9

Protokół nr 9/2007
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 24 września 2007
r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Adam Stańczyk – projektant Strategii Rozwoju Powiatu Tucholskiego, p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.

Tematyka posiedzenia:
1. Ocena Strategii Rozwoju Powiatu Tucholskiego w zakresie ochrony zdrowia.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – poinformował, że postanowił o zwołaniu tego posiedzenia w pilnym trybie, ponieważ Strategia Rozwoju Powiatu nie została na ostatniej sesji uchwalona. Zarząd prosił o uwagi do treści tego dokumentu w ciągu dwóch tygodni.  W strategii znalazł się nieszczęśliwy zapis odnośnie Gminy Lubiewo. Dzwoniono w tej sprawie do wójta Gminy i sprawa zrobiła się medialna. Rzutuje to na służbę zdrowia w Gminie Lubiewo. Chodzi o zapis: „priorytetem w Gminie Lubiewo jest zmniejszenie śmiertelności niemowląt”.
p. A. Stańczyk – taka informacja powstała po analizie danych statystycznych. W kraju jest to około 250 zgonów niemowląt.  W skali gmin występują 1 lub 2 przypadki rocznie. Do badań przyjęte dziesięciolecie 1995-2005. W tym okresie w Gminie Lubiewo było 14 zgonów niemowląt. Mogą być cztery przyczyny takiego stanu rzeczy: ogólne warunki naturalne, niewłaściwa opieka nad ciężarnymi, zły nadzór pediatryczny lub wybitny zbieg okoliczności. Żeby to stwierdzić należałoby przejrzeć każdy przypadek indywidualnie. Zaproponował umieszczenie zapisu, że nie jest to związane ze złą opieką pediatryczną i zaleca się zbadanie indywidualnych przypadków, bo może być to zbieg okoliczności.
Przewodniczący – uważa, że ten kontekst jest niefortunny, ponieważ podstawowa opieka zdrowotne nie ma na to żadnego wpływu.
p. M. Sass – uważa, że należy ten zapis wykreślić, ponieważ ten dokument jest źródłem informacji. A zapis ten nie odzwierciedla rzeczywistości.
p. A. Stańczyk – w strategii wychodziło wiele takich rzeczy. Strategia była konsultowana z gminami. Było bardzo dużo uwag. W czwartek odbędzie się sesja Rady Gminy w Lubiewie. Na nią zostanie dostarczona poprawiona wersja strategii. Można ten zapis wyrzucić, lub ująć w diagnozie wyjaśnienie z komentarzem, że dane statystyczne odzwierciedlają trend spadkowy.
p. T. Zaborowski – zapytał, czy były analizowane zagadnienia związane z zapadalnością na choroby górnych dróg oddechowych.
p. A. Stańczyk – poinformował, że jest bardzo trudny dostęp do statystyki dotyczącej medycyny.
Przewodniczący – poinformował, że na sesji padła uwaga, iż temat służby zdrowia nie wyczerpuje oczekiwań społecznych.
p. K. Koczwara – w materiale należy ująć zapis odnośnie ratownictwa medycznego.

Ustalono następujące wnioski, które Komisja skieruje na temat Strategii: Komisja bardzo wnikliwie przeanalizowała zapisy strategii i zaproponowała   umieszczenie następujących zapisów:
 rozwój ratownictwa medycznego wraz z oddziałem ratunkowym posiadającym tomograf komputerowy;
 ujęcie programów profilaktyki prozdrowotnej;
 w priorytetach prozdrowotnych jest zwiększenie  zakresu działalności i ilości świadczonych usług przez poradnie specjalistyczne ze szczególnym  uwzględnieniem chorób układu oddechowego;
 wykreślenie z wizji zdania „priorytetem w Gminie Lubiewo jest zmniejszenie śmiertelności niemowląt”. Komisja zapoznała się z indywidualnymi zgonami niemowląt w przedziale ostatnich 10 lat w Gminie Lubiewo i stwierdziła, że nie wynika to ze złej opieki pediatrycznej.
Komisja wnioskuje również o zmianę zapisów:
 na stronie 21 (druga kropka od dołu) zamienić słowo „prywatne” na „niepubliczne”;
 na stronie 21 w punkcie c) wyraz „ponadpodstawowego” zastąpić wyrazem „ponadgimnazjalnego”.
Ad. 2.
Przewodniczący – poinformował, że rozmawiał z wójtem Gminy Lubiewo, który był zaproszony na Walne Zgromadzenie Spółki Szpital Tucholski. Zgromadzenie było zwołane na dzień 17.09.2007 r. na godz. 12.oo. Zebrało się wiele osób, a nie przybył przedstawiciel Powiatu. Poinformował również, że wpłynęła odpowiedź na skargę, którą Komisja przekazała do rozpatrzenia Zarządowi.
p. T. Zaborowski – poinformował, że w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 9.oo informował panią Krzysztofczyk, że się spóźni na Zgromadzenie i że należy je przełożyć.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                              Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                Andrzej Myszkowski


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (24 września 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 grudnia 2007, 12:52:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1500