34


Protokół nr 34/2010
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 5 lutego 2010 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Działalność Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poinformował, że ze względu na warunki atmosferyczne postanowił przełożyć zaplanowane na dzień 1.02.2010 r. posiedzenie na dzień dzisiejszy. W związku z tym nie zapraszał dyrektorów Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej. Będą oni obecni na sesji.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  zdecydowała o niewypracowywaniu stanowiska w tej sprawie.
 
Ad. 2.
Komisja omówiła materiały sesyjne na XXXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego.
 
a)     zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok
p. K. Siniło – poinformowała, że zmiana budżetu obejmuje przeniesienie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na rachunek dochodów własnych. Dodano również zadania inwestycyjne takie jak: zakup kserokopiarki, remont budynku internatu przy ZSLiT oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami. Ponadto Zarząd zgłosi na sesji autopoprawkę dotyczącą środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Regionalna Izba Obrachunkowa nadal pracuje nad stanowiskiem na co te środki można wydawać. Druga autopoprawka dotyczy zmiany w  załączniku nr 5 do projektu uchwały.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. (5-0-0).
 
b)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie  3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
p. K. Siniło – poinformowała, że powstała możliwość ubiegania się o środki na remont internatu ZSLiT, budowę sali gimnastycznej przy ZSLiT oraz remont sali gimnastycznej przy ZSO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej.  De facto nie będzie budowana sala gimnastyczna przy ZSLiT. Chodzi o salę, która została zakończona w ubiegłym roku. Z tego programu można odzyskać część wkładu własnego.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie  3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (5-0-0).
c)      projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Tucholskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
p. K. Siniło – poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy od 1 stycznia 2010 r. utworzył Centrum Aktywizacji Zawodowej. W tej chwili ma możliwość pozyskania środków na ten cel. Wkład własny wynosi 29.100 zł. Powiatowy Urząd Pracy ma zabezpieczone środki na ten cel w budżecie. Planowane dofinansowanie ma wynosić 116.400 zł.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Tucholskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej (5-0-0).
 
p. K. Siniło – poinformowała, że w materiałach sesyjnych znajduje się sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Wszystkie wskaźniki są powyżej 100 % i w związku z tym nie zachodzi potrzeba dopłat do wynagrodzeń.
 
Sprawy bieżące:
p. K. Koczwara – poinformowała, że podniosły się głosy, że szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu są zbyt pochopne. Pojawiły się artykuły prasowe tego dotyczące. Musimy być przygotowani na to, że ktoś może mieć uwagi do tego. Jednak uważa, że takie szczepienia są celowe i potrzebne. Znalazła też artykuł w gazecie pt. „Groźne dopalacze”. Uważa, że dobrze byłoby, aby pani doktor Chrobot jeszcze raz przedstawiła prezentację, która miała miejsce podczas Zdrowej Soboty. Dobrze, aby w tym uczestniczyli dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele.
p. M. Sass – uważa, że najpierw należy porozmawiać z panią doktor. Jeżeli ona się zgodzi to Komisja dostosuje termin.
 
Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wnioski dotyczące laboratorium szpitalnego i przejścia z parkingu przy ul. Nowodworskiego do szpitala.
 
Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                                  Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 lutego 2010, 11:13:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1201