniczych. Ten samochód jest ostatnim elementem naprawdę dobrej współpracy przez te ostatnie 4 lata. Jest to samochód zapewniający funkcjonalność działań ratowniczych. Bardzo dziękuję za udzielone wsparcie. Ponadto chciałbym poinformować, że w przyszłym roku będzie mniej środków dla naszej komendy i będzie to ciężki rok.
p. S. Łangowski – chciałbym podziękować strażakom za ich działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
 
Ad. 2
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Zygmunta Gajewskiego przedstawiciela Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
p. Z. Gajewski – w funkcjonowaniu OSP problemem jest to, że nakłada się wciąż nowe obowiązki, a nie daje się praw ochotnikom. Na dzień dzisiejszy wymogi stawiane strażakom OSP są takie same, jak wobec strażaków zawodowych np. w kwestii wymaganych badań lekarskich. Strażacy otrzymują ekwiwalenty za akcje, lecz przekazują je na cele wyposażenia swoich jednostek, gdyż otrzymują mało środków finansowych.
p. A. Myszkowski – rzeczywiście wyszła nowa ustawa i wymaga się bardzo kosztownych badań od strażaków ochotników.
p. W. Kierzkowski – rzeczywiście wymagania są bardzo wysokie i dotyczącą ubezpieczenia osób, pojazdów oraz posiadanego mienia, a wójtowie nie mają środków na sprostanie wszystkim wymaganiom. Brak rozwiązań systemowych. Kiedyś to Państwowa Straż Pożarna prowadziła szkolenia dla OSP w ramach swoich działań i otrzymywała na to środki.
p. M. Mróz – rzeczywiście wójtowie mają nałożone obowiązki w zakresie szkolenia, ubezpieczenia itd. Ważne jest to, że ta kwestia dotyczy gotowości przez 24 h na dobę i to zawęża  nam grono osób, które mogą być w gotowości. Przepisy gaszą ducha tych młodych ludzi, a w przypadku obrażeń przy ratowaniu życia innych nie zawsze mogą sami potem na tą pomoc liczyć.
p. W. Kierzkowski – jeżeli jednostka jest ujęta w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym to KSRG powinien te koszty ponosić. Chciałbym także poinformować, że wymianie będzie podlegał ubiór ratowników, a koszt takiego kompletu to ok. 1600. Jest to związane z wymaganymi certyfikatami i będzie musiała nastąpić wymiana.
p. Z. Gajewski – jednostki KSRG otrzymują z budżetu środki w wysokości 5 tys. zł. Za to trzeba utrzymać jednostkę i co za te środki można jeszcze zakupić?
p. A. Myszkowski – w Bysławku zamieszkał emerytowany generał straży pożarnej i wspomógł jednostkę w Bysławku w staraniach o uzyskanie sprzętu. Jednostka otrzymała m.in. nowoczesną pompę.
p. W. Kierzkowski – rzeczywiście Bysławek otrzymał taką pompę, poza tym na trenie powiatu takiej klasy sprzętem dysponują jeszcze jednostki w Legbądzie i w Nowym Suminie.
Przewodniczący – rzeczywiście nie da się zbyt entuzjastycznie do tego podchodzić, kiedy obowiązki wyprzedzają możliwości, ale też potrzeba środków finansowych. Nie sprzyja to rozwojowi i jest taka sytuacja, że wśród ochotników jest coraz mniej młodych ludzi, którzy w razie zdarzenia mogą ruszyć na akcję. Dlatego należy wspierać drużyny młodzieżowe. Mam taką refleksję w związku z pożarami wielkopowierzchniowymi, jakie miały miejsce w tym roku w Rosji, Hiszpanii, że  i u nas w Borach Tucholskich coś takiego mogłoby się wydarzyć. Wtedy problem jest taki, że w pewnym momencie kończą się możliwości sprzętowe. Problemem jest także podział administracyjny.
Przewodniczący podziękował za informację przedstawioną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz przez przedstawiciela Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant Powiatowy PSP i Pan Zbigniew Gajewski opuścili posiedzenie Komisji.
 
