33


Protokół nr 33/2009
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 21 grudnia 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2010 r.
2.      Przedstawienie propozycji planu pracy Komisji w 2010 r.
3.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poprosił panią Skarbnik o przedstawienie autopoprawek do  projektu budżetu na 2010 r.
p. K. Siniło – omówiła autopoprawki Zarządu do projektu budżetu. Poinformowała, że Zarząd uwzględnił zwiększenia o 10.000 zł środków na konkursy dla stowarzyszeń. Ponadto wprowadzono zmiany pod kątem uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej.
p. Przewodniczący – stwierdził, że zastanawiał się nad projektem budżetu na 2010 r. Uważa, że Komisja nie może niczego żądać, bo bardzo duże środki są wydatkowane na inwestycje związane z zakresem działalności Komisji.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. wraz z autopoprawkami (4-0-0).
 
Ad. 2.
p. Przewodniczący – przedstawił propozycję planu pracy Komisji na 2010 r. stanowiący załącznik do oryginału protokołu.
 
Komisja przyjęła zaproponowany plan pracy na 2010 r.
 
Ad. 3.
Komisja omówiła materiały sesyjne na XXXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego.
 
a)     projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2009,
p. Skarbnik – poinformowała, że w uchwale jako środki niewygasające zapisano w dziale 600 – Drogi publiczne powiatowe  kwotę 2.557.875 zł i w dziale Ochrona zdrowia kwoty 130.000 zł.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2009 (4-0-0).
 
b)     zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok
p. Skarbnik  - poinformowała, że zmiana obejmuje zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.000.000 zł z powodu braku sprzedaży budynku w Kamienicy. Następuje też zmniejszenie dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty. Do uchwały zostanie dołączona autopoprawka dotycząca darowizny dla Komendy Powiatowej Straży na zakup samochodu.
p. Starosta – poinformował, że wpłynęło 900.000 zł zaległości na składki ZUS dla bezrobotnych i dzieci z Domu Dziecka. Wszystkie zaległości zostały uregulowane.
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r. (4-0-0).
 
c)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik – poinformowała, że przesunięcie dotyczy 849 zł w celu wykorzystania całości środków z PFRON.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych (4-0-0).
 
d)     projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie  i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik  - poinformowała, że są to wielkości środków zaproponowane przez PCPR. Po przyznaniu środków przez PFRON uchwała zostanie zaktualizowana.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych(4-0-0).
 
p. W. Kroplewski – zaproponował, aby wystąpić do Burmistrza Tucholi o rozwiązanie wyjazdu z ul. Krzywej. W przyszłości karetki mają wyjeżdżać z ul. Krzywej a jest to bardzo trudne. Należy też pomyśleć o parkingu dla korzystających ze szpitala. Najlepiej nadawałby się do tego celu parking przy ul. Nowodworskiego.
 
Komisja zdecydowała o wystosowaniu pisma do Burmistrza Tucholi w tej sprawie.
 
p. Przewodniczący – zapytał jak wygląda sprawa laboratorium, ponieważ słyszał wiele krytycznych uwag na ten temat.
p. Starosta – poinformował, że laboratorium jest w trakcie rejestracji. Z pytaniami dotyczącymi działania laboratorium Zarząd występował do Rady Nadzorczej Spółki. Odbyła się rozmowa z prezesem spółki, który wychodzi z założenia, że sprzedał usługę na zewnątrz i oczekuje rzetelnego wykonywania badań.
p. K. Koczwara – problemem jest też to, że wykonuje się tu badania dla innych podmiotów.
 
Komisja wystosowała następujący wniosek: W związku z dobiegającymi negatywnymi informacjami Komisja prosi Zarząd Powiatu o zainteresowanie się sprawą laboratorium świadczącego usługi dla Szpitala i zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, które mieści się przy ul. Świeckiej 45.
 
Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                             Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (21 grudnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (3 lutego 2010, 12:32:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009