8

Protokół nr 8/2007
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 10 września 2007 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Roman Nowakowski – dyrektor Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji programu dostosowawczego Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – przypomniał, że Komisja gościła w Domu Dziecka i bardzo pozytywnie odniosła się do zmian, jakie zostały poczynione w budynku. Poprosił dyrektora Romana Nowakowskiego o krótką informację na temat Domu Dziecka i szerszą na temat Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
p. R. Nowakowski – poinformował, że w ciągu obecnego roku pojawiły się zmiany pod względem materialnym. Dom otrzymał 20.000 zł od Zarządu Powiatu, co z pieniędzmi uzyskanymi od sponsorów pozwoli na wykonanie polbruku. Jest przekonany, że Dom Dziecka otrzyma wpis do rejestru wojewody. W Domu Pomocy Społecznej standaryzacja trwa już od 12 lat. Pierwsze wytyczne na ten temat pojawiły się w 1995 roku. Rok 2006 ustalono ostatnim rokiem realizacji standardów. Ostateczna wersja programu naprawczego została uchwalona w marcu tego roku. W chwili obecnej trwa remont dostosowawczy. Standaryzacja to nie tylko zmiany w sferze materialnej, ale również i niematerialnej. Zmiany materialne odwlekały się w czasie bo brakowało pieniędzy. Duży nacisk kładziono na odmedycznienie tego typu placówek. W DPS działał zespół wokalno-muzyczny, kabaret. Prowadzone są okresowe spotkania mieszkańców i pracowników. Powstały zespoły terapeutyczni-opiekuńcze, indywidualne plany opieki. Podniosło się również wykształcenie personelu. Do wykonania pozostał jeszcze dźwig, podjazd do wózków, system alarmowo-pożarowy, dodatkowe łazienki, palarnia, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego. Te zadania są w tej chwili wykonywane. Na te działania DPS uzyskał dofinansowanie z PFRON w wysokości 130 tysięcy złotych. Dobrze byłoby, aby te wszystkie zadania zostały wykonane do końca roku.
p. P. Mówiński – poinformował, że w związku z przeciąganiem się prac remontowych w DPS, Zarząd Powiatu wystąpił do wojewody o przesunięcie terminu zakończenia remontu i rozliczenia dotacji.
Przewodniczący – zapytał, czy obsada mieszkańców jest stuprocentowa.
p. R. Nowakowski – odpowiedział, że dom zarejestrowany jest na 46 miejsc. Wystąpił o zmniejszenie tej liczby po zakończeniu remontu. Liczy, że będą to 42-43 miejsca. Obecnie nie są przyjmowani nowi mieszkańcy.
Przewodniczący – przypomniał, że w Domu Dziecka były problemy związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę i na podstawie karty nauczyciela. Zapytał, czy w tym zakresie powstały jakieś rozwiązania.
p. R. Nowakowski – stwierdził, że jest to problem ustawodawstwa. Stan ten do tej pory się nie zmienił. W Domu Dziecka nieprawidłowością jest to, że kadra zatrudniona na karcie nauczyciela otrzymuje 30 % dodatku trudnościowego. O wysokości dodatku zdecydowała Rada Powiatu przyjmując uchwałę. Ten dodatek jest obciążeniem dla budżetu. Poinformował, że sugerował poprzedniemu Zarządowi zmianę tego zapisu i ustalenie widełek w ramach których dyrektor mógłby operować.
p. P. Mówiński – poinformował, że nie było to przedmiotem inicjatyw Związku Powiatów Polskich, ponieważ tańszy pracownik jest korzystniejszy dla samorządu. Dodatki są określone w regulaminie. Bliżej Zarząd przyjrzy się podczas prac nad regulaminami na przyszły rok.
p. K. Koczwara – w ubiegłym roku planowano wybudowanie nowego obiektu dla Domu Pomocy Społecznej. W tej chwili wykonywany jest remont obiektu w Wysokiej. Zapytała, czy po remoncie dom zostanie wpisany na listę wojewody.
p. R. Nowakowski – po remoncie dostosowawczym i zwiększeniu zatrudnienia DPS powinien zostać wpisany. Zwiększenie zatrudnienia może odbyć się poprzez wolontariat.
p. P. Mówiński – jest przekonany, że standardy zostaną wykonane.
Przewodniczący – zapytał, czy programy aktywizacji życia mieszkańców to działalność własna czy wynikająca z obowiązków ustawowych.
p. R. Nowakowski – działalność taka wynika z przepisów. Jednak to, jaka jest to działalność zależy tylko od inwencji pracowników i samych mieszkańców. DPS prowadzi tzw. kalendarz imprez, w których uczestniczą mieszkańcy.
p. K. Koczwara – zapytała jak DPS jest zabezpieczony przez skargami na brak opieki na przykład. W telewizji słyszy się o sprawach tego typu.
p. R. Nowakowski – w przypadku skargi obowiązuje normalna procedura administracyjna dotycząca skarg i wniosków.

Po dyskusji Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących postanowiła pozytywnie zaopiniował działania zmierzające do wpisania Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej do rejestru placówek prowadzonego przez Wojewodę.

Ad. 2.
Komisja zapoznała się z dostarczonymi przez Zarząd projektami uchwał i w wyniku głosowania postanowiła je zaopiniować pozytywnie:
 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007  r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 głosów za
 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 r. – 5 głosów za,
 projekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Powiatu Tucholskiego dotacji dla Gminy Tuchola – 5 głosów za.
Ponadto Komisja omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2007 r. Komisja zauważyła niskie wykorzystanie środków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zasugerowała, aby w miarę możliwości wydatkować je w sposób płynny i wykorzystać w całości.
Komisja zapoznała się również ze Strategią Rozwoju Powiatu Tucholskiego.
p. P. Mówiński – poinformował, że część radnych na poprzednich Komisjach wychwyciła błędy rzeczowe i techniczne. Część tych błędów zostanie usunięta od ręki.
Przewodniczący – poinformował, że brał udział w Mistrzostwach Polski Samorządowców w badmintonie i zajął II miejsce.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                                  Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                     Andrzej Myszkowski

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (10 września 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (12 listopada 2007, 14:33:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1260