16

Protokół nr 16/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 23 czerwca 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Komisja zapoznała się z zamieszczoną w materiałach sesyjnych informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie i postanowiła zaopiniować ją pozytywnie.

Ad. 2.
Komisja przeanalizowała materiały sesyjne na XVII sesję Rady Powiatu i zaopiniowała jednogłośnie następujące projekty uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi (3-0-0),
2) w sprawie emisji obligacji (3-0-0),
3) w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r. (3-0-0) ,
4) w sprawie zamiany nieruchomości na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia (3-0-0).

Ponadto Komisja zapoznała się z dostarczonym projektem stanowiska w sprawie proponowanych przez Ministra Środowiska nowych Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 oraz przebiegu ich granic przez Powiat Tucholski. Komisja jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała powyższy projekt.

Komisja zapoznała się dostarczonymi przez Starostwo projektami Zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych oraz Regulaminem przyznawania dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w Powiecie Tucholskim. Ustalono, że członkowie Komisji przeanalizują do dnia sesji materiał i przedstawią swoje uwagi.
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                 Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                            Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (23 czerwca 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (27 sierpnia 2008, 08:50:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1697