30


Protokół nr 30/2009
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 14 września 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Wiktor Metkowski – inspektor nadzoru inwestorskiego w Szpitalu Tucholskim.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
2.      Rozbudowa Szpitala Tucholskiego. Postępy prac budowlanych.
3.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Skarbnik – przedstawiła informację o realizacji budżetu Powiatu w I półroczu 2009 r. Poinformowała, że zaplanowane dochody wykonano w 46,83 % a wydatki w 35,05 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku dochody własne wykonano w 36, 63 %, dotacje celowe w 31,83 % a subwencje w 59,17 %. Subwencje wpływają z miesięcznym wyprzedzeniem, dlatego też nastąpiło przekroczenie. Wydatki są niższe w stosunku do wydatków I półrocza 2008 r. o 714.352,12 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 43.913.534,10 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.481.059,92 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 19.964.032,57 zł zostały wykonane w 9,56 %. Związane jest to z tym, że większość inwestycji rozpoczętych została sfinalizowana już po zakończeniu półrocza. W dziale 851 – ochrona zdrowia środki zostały zrealizowane w 100 %. Są to środki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych. Do chwili obecnej nie otrzymano jeszcze decyzji o zwiększeniu tych środków od Wojewody. Zostało zawarte porozumienie z Wydziałem Polityki Społecznej i ZUS, że spłata nastąpi w marcu przyszłego roku.
p. Starosta – poinformował, że Związek Powiatów Polskich monitował do Ministerstwa w tej sprawie. Ponadto osobiście monitował u Wojewody i w Wydziale Polityki Społecznej. Jednak Wojewoda czeka na dotację od Ministra Finansów. Obawia się jednak, że pieniądze wpłyną w przyszłym roku dopiero. Braki te dotyczą bezrobotnych i dzieci z Domu Dziecka. Dodał, że zgodnie ze specustawą Powiat zobowiązany jest płacić za operaty, na które środki powinny wpłynąć od Wojewody. W budżecie środków na ten cel nie ma. Ponadto poinformował, że zmniejszają się dochody. Jeżeli będą manipulacje w subwencji oświatowej lub opiece społecznej to może dotknąć to również nasz powiat. W tym roku nie będzie realizowane inwestycje drogowe w Śliwicach, Raciążu i Cekcynie. Regionalna Izba Obrachunkowa  wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez panią Skarbnik postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2009 r.
 
Ad. 2.
Przewodniczący – powitał pana Wiktora Metkowskiego i poprosił o przedstawienie informacji.
p. Starosta – poinformował, że prace postępują intensywnie. Poszczególne fragmenty szpitala do remontu oddawane są sukcesywnie.
p. W. Metkowski – poinformował, że właśnie dzisiaj mija miesiąc od kiedy firma rozpoczęła pracę. Na chwilę obecną można stwierdzić, że firma jest solidna. Firma bierze jako podwykonawców firmy działające na terenie Powiatu Tucholskiego. Był zaskoczony, że do przetargu przystąpiły tylko dwie firmy. Jest duży postęp prac, jednak co dnia jest mnóstwo problemów bieżących, wynikających z tego, że prace prowadzone są na działającym obiekcie. Doszło nowe zadanie, ponieważ trzeba wymienić łącze energetyczne. Powstał też problem związany z odwodnieniem części ulicy Nowodworskiego. Gmina chce, abyśmy wybudowali kanalizację deszczową od szpitala do wlotu parkingu przy ul. Nowodworskiego.
Przewodniczący – zapytał, jaki zakres prac jest przewidywany do realizacji w tym roku.
p. W. Metkowski – poinformował, że firma stara się zrobić jak najwięcej, aby do zimy obiekt był pod dachem i aby zimą można było wykonywać prace wewnątrz budynku.
Przewodniczący – poprosił, aby w związku z ciągłymi zmianami organizacyjnymi na bieżąco informować mieszkańców, gdzie mieszczą się poszczególne komórki szpitala.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: W związku z rozpoczętą rozbudową i modernizacją Szpitala Komisja prosi o bieżące informowanie mieszkańców o zmianie lokalizacji poszczególnych poradni i komórek szpitala.
 
