27

Protokół nr 27/2009
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Joanna  Hanczewska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, p. Aleksandra Myszka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Tematyka posiedzenia:
1.    Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu za rok 2008.
2.    Wypracowanie stanowiska w sprawie funkcjonowania PCPR.
3.    Ocena realizacji:
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
- Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
- Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
4.    Wypracowanie stanowiska w sprawie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
5.    Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – poprosił o przedstawienie informacji na temat wykonania budżetu za 2008 r.
p. K. Siniło – poinformowała, że planowane dochody w wysokości 39.235.810,00 zł  zostały wykonane w kwocie 45.877.583,25 zł. Planowane w wydatki w wysokości 40.235.810.00 zł wykonano w wysokości 51.872.583,25 zł. Deficyt na koniec roku wyniósł 5.995.000,00 zł. Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę zaciągnięto kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł oraz wyemitowano obligacje samorządowe w wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji. Ponadto poinformowała, że w projekcie uchwały o zmianie budżetu Powiatu na 2009 r. zostaną wprowadzone autopoprawki w związku z otrzymaniem środków na przebudowę mostu w Bruchniewie w wysokości 220.000 zł.
Przewodniczący – zapytał, czy są już środki na modernizację i rozbudowę Szpitala.
p. K. Siniło – poinformowała, że Zarząd rozważa jeszcze oferty ponieważ chce wybrać najkorzystniejszą dla Powiatu.

Przewodniczący poddał pod glosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. , które Komisja przyjęła 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.
Komisja pozytywnie zaopiniowała (5 głosów za) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 r.

Ad. 2 i 3.
Przewodniczący – poprosił o przedstawienie informacji przez kierownik PCPR.
p. J. Hanczewska – poinformowała, że w ubiegłym roku był okres kiedy nie było kierownika PCPR. Pracuje na stanowisku kierownika od sierpnia 2008 r. Planuje wzmocnienie zespołu interdyscyplinarnego. Uważa, że zadania realizowane przez współpracujące jednostki są wykonywane prawidłowo. Jest dobra współpraca z gminami. Poinformowała też, że powstała nowa grupa wolontariuszy przy Gimnazjum nr 1, która wyjeżdża do Domu Pomocy Społecznej.
Przewodniczący – poprosił o informację dotyczącą PFRON, ponieważ od lat jest problem związany z rozdziałem środków na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych.
p. J. Hanczewska – poinformowała, że wprowadziła pewne zmiany. W tej chwili z pracownikiem PCPR na wniosek o likwidację barier wyjeżdża budowlaniec. On wskazuje co dla danej osoby niepełnosprawnej powinno być zrobione. Powstał regulamin, na podstawie którego składany jest wniosek. Potem zwoływana jest Komisja, która przegląda wniosek, ogląda zdjęcia z wizji i wybiera wnioski osób najbardziej potrzebujących. Zawsze jednak należy liczyć się z problemami, ponieważ wnioskodawcy chcieliby ładne łazienki, a PCPR musi patrzeć na to, aby były funkcjonalne dla danego niepełnosprawnego. Dodała, że pracownik na stanowisku dotyczącym PFRON bardzo dobrze poradził sobie w poprzednim, trudnym dla PCPR roku.
p. K. Koczwara – zapytała, w jaki sposób udziela się odpowiedzi w przypadku odmowy.
p. J. Hanczewska – w odpowiedzi pisze się, że wniosek został rozpatrzony negatywnie i nie będzie ponownie rozpatrywany.
Przewodniczący – zapytał, czy są przyjęte jakieś kryteria odnośnie turnusów rehabilitacyjnych.
p. J. Hanczewska – przyjęto, że dofinansowanie może być przyznane co drugi rok osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Zauważyć należy, że coraz więcej orzeczeń o niepełnosprawności jest wydawanych. Dodała, że jeżeli spłyną dodatkowe środki w II półroczu to nie zostaną przeznaczone na turnusy, ponieważ jest ogromne zapotrzebowanie na likwidację barier architektonicznych.
p. K. Koczwara – zapytała, czy zdarzają się sponsorzy, którzy pomagają w likwidacji barier.
p. J. Hanczewska – odpowiedziała, że była taka sytuacja w ubiegłym roku. Poinformowała również, że powstała nowa strona internetowa PCPR, na której zawarte są wszystkie niezbędne informacje.

Komisja pozytywnie oceniła pracę PCPR oraz realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.

Ad. 4.
Przewodniczący – poprosił o przedstawienie informacji przez kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
p. A. Myszka – poinformowała, że Ośrodek działa na dwa sposoby. W budynku znajdują się trzy pokoje mieszkalne. W momencie kiedy są mieszkańcy Ośrodek działa całodobowo, kiedy ich nie ma działa od 7.oo do 18.oo. Do godziny 17.oo odbywają się zajęcia z pracownikami socjalnymi, socjologami, terapeutą, psychiatrą. W nocy w Ośrodku jest dyżurny. Do Ośrodka przyjmowane są osoby z całej Polski. Okres pobytu nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. Jest możliwość przedłużenia w wyjątkowych sytuacjach. W Ośrodku może przebywać do 10 osób. W Ośrodku zagwarantowane jest całodobowe utrzymanie. Panie same robią zakupy i przygotowują posiłki. Dla każdej rodziny przygotowywany jest indywidualny plan oraz zajęcia dla dzieci. Problem jest ze sprawcami przemocy. Ośrodek ma z nimi pracować, jednak większość panów nie jest tym zainteresowana. Ośrodek pracuje z pojedynczymi osobami.
p. K. Koczwara – uważa, że warto pracować choćby z jedną osobą w tym zakresie.
p. M. Sass – zauważył, że dopóki sprawca będzie bezkarny, nic się nie zmieni. Nadal jest tak, że ofiara musi uciekać a sprawca mieszka w domu i czuje się bezkarny, bo nikt nie może go wyrzucić.
Przewodniczący – zaproponował, aby przygotować informacje, plakaty o działalności Ośrodka, które można byłoby wywiesić w Ośrodkach Zdrowia.
p. A. Myszka – poinformowała, że Ośrodek otrzymał plac zabaw dla dzieci z projektu przygotowanego przez Starostwo.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Ad. 5.
p. K. Koczwara – poinformowała, że odbędzie się spacer do Ptasiej Wioski Adamkowa. Zaprosiła do udziału.

Komisja przygotowała ponadto podziękowanie za udział w Zdrowej Sobocie, która zostanie przedstawiona na sesji (w załączeniu do oryginału protokołu).

Ponadto Komisja przedyskutowała jakie podjąć kroki dotyczące dalszej części spotkania na temat uzależnień. Ustalono, że zostanie ono zrobione we wrześniu z udziałem pedagogów szkolnych, pielęgniarek szkolnych, przedstawicieli rad rodziców, komisji alkoholowych, kierowników świetlic i domów kultury. Na komisji w czerwcu zostanie wypracowany schemat działań.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                           Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (21 kwietnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 sierpnia 2009, 14:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1076