31


Protokół nr 31/2009
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 26 października 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Ewa Kiersznicka – Dyrektor Domu Dziecka, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
 
Posiedzenie odbyło się w Domu Dziecka w Tucholi. W posiedzeniu uczestniczy 3 radnych.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
2.      Zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Dziecka w Tucholi.
 
Ad. 1.
Komisja zapoznała się z materiałami sesyjnymi i omówiła projekty następujących uchwał:
1)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi:
p. Starosta – poinformował, że Zarząd wprowadza autopoprawkę do projektu Regulaminu, polegającą między innymi na doprecyzowaniu pewnych spraw oraz wyakcentowaniu podległości służbowej (w załączeniu do oryginału protokołu autopoprawka Zarządu).
Komisja 3 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 
Przybyła pani Danuta Tyda – od tej pory Komisja obraduje w czteroosobowym składzie.
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych:
Przewodniczący – stwierdził, że należy się cieszyć, iż udało się pozyskać dodatkowe środki na zadania realizowane z PFRON. Uważa, że środki zostały ulokowane sensownie.
p. K. Koczwara – zauważyła, że pani kierownik PCPR zna temat od podszewki i podchodzi do tego ze zrozumieniem.
 
Komisja 4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
 
3)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Diagnozy Środowiskowej Problemów Społecznych, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku na lata 2008 – 2014:
 
Komisja 4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej przyjęcia Diagnozy Środowiskowej Problemów Społecznych, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku na lata 2008 – 2014.
4)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok
 
Komisja 4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok.
 
Sprawy bieżące:
Przewodniczący – przypomniał, że na jednej z Komisji złożono deklarację, że kilka dziewczynek z Domu Dziecka zostanie zaszczepiona przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Uważa, że spotkanie zorganizowane przez Komisję było bardzo udane. Pani dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska - Kierownik Działu Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego w PWIS w Bydgoszczy przedstawiła informację na temat profilaktyki HPV. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele medyczni, którzy również przedstawili informacje.
p. Starosta – przedstawił informację na temat postępu prac modernizacyjnych w Szpitalu Tucholskim. Stwierdził, że prace przebiegają w dobrym tempie. Zakłada się wykonanie jak najwięcej prac na zewnątrz, dopóki pogoda na to pozwala. Doszło sporo prac dodatkowych pod ziemią. Najgorszy etap jest już zakończony. Ponadto poinformował, że są problemy dotyczące opóźnień w przesyłaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na składki zdrowotne osób bezrobotnych i dzieci w Domu Dziecka. Marszałek natomiast nie otrzymuje środków z Ministerstwa Finansów. Poinformował też, że wniosek na termomodernizację Domu Dziecka przeszedł pozytywną weryfikację.
Przewodniczący – uważa, że niepokojące są zapowiedzi, że od przyszłego roku specjaliści będą musieli dopłacać do pewnych badań
 
Ad. 2.
Przewodniczący – na wstępie podziękował za przyjęcie Komisji w Domu Dziecka. Poprosił o krótką informację.
p. E. Kiersznicka – przedstawiła informację, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
p. Starosta – poinformował, że była inicjatywa Komisji Zdrowia, aby zaszczepić dziewczynki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Zapytał ile dziewczynek mogłoby zostać zaszczepionych.
p. E. Kiersznicka – odpowiedziała, że jest to około 10 lub 11 dziewczynek. Poinformowała ponadto, że Dom Dziecka napisał projekt na zajęcia dla dzieci. Od czerwca tego roku nie są płacone składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci.
p. Starosta – problem składek jest ogólnokrajowy. Powiat nie otrzymuje środków na te składki. Związek Powiatów Polskich występował w tej sprawie do Ministerstwa. Poinformował, że jest ekspertyza strażacka Domu Dziecka. Dom uzyskał certyfikat, a teraz okazuje się, że są do zrealizowania zalecenia straży pożarnej. Pochwalił panią dyrektor. Uważa, że przez rok dyrektorowania zaszły ogromne zmiany w Domu Dziecka. Widać zaangażowanie. Dom Dziecka wyszedł z różnymi inicjatywami na zewnątrz.
p. E. Kiersznicka- poinformowała, że w listopadzie odbędzie się turniej piłki halowej dla placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto Dom Dziecka zorganizował dzień otwarty, były występy dzieci.  Udało się również pozyskać nowych sponsorów. Dużo dzieje się dzięki dobremu zespołowi pracowników.
p. K. Koczwara – zapytała jaka jest wizja na temat domów dziecka, bo były plany, aby domy dziecka zlikwidować i stworzyć w to miejsce rodziny zastępcze. Radna uważa jednak, że nie można zlikwidować domów dziecka.
p. E. Kiersznicka – jej zdaniem nie uda się zlikwidować domów dziecka. Nie ma chętnych osób chcących zakładać rodziny zastępcze. Jest to duża odpowiedzialność. O ile z małymi dziećmi nie jest problem, aby pozyskać rodzinę, to dzieci starszych nikt nie chce wziąć. Do Domu Dziecka w Tucholi rzadko trafiają młodsze dzieci. Takie dzieci trafiają tylko wówczas, jeżeli znajduje się tutaj starsze rodzeństwo. W tej chwili w Domu są trzy grupy dziesięcioosobowe i jest super praca.
p. Starosta – dodał, że rośnie ilość dzieci trafiających do domów dziecka. Obawia się, że w pewnym momencie tych placówek może być zbyt mało. W celu pozyskiwania rodzin zastępczych potrzebna jest praca organiczna.
 
Komisja zwiedziła Dom Dziecka i podziękowała za miłe przyjęcie.
 
 
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                              Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (26 października 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (31 grudnia 2009, 11:05:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 983