Przewodniczący – stwierdził, że dobrze, iż udało się rozpocząć tą inwestycję. Życzył dobrej pogody i stalowych nerwów, aby inwestycję doprowadzić do końca.
p. K. Koczwara – uważa, że bardzo dużo zostało zrobione w zakresie szpitala. Był czas, kiedy zastanawiano się, czy szpital będzie istniał, a teraz trwa rozbudowa.
p. Starosta – dodał, że jest informacja, iż termin dostosowania szpitali ma zostać przesunięty do 2018 roku. Będzie rozmawiał z prezesem i być może remont nie zostanie przeprowadzony od razu. Na pewno zostanie zrobione łącze energetyczne, bo jest to bardzo ważne w funkcjonowaniu szpitala.
 
Ad. 3.
1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Przewodniczący – poprosił o informację na temat uchwały zmieniającej środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
p. Starosta – poinformował, że jest wniosek o przesunięcie 10  tysięcy złotych z turnusów rehabilitacyjnych na sprzęt pomocniczy ponieważ brakuje środków na aparaty słuchowe, pieluchomajtki itp.
Przewodniczący – stwierdził, że zgłaszają się do niego pacjenci, który otrzymali dofinansowanie i zakupili aparaty słuchowe. Jest wiele firm, które wykorzystują niewiedzę pacjentów i sprzedają drogie aparaty, które później nie spełniają swojej roli. Zaproponował, aby PCPR nawiązało współpracę z laryngologiem, który doradzałby wybór aparatu.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
 
2) projekt  uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
p. Skarbnik – poinformowała o zmianach do budżetu na 2009 r. W wyniku decyzji wojewody dokonuje się zmniejszenia na kwotę 334.156 zł. Dotyczy to drogi Iwiec – Wełpin. Pozostałe zmiany dotyczą uaktualnienia kwot do potrzeb. Poinformowała ponadto, że zmianie ulegają załączniki nr 5 i 6, na te które zostały radnym dostarczone.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
 
3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010
p. Skarbnik – załącznik do uchwały został zmieniony i dołączony oddzielnie. Zmiana polega głównie na uaktualnieniu kwot w poszczególnych zadaniach i na wykreśleniu zadania „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowie” ponieważ jest to inwestycja jednoroczna.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010.
 
4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu
p. Skarbnik – poinformowała, że jest to poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski na kwotę 3 mln złotych. Środki z kredytu mają być przeznaczone na zakup sprzętu.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu.
 
Przewodniczący – wrócił do tematu organizacji spotkania z panią doktor Narolską w sprawie profilaktyki raka szyjki macicy. Zaproponował, aby w ramach profilaktyki zaszczepić dziewczynki z Domu Dziecka.
p. Starosta – poinformował, że dyrektor szpitala proponuje poszerzenie programów profilaktycznych. Na spotkanie zaproponował zaprosić wójtów i Burmistrza.
Przewodniczący – zaproponował termin do połowy października.
p. K. Koczwara – przygotuje artykuł na temat otyłości u dzieci pod nazwą „Otyłość – epidemia XXI wieku”.
 
Komisja zapoznała się z wnioskami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej i uznała, że wystąpi również do Zarządu z następującym wnioskiem: „Komisja podobnie jak Komisja Rewizyjna widzi potrzebę utworzenia Poradni Rodzinnej dla rodzin i dla osób starszych gdzie można by skorzystać z porady np. psychologa, psychiatry, logopedy”.
 
p. M. Sass – ponieważ w powiecie jest kilka gimnazjów, zaproponował zorganizowanie spotkania z młodzieżą. Spotkanie mógłby poprowadzić lekarz lub ktoś w imieniu Komisji. Spotkania mogłyby się odbyć kolejno we wszystkich gimnazjach.
 
Przewodniczący – zaproponował, aby pierwsze spotkanie odbyło się w szkole w Gostycynie.
 
Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                              Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (14 września 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 listopada 2009, 10:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1080