3

Protokół nr 3/2007
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 5 lutego 2007 r.


Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Danuta Krysztofczyk – Zastępca Dyrektora NZOZ „Szpital Tucholski”, p. Artur Nagórka – dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Miejskiego Centrum Lekarskiego” w Tucholi.

Tematyka posiedzenia:
1. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 r.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący  - poprosił, aby Pani Krysztofczyk omówiła funkcjonowanie służby zdrowia.
p. D. Krysztofczyk – poinformowała, że szpital realizuje wiele programów profilaktycznych . Powstały dwie nowe poradnie: poradnia endykronologiczna i poradnia uzależnień i współuzależnionych. Szpital w ostatnim roku wykazał się szeregiem remontów i zakupów sprzętu. Kontrakt został zrealizowany w całości. Zapłacona zostanie również część nadwykonań. Na bieżący rok poziom finansowania nieznacznie wzrósł. Rozważana jest budowa nowego budynku, w którym miałyby mieścić się poradnie specjalistyczne.  W podwórzu szpitala powstaje poradnia dziecięca. Dofinansowania wymaga poradnia terapii uzależnień. Od 2004 r. w ramach NZOZ funkcjonuje zakład opiekuńczo – leczniczy liczący 5 łóżek. W tym zakładzie obowiązuje odpłatność w wysokości 70 % dochodów osoby przebywającej.
Przewodniczący – stwierdził, że jest długi okres oczekiwania do poradni neurologicznej i kardiologicznej. Zapytał czy jest możliwość zwiększenia kontraktu.
p. D. Krysztofczyk – szpital występuje o zwiększenia kontraktu, jednak zwykle odpowiedź jest negatywna.
Przewodniczący – zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym w karetkach nie ma być lekarza tylko ratownik. Zapytał czy takie rozwiązania zostaną wprowadzone w naszym powiecie.
p. D. Krysztofczyk – odpowiedziała, że na razie w karetkach w Powiecie nic się nie zmieni. W materiale sesyjnym jest zapis, że na kwotę 30.000 zł nie został wykonany kontrakt. Dotyczy to realizacji badań profilaktycznych, bo jest bardzo małe zainteresowanie mieszkańców.
p. K. Koczwara – zapytała, jakie są szanse na utrzymania szpitala jeżeli powstanie sieć szpitali i czy na dofinansowanie budynku do standardów jest możliwość pozyskania środków unijnych.
p. D. Krysztofczyk – na temat sieci szpitali trudno mówić. Mówi się, że do sieci wejdą szpitale które mają powyżej 150 łóżek. Program dostosowawczy szpitala zakłada 150 łóżek. W szpitalu potrzeba jeszcze wielu zmian , aby spełnić wymagania. Jeżeli chodzi o dofinansowanie to większościowym udziałowcem jest powiat i władze powiatu będą musiały się zastanowić jak rozwiązać problem środków finansowych.
p. W. Kroplewski – w budżecie Powiatu już przeznaczono 500.000 zł na dokumentację poradni specjalistycznych. W 2008 r. całość inwestycji miałaby zostać zakończona. Wybudowanie tej przychodni wydaje się całkowicie realne.
Przewodniczący – stwierdził, że powiat musi być przygotowany do poszukiwania środków, ponieważ kompleks poradni specjalistycznych powinien powstać. W przyszłorocznym budżecie należy szukać środków na oddanie do użytku poradni specjalistycznych.
p. A. Nagórka – podzielił się z komisją informacjami na temat współpracy z NZOZ „Szpital Tucholski”. Poinformował, że zwracał się do laboratorium szpitala w sprawie podjęcia współpracy. Niestety ceny ustalone przez laboratorium nie pozwalają na przeniesienie zlecania badań szpitalowi.
Przewodniczący – zaproponował, aby zorganizować spotkanie ze wszystkimi dyrektorami ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej i wypracować wspólny model współpracy.

Komisja wystosuje wniosek do Zarządu o zorganizowanie spotkania z dyrektorami POZ w Powiecie Tucholskim.

p. A. Nagórka – poinformował, że Miejskie Centrum Lekarskie prowadzi poradnie specjalistyczne: diabetologiczną, reumatologiczną, alergologiczną i medycyny sportowej. W poradniach nie ma dużych kolejek. Centrum zakupiło spirometr i będzie również wykonywało spirometrię usługowo. Miejskie Centrum Lekarskie myśli o otwieraniu kolejnych poradni specjalistycznych. Będzie to w pierwszej kolejności poradnia psychiatryczna, dermatologiczna, pulmunologiczna. W Centrum kończy się przebudowa budynku. Zapytał o tworzoną przy szpitalu poradnię dziecięcą. Stwierdził, że będzie to skutkowało dla Centrum obniżeniem kontraktu.
p. K. Koczwara – poinformowała, że poradnia diabetologiczna nastawiła się na wczesną edukację, bo wtedy jest najwięcej do zrobienia.
Przewodniczący – stwierdził, że zadaniem Powiatu nie jest prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej, bo spowoduje to zamieszanie wśród pacjentów.

Komisja sprecyzuje pytanie, czy szpital planuje otworzyć poradnię dziecięcą podstawowej opieki czy specjalistyczną.

Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować informację o funkcjonowaniu powiatowej służby zdrowia.

Ad. 2.
Komisja przyjęła plan pracy przygotowany przez Przewodniczącego Komisji.
Ad. 3.
p. M. Sass – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Edukacji dyskutowano na temat gimnazjum powiatowego. Padła tam propozycja Zarządu, aby do gimnazjum przyjmować dwie klasy, jedna miejską i jedną wiejską.

Komisja na sesji w formie interpelacji wyrazi swoje zdanie: Komisja po przeanalizowaniu materiałów sesyjnych zwraca się do Zarządu Powiatu z wnioskiem, aby do czasu opracowania rozsądnego rozwiązania pozostawić gimnazjum w dotychczasowej formie. Komisja uważa, że nie należy dzielić uczniów na uczniów z Tucholi i uczniów spoza Tucholi. Zdaniem Komisji klasy mieszane bardziej integrowałyby młodzież.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                                    Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                        Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 kwietnia 2007, 14:25:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1468