32


Protokół nr 32/2009
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 23 listopada 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Podsumowanie dotychczasowych działań i plan działania w zakresie narkomanii.
2.      Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2010 r.
3.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Komisja zdecydowała o przełożeniu punktu pierwszego posiedzenia na inny termin.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poprosił panią Skarbnik o przedstawienie informacji na temat projektu budżetu Powiatu na 2010 r.
p. Skarbnik  – poinformowała, że dochody na rok 2010 planowane są w wysokości 59.737.844,00 zł i są wyższe w stosunku do roku 2009 o 12,8 %. Z tego dochody bieżące stanowią 43.684.529,00 zł a dochody majątkowe 16.053.315,00 zł. Wydatki planowane są w wysokości 67.737.844,00 zł. W związku z tym na 2010 r. zaplanowano deficyt w wysokości 8.000.000,00 zł. Jest to zwiększenie deficytu w stosunku do roku 2009 o 3.000.000,00 zł. Potrzeby do budżetu zostały zgłoszone na poziomie 113.690.959,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 21.549.676,00 zł. Składa się na to 17 zadań inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne planuje się pozyskanie środków z Unii Europejskiej w wysokości 10.021.486,00 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia znajdują się składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i dzieci z Domu Dziecka. Kwota 1.539.300,00 zł jest wyższa od kwoty roku ubiegłego, jednak wystarczy ona prawdopodobnie do półrocza. W dziale 852 – Pomoc społeczna znajdują się między innymi środki na termomodernizację Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej. Na termomodernizację Domu Dziecka planuje się pozyskanie kwoty 164.739,00 zł z Unii Europejskiej. W ramach tego działu planowana jest też termomodernizacja budynku DPS. Koszt szacowany jest na 437.720,00 zł, z czego z Unii Europejskiej planuje się pozyskać 284.518,00 zł. Dochody i wydatki zaplanowane w dziale pomoc społeczna są wystarczające na zapewnienie właściwego funkcjonowania.
p. Starosta – poinformował, że w sprawie zaległości składek ZUS za osoby bezrobotne wypracowano stanowisko konwentu powiatów. Powiaty chcą rozwiązań systemowych w tym zakresie. Dla powiatów są to tylko pieniądze wirtualne. Udało się wynegocjować, że zobowiązania za nieopłacone składki nie będą wpływały na możliwość startowania w konkursach o środki unijne. Ponadto dodał, że w ramach programu rządowego „schetynówek” zgłoszono dwie drogi: jedna na terenie Gminy Kęsowo a druga na terenie Gminy Gostycyn. Niestety żadna nie zyskała akceptacji. Zadania te będą realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego.
p. Skarbnik – dodała, że w bieżącym roku nie zostaną zrealizowane zadania drogowe w Śliwicach i Żalnie. Środki na ten cel zaplanowane zostaną przeniesione na przyszły rok jako wydatki niewygasające.
p. Przewodniczący – zapytał, czy środki zaplanowane na remont i modernizację Szpitala będą wystarczające.
p. Starosta – odpowiedział, że doszły pewne prace, kiedy podczas prac podziemnych odkryto rzeczy, o których nie wiedziano. Ponadto dodatkowo trzeba było podejść do problemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Sprawę kanalizacji deszczowej wzięła na siebie Gmina Tuchola, jednak część kanalizacji sanitarnej będzie musiał sfinansować powiat. Trzeba będzie też pomyśleć nad zrobieniem przejścia do parkingu. W tej chwili trudno powiedzieć czy ta zaplanowana suma okaże się wystarczająca. Jeżeli ceny utrzymają się na obecnym poziomie to środków powinno wystarczyć. Dodatkowo trzeba będzie wykonać termomodernizację. Jednak ma być ona w 80 % dofinansowana ze środków unijnych. Bardzo duże koszty w kosztorysie były przewidziane na klimatyzację. Okazuje się, że można je obniżyć. Może uda się też odzyskać część środków z Vat.
p. W. Kroplewski – stwierdził, że przesunięto termin dostosowania szpitali jednak dobrze, że zdecydowano się na dostosowanie, ponieważ znacznie poprawi się komfort pracy.
p. Skarbnik  - poinformowała, że projekt uchwały budżetowej został przygotowany na podstawie starej ustawy o finansach publicznych. Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie nowa ustawa o finansach publicznych. Z tym dniem znika Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ciągu roku uchwała budżetowa zostanie dostosowana do warunków nowej ustawy.
p. W. Kroplewski – zapytał, czy są opóźnienia w szpitalu w stosunku do harmonogramu.
p. Starosta – pewne opóźnienia wyniknęły z tego, że nie przewidziano, iż pod dachem jest strop. Jutro odbędzie się spotkanie z głównym wykonawcą, pełnomocnikiem z ramienia Szpitala i Zarządem Powiatu. 7 grudnia planowane jest spotkanie z panią Minister Ewą Kopacz na temat finansowania szpitali. Większość szpitali przyjęła stanowisko, że stara się odzyskać środki za ponadplanowe świadczenia.
p. Skarbnik – poinformowała, że w budżecie zaplanowano środki w wysokości po 10.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia w zakresie kultury i sportu. Na dofinansowanie konserwacji zabytków przeznaczono kwotę 50.000 zł. Ponadto na etat Starostwa przechodzi Przewodniczący Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Wysokość za orzeczenie nie wzrosła. Ponadto Wojewoda będzie mógł sprawdzać prawidłowość wydawanych orzeczeń.
 
Posiedzenie Komisji opuściła pani Krystyna Koczwara. Od tej pory Komisja obraduje w czteroosobowym składzie.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 
Ad. 2.
p. Starosta – poinformował, że na sesji zostanie zgłoszony projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi. Zmiany wynikają z uwag Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tejże uchwały.
 
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.  Poinformowała, że zostały dopisane dwa zadania inwestycyjne czyli zakup zbiornika do emulsji i zakup samochodu ciężarowego dla ZDP.
p. Przewodniczący – zapytał jak wygląda dalej sprawa zaszczepienia dziewczynek z Domu Dziecka przeciwko wirusowi HPV.
p. Skarbnik – odpowiedziała, że pieniądze zostały przekazane do Domu Dziecka. Sprawę do końca ma załatwić już Dyrektor Domu.
p. Starosta – poinformował, że miał skargi dotyczące funkcjonowania laboratorium przeniesionego na ul. Świecką 45. Pracownicy laboratorium stwierdzili, że nie są w stanie zapewnić właściwej jakości pracy w takich warunkach. Laboratorium jest obsługiwane przez firmę zewnętrzną.
p. Przewodniczący – dodał, że wszystkie badania bakteriologiczne są robione poza Tucholą i długo trzeba czekać na wyniki.
p. Starosta – poinformował, że prezes Szpitala zawarł umowę na próbę. Nowy podmiot wystąpił o rejestrację. Działalność skontrolował Sanepid i zgłosił 21 punktów z czego 9 jest poważnych. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania.
 
Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                              Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (23 listopada 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (31 grudnia 2009, 11:08:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1078