Ad. 3
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Dariusza Stońskiego Z-cę Komendanta Powiatowego Policji.
p. D. Stoński – jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa publicznego, to jest coraz lepiej. Trochę gorzej to wygląda w samym mieście. Zajmujemy 6-ste miejsce w województwie. Maleje dynamika wszczęć, a wykrywalność rośnie. Sprawa narkotyków – zwiększyła się liczba wszczęć w tym zakresie w stosunku do roku poprzedniego. W sprawie dopalaczy chciałbym poinformować, że na terenie Tucholi mieścił się sklep z tego typu środkami. Nie były to duże ilości i nie było w Tucholi środków, które spowodowały zgony na terenie kraju. Sklep został zamknięty. Sprawy w tym zakresie są trudne ponieważ działalność tą prowadzą osoby spoza ternu powiatu i zamieszkałe często w odległych miejscach kraju, a poza tym często następuje zmiana właściciela, co powoduje trudności w ustalenia aktualnego właściciela danego sklepu.
p. Z Grugel – gdzie mieścił się sklep z dopalaczami?
p. D. Stoński – ten sklep mieściła się przy ul. Tylnej. Jest duży problem z kierowcami po alkoholu i rowerzystami. Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe to jest spadek liczby wypadków i liczby osób śmiertelnych. Sporym problemem jest nadmierna prędkość i niewłaściwe wyprzedzanie.
p. M. Mróz – były zaostrzone przepisy odnośnie ruchu drogowego, a jednak nie skutkuje to zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach. Gdzie jest najbezpieczniej, a gdzie najniebezpieczniej na terenie województwa?
p. D. Stoński – w kwestii zmiany przepisów i braku poprawy, to jest to kwestia świadomości ludzi, a także tego, że sprawcami czynów są recydywiści, którzy już po raz kolejny jadą pod wpływem alkoholu, choć mają już odebrane uprawnienia do kierowani pojazdami, a pomimo tego nadal poruszają się po drogach i popełniają kolejny taki sam czyn. Powiatem najbezpieczniejszym w województwie jest Powiat Golubsko – Dobrzyński, a najniebezpieczniejszym miasto Bydgoszcz.
p. M. Mróz – w Gostycynie wykryto plantację marihuany. Czy właścicielem jest ktoś z zewnątrz.
p. D. Stoński – to postępowanie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i nie mam wiedzy na ten temat.
Przewodniczący podziękował za udzieloną informację. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji opuścił posiedzenie Komisji.
 
Ad. 4.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Marka Wolskiego – Sekretarza Powiatu.
p. M. Wolski - Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości powiązany jest z pracami komisji bezpieczeństwa i porządku. Komisja działa szerzej niż jest to tego zobowiązana i swoimi działaniami stara się wpływać na poziom bezpieczeństwa w powiecie. W pierwszym programie były 4 działania, które zostały przyjęte  do realizacji. W drugim programie tych działań było 8, a teraz proponujemy dodanie punktu 9 dotyczącego działań w sferze turystyki. Komisja także przewartościowała zagrożenia i przeprowadziła weryfikację działań według ważności. Ostatnio komisja poddała szczegółowej analizie sprawę narkomanii. Dużym problemem jest także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ilość wpływających orzeczeń sądu o zatrzymaniu prawa jazdy rośnie. Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wypracowała na swoim posiedzeniu wniosek dotyczący wpisania do programu działań prewencyjnych dotyczących zjawiska narkomanii i w tej sprawie został przygotowana autopoprawka. Sprawa dotyczy działań związanych z organizacją dowozu uczniów oraz zapełnienia czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
p. S. Łangowski – chodzi o zagospodarowanie czasu wolnego także dla młodzieży poza Tucholą i o działania integrujące młodzież w zakresie ich zainteresowań. Intencją było włączenie w te działania samorządów gminnych.

