11

Protokół nr 11/2007
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 3 grudnia 2007 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – poprosił o przedstawienie informacji na temat projektu budżetu panią Skarbnik.
p. K. Siniło – poinformowała, że w budżecie planowany jest deficyt w wysokości 1 miliona złotych. W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano 500 tysięcy złotych na prace związane z budową poradni specjalistycznych. W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85201 znajdują się środki na Dom Dziecka. Na to składają się dochody własne i środki uzyskane w wyniku porozumień z innymi powiatami. W budżecie zaplanowano też środki jakie powiat tucholski będzie płacił dla innych powiatów za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w Domach Dziecka na terenie innych powiatów. W rozdziale 85202 znajduje się Domu Pomocy Społecznej. Poziom wydatków zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej uwzględnia wydatki bieżące.Wydatki zaplanowane do poniesienia w roku 2008 na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej wynoszą  1.032.000zł. Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2008 to 109,40% wydatków bieżących roku 2007. Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia - finansowanie  działalności Ośrodka wsparcia odbywa się z dotacji celowej. Na 2008 rok zaplanowana kwota to 307.500 zł. Finansowanie rodzin zastępczych  odbywa się z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano na rok 2008  na realizację tego zadania oraz pogotowia rodzinnego kwotę 619.910 zł tj. 93,27 % budżetu roku 2007. Na realizację zadań funkcjonowania PCPR została przeznaczona kwota w wysokości 251.497 zł tj. 94,07% budżetu  roku 2007. Zmniejszenie budżetu wynika z przeniesienia finansowania 2 etatów z budżetu PCPR do rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. W dziale 8530- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej znajdują się warsztaty terapii zajęciowej. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki jako dotację dla Stowarzyszenia  Rodzin Dzieci Specjalnej Troski na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowych realizowanych przez stowarzyszenie. Dofinansowanie to 10% zaplanowanego budżetu Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Przewodniczący – w Domu Dziecka zgłoszono potrzeby na wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000 zł. Zapytał na jaki cel miały być przeznaczone te środki.
p. K. Siniło – Dom Dziecka zaplanował te środki na ocieplenie budynku. W tym roku nie ma na to środków. Wydatki bieżące są zabezpieczone w 100 procentach.
Przewodniczący – zapytał o środki na komisje poborowe. Zaplanowano 11.066 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
p. K. Siniło – tymi środkami zarządza bezpośrednio sekretarz powiatu. To są wstępne paragrafy i jeżeli Przewodniczący Komisji i Sekretarz podejmą decyzję o ich zmianie, to zostanie to zmienione.
p. M. Sass – zapytał, czy w przypadku powołania oddziału szkolnego w Kamienicy, powiat będzie na to stać, czy są n a to zaplanowane środki.
p. K. Siniło – odpowiedziała, że środki w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych zostały zaplanowane z pewną rezerwą.

Komisja po dyskusji jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r. i wypracowała następujące wnioski:
1. Komisja zauważa zabezpieczenie zbyt małych środków, w wysokości 500.000 zł na budowę poradni specjalistycznych. Kwota ta nie pozwoli na rozpoczęcie budowy.
2. Komisja apeluje o zabezpieczenie środków finansowych na dostosowanie Szpitala Tucholskiego do wymaganych standardów, uzasadniając to koniecznością dostosowania obiektu do 2012 roku. 

Ad. 2.
Następne posiedzenie zaplanowano na styczeń 2008 r., na którym zostanie opracowany plan pracy Komisji na 2008 r. oraz omówione sprawy kontraktowania specjalistki i programy związane z pomocą społeczną.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                                  Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                    Andrzej Myszkowski


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (3 grudnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 grudnia 2007, 12:54:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1247