23

Protokół nr 23/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 15 grudnia 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu
 
Tematyka posiedzenia:
1. Przedstawienie propozycji planu pracy Komisji w 2009 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 2.
p. K. Siniło – po stronie dochodów i wydatków zmiany o 5 201 731. Podpisano porozumienie dotyczące budowy dróg. Po stronie dochodów następuje zwiększenie w Domu Dziecka w rodzinach zastępczych w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów na podstawie umów z innymi powiatami.
Przewodniczący – ile nas to kosztuje?
p. K. Siniło – 1 500 000 zł, zadłużenie się nie zmieniło.
p. T. Zaborowski – odnośnie wniosku komisji w sprawie likwidacji barier u mieszkańca gminy Kęsowo, to byłem tam i rozpatrujemy to. Prace nie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. Jeśli chodzi o ten prysznic jest źle wykonany i brak poręczy. Ma prowizoryczny podjazd. Postaramy się przekazać środki. Odbyłem spotkanie z projektantem odnośnie projektu szpitala i będzie spotkanie z konserwatorem. Wydana była decyzja, żeby połączyć te działki. Zostanie to wypracowane. Został złożony wniosek do gminy w tej sprawie. Mam nadzieję, że w styczniu będzie pozwolenie na budowę. Rozmawiałem dziś z projektantem co do tych uwag. Podsunąłem do rozważenia umiejscowienie kolektorów słonecznych na dachu.
Przewodniczący – kiedy rozpoczęcie?
p. T. Zaborowski – mam obawy o przetarg od wiosny marzec-kwiecień i do jesieni kubaturę, a na zimę zamknąć i wykańczać w środku. Trzeba będzie pilnować harmonogramu.
 
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie (3-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.

p. K. Siniło – w projekcie zmiany budżetu są czyszczone dochody nie pozyskane oraz przyjęcie ponadplanowych, przeniesienia głównie dotyczące działów w sprawie boiska. W sprawie pomocy społecznej dotacji 66 316,50 są to środki, które nie wpłyną.
p. T. Zaborowski – zajęcie pasa drogowego i stawki za reklamy dla przedsiębiorców, ma to służyć zachęcaniu do tego typu reklamy..
p. K. Siniło – wydatki nie wygasające do wykorzystania do 30 czerwca. Uchwała dotycząca PFRON – przeniesienia 3 000 zł oraz 333 zł z naszego budżetu.
p. T. Zaborowski – karta współpracy dotycząca organizacji. Będzie uchwała dotycząca zabytków dla kościoła. Sprawa subregionu – chcą nas wykreślić. Proponuje się, żeby nasz powiat był pretendentem do subregionu. Jeżeli Rada podejmie stanowisko w tej sprawie, to zostanie to przekazane Marszałkowi. Docelowo da to możliwość pozyskania środków z Brukseli i ze środków dla subregionów.
p. K. Siniło – PFRON na 2009 rok – określone na podstawie roku 2008. Później otrzymamy środki 591 000 na WTZ. PUP zadania mogą to ulec zmianie.
p. K. Koczwara – likwidacja barier –80 tys. to za mało.
p. K. Siniło – to jest wstępny podział, podział właściwy po otrzymaniu ostatecznych kwot.
Przewodniczący – czy ta uchwała dotycząca Sanepidu w związku z przejściem.
p. T. Zaborowski – nie dlatego. Sanepid miał zapewnioną w tym budynku siedzibę. W związku z tym dopominają się o swoje prawa. Dlatego chcą mieć prawa do tego budynku. Chcieli trwały zarząd, ale nie możemy i dlatego w formie użyczenia.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie (3-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie (3-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi przy Placu Wolności 23.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie (3-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego  z  dnia 9 lutego  2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych

 W wyniku głosowania Komisja pozytywnie (3-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Ad. 1.
Komisja wstępnie zaproponowała następujący plan pracy na 2009 r.
Styczeń - Wypracowanie stanowiska dotyczącego powiatowej służby zdrowia. Zaproszenie dla Prezesa
Luty - Przygotowanie obchodów X-lecia powiatu przez Komisję.
Problematyka wychowawcza i problem narkomanii w szkołach.
Marzec:
Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej - posiedzenie w DPS Wysoka
Kwiecień – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Czerwiec – Sanepid.
Wrzesień – Budowa szpitala tucholskiego. Postępy prac.
Październik – Dom Dziecka – posiedzenie w DD w Tucholi.
Listopad – Podsumowania działań w zakresie narkomanii. Propozycje do budżetu na 2010r.
Grudzień – opinia w sprawie projektu budżetu na 2010 rok.


Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                            Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (15 grudnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 czerwca 2009, 14:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1062