7

Protokół nr 7/2007
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2007 r.


Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.
Tematyka posiedzenia:
Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące

Ad. 1.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010 i postanowiła 4 glosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących zaopiniować go pozytywnie.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 r. i zauważyła, że udało się zabezpieczyć wspólnie z gminami środki na powstanie warsztatów terapii zajęciowej. W wyniku głosowania 5 głosami za, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej. Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ponieważ nie zgłoszono żadnych spraw bieżących Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                                         Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                            Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (13 sierpnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (12 listopada 2007, 14:32:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1628