25

Protokół nr 25/2009
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu  9 marca 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Maciej Korda – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, p. Marek Wolski - Sekretarz Powiatu
 
Tematyka posiedzenia:
1.    Przygotowanie obchodów X-lecia Powiatu Tucholskiego przez Komisję.
2.    Problematyka wychowawcza i problem narkomanii w szkołach.

Przewodniczący powitał zebranych członków komisji i przybyłych gości.

Ad. 1.
Członkowie Komisji przedstawili swoje propozycje dotyczące obchodów Dnia Służby Zdrowia, który ma odbyć się w ramach obchodów X-lecia Powiatu Tucholskiego. W tej sprawie ustalono, że:
1)    odbędzie się to dnia 4 kwietnia br. o godzinie 10.00 w książnicy Tucholskiej,
2)    będzie to cykl wykładów profilaktycznych i edukacyjnych wygłoszonych przez lekarzy praktykujących na terenie naszego powiatu,
3)    wykłady będą trwały ok. 20 min. każdy i będą odbywały się w blokach tematycznych,
4)    jednocześnie z wykładami będą odbywały się pokazy pierwszej pomocy w pomieszczeniu obok,
5)    w czasie wykładów pielęgniarki ze Szpitala Powiatowego będą prowadzić pomiary ciśnienia krwi, poziomu glukozy i określenia BMI masy ciała,
6)    będzie można uzyskać skierowanie na badanie mammograficzne do Szpitala Tucholskiego i wykonać je tego dnia dla osób nie objętych programem NFZ,
7)    należy zadbać, by informacja na ten temat pojawiła się w prasie, a także należy przygotować plakaty i ulotki z informacją o przedsięwzięciu,
8)    harmonogram wykładów zostanie ustalony do dnia 16 marca br. i członkowie komisji zobowiązani są podać informacje o wykładowcach oraz tematach do tego dnia.

Ad. 2
p. M. Wolski – działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są ujęte w programie zapobiegania przestępczości. Były sygnały od młodziezy, że narkotyki są łatwo dostępne na naszym terenie. Są spotkania i na podstawi danych z policji i ze szkół opracowujemy informację o skali tego problemu. Posiadamy materiały dla pedagogów szkolnych na ten temat oraz ulotki. Zakupiliśmy narkotesty dla szkół. Jest duże zainteresowanie, zwłaszcza w gimnazjum. Na spotkaniach omawiane były procedury postępowania w przypadku podejrzenia ucznia, że jest pod wpływem narkotyków. W roku bieżącym również odbędzie się takie spotkanie.
p. W. Kroplewski - czy badanie takiego ucznia musi się odbyć w obecności rodzica?
p. M. Wolski – tak rodzic musi być obecny.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                            Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (9 marca 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 sierpnia 2009, 14:03:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1262