28

Protokół nr 28/2009
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 25 maja 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski

Tematyką posiedzenia była analiza materiałów sesyjnych.

p. P. Mówiński – poinformował, że pozwolił sobie na zwołanie sesji ponieważ jest szansa na uzyskanie środków potrzebnych na termomodernizację Domu Dziecka i Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Do tego konieczna jest zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zmiana budżetu oraz uchwała o przystąpieniu do programu. Szpital również przygotowuje wnioski na środki z tego programu. Termin składania wniosków upływa 28 maja br. Będzie w tym zakresie duża konkurencja. Uchwała o zabezpieczeniu środków na modernizację Szpitala została niejako dołączona do porządku obrad. Zarząd proponuje na to zadanie wykup wierzytelności. Koszt tego nie będzie większy niż koszt emisji obligacji czy kredytu bankowego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
1.    w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3. Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią
2.    w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010
3.    w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
4.    w sprawie zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego” i sposobu jej finansowania.

p. K. Koczwara – zaproponowała Komisji, aby zastanowić się nad przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników Starostwa.
p. P. Mówiński – poprosił, aby wytypować przedstawiciela Komisji do kapituły, która będzie wybierać projekt statuetki z okazji dziesięciolecia Powiatu.

Komisja wytypowała Przewodniczącego Komisji Andrzeja Myszkowskiego.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                             Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (25 maja 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 sierpnia 2009, 14:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1418