Radna Aleksandra Kabat opuściła posiedzenie Komisji.
 Ad. 5
Materiały sesyjne:
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012 głos zabrali:
p. K. Siniło – do WPI dodano projekt „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010-2012 (6-0-0)
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. głos zabrali:
p. K. Siniło – po stronie dochodów zmniejszeniu ulegają środki dotyczące realizacji ścieżki Tuchola – Świt – Tuchola i o tą samą kwotę zmniejsza się wydatki. Zwiększa się dochody z tytułu pozyskania zwrotu podatku VAT, a zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w Kamienicy. W wyniku decyzji Wojewody zmniejszeniu ulegają dochody Domu Pomocy Społecznej. Wojewoda zwiększył natomiast środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne. Po stronie wydatków zwiększenie w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w wyniku likwidacji gospodarstwa pomocniczego i zostanie otwarty rachunek dochodów własnych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok (6-0-0)
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi głos zabrali:
p. K. Siniło – dotyczy to udziałów na termomodernizację.
p. T. Zaborowski – uważam, że to powiat powinien być beneficjentem w tym projekcie. Jestem za tym, aby to sfinansować, ale nie w ten sposób. Jestem przeciwny przekazywaniu środków spółce w postaci udziałów. Gdyby to powiat realizował to mógłby np. odzyskać VAT.
p. K. Siniło – to spółka złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji i nie było możliwości zmiany beneficjenta.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi (5-1-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego  wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi głos zabrali:
p. K. Siniło – jest to upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tucholskiego w sprawie upoważnienia do skorzystania z prawa pierwokupu udziałów od osób, które złożyły chęć zbycia i założyły taki wniosek. Zarząd proponuje nabycie od wspólników będących osobami fizycznymi.
p. T. Zaborowski – była propozycja Zarządu by nabyć te udziały od osób fizycznych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania głos zabrali:
p. K. Siniło – uchwała dotyczy utworzenia rachunku dochodów własnych w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania głos zabrali:
p. K. Siniło - uchwała dotyczy utworzenia rachunku dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym oraz w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (6-0-0)
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi” głos zabrali:
p. K. Siniło – uchwała dotyczy projektu doposażenia Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi” (6-0-0).
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi” (6-0-0)
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa głos zabrali:
p. K. Siniło – uchwała dotyczy złożenia wniosku na realizację inwestycji drogowej w Raciążu  w związku z zamiarem wykorzystania pozostałej alokacji środków z RPO.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa (6-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Białej głos zabrali:
p. K. Siniło – ZHP zamierza wystąpić o dofinansowanie i w związku z koniecznością zachowania trwałości projektu jest potrzeba przedłużenia użyczenia.
Przewodniczący – mam pytanie, czy było analizowane, czy hufiec jest wydolny podołać takim zadaniom.
p. T. Zaborowski – działania są przez hufiec prowadzone i nie mamy uwag do funkcjonowania i nie widzimy zagrożeń. Hufiec stara się o środki na inwestycje i będzie to realizował w latach 2011-2012 i stąd potrzeba zapewnienia ciągłości projektu na 10 lat.
Przewodniczący – mam obawy czy hufiec jest wydolny przeprowadzić wszystkie wymagane procedury określone w projekcie i w przepisach prawa jak. np. procedury zamówień publicznych.
p. T. Zaborowski – na razie nie ma takich zagrożeń.
p. M. Mróz – a będzie jeśli tych środków nie pozyskają, a trzeba będzie te obiekty modernizować i utrzymywać co będzie jeśli harcerze sobie  z tym nie poradzą?
p. T. Zaborowski -  w umowie jest zapis, że w przypadku użytkowania niezgodnego z umową jest możliwość wypowiedzenia umowy. Harcerze już wykonują tam drobne remonty, a chcą pozyskać środki na inwestycje. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to mogą liczyć na pomoc Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Przewodniczący – mam wątpliwości czy jest tam osoba, która będzie w stanie się tym zająć i mam wrażenie, że Zarząd uznał, że jakoś to będzie.
p. M. Mróz – jeżeli harcerze zrealizują te inwestycje, to wartość nakładów będzie wyższa niż wartość nieruchomości dzisiaj. Co będzie z tymi dokonanymi nakładami przez harcerzy?
p. T. Zaborowski – jeśli będzie sytuacja, że będą te inwestycje realizowane to będą przygotowywane stosowane dokumenty i wymagane zgody.
p. M. Mróz – uważam, że to powinno być monitorowane.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Białej (6-0-0).
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (6-0-0).
 
Sprawy bieżące:
p. M. Mróz – ostatnio chciałem sprzedać lokal i okazało się, że aby to zrobić musiałem dokonać czynności związanych z zaewidencjonowaniem ww. nieruchomości i zlecić to geodecie. Koszt takiej usługi to 500-600 zł. Przepisy nakładają na powiat obowiązek prowadzenia ewidencji budynków i jest to zrealizowane na terenie gmin Tuchola i częściowo Lubiewo. Jeżeli chciałbym zabiegać, żeby w budżecie środki na to były zapisane, to w jakim dziale są te zadania?
p. K. Siniło – zadanie to było realizowane z funduszu geodezyjnego, ze środków starostwa oraz z dotacji wojewody. Od tego roku będzie to w budżecie w dziale 710.
Przewodniczący – taki jest stan rzeczy i nic się tu nie da zrobić, choć może jest to korzystne, że prace te idą pozwoli, gdyż opóźnia to wprowadzenie podatku katastralnego.
 
Przewodniczący podziękował Pani Krystynie Siniło Skarbnikowi Powiatu za współpracę przez ostatnią kadencję. Przewodniczący podziękował także członkom Komisji za wspólną pracę.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                 Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (28 października 2010)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (23 listopada 2010, 15:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152