35


Protokół nr 35/2010
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 15 marca 2010 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Leszek Pluciński – Prezes Spółki „Szpital Tucholski”, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Wypracowanie stanowiska w sprawie funkcjonowania powiatowej służby zdrowia.
2.   Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – podziękował panu Prezesowi za przybycie i poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat funkcjonowania i prac w szpitalu.
p. L. Pluciński – poinformował, że przygotował informację, która znalazła się w materiałach sesyjnych. Dodał, że nie ma sprawozdania finansowego szpitala, ponieważ spółka nie rozliczyła się jeszcze ostatecznie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do końca marca sprawozdanie musi być. Rok 2009 można zaliczyć do udanych. Pierwsze półrocze było lepsze od drugiego. Spółka miała obietnicę otrzymania dodatkowo pół miliona złotych. Pod koniec roku NFZ się z tego wycofał. Wynik finansowy za 2009 r. będzie w okolicach zera. Był to jednak rok trudny organizacyjnie. Rozpoczęła się duża inwestycja, która wymaga zmian organizacyjnych. Trzeba było podjąć pewne kroki w zakresie laboratorium szpitalnego i kuchni. Inwestycja się nieco opóźnia. Wykonawca zwrócił się o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji. Jeżeli będzie to konieczne to w drugiej połowie roku będzie na ten temat rozmawiał. Największym inwestorem jest Powiat Tucholski. Spółka ma też plany związane z termoizolacją budynku. Została w tej sprawie podpisana umowa i spółka otrzyma na ten cel środki z projektu. Powiat zapewnia na ten cel 150.000 zł. Spółka będzie również składała wniosek do PFRON o środki na windę i podjazd. Spółka liczy na to, że Powiat pokryje wkład własny tego zadania. Po stronie szpitala leży zakup całego wyposażenia na kwotę około 7 milionów złotych. Poza przetargiem zakupiono już aparat do hemodializy. Po stronie szpitala będzie też informatyzacja. Całkowite okablowanie i wszystko co jest potrzebne do zinformatyzowania szpitala będzie kosztowało około 1.200.000 zł. Informatyzacja zostanie przeprowadzona dopiero pod koniec przyszłego roku. Pod koniec trzeciego kwartału tego roku szpital planuje zakup tomografu komputerowego. Prowadzi pewne rozmowy z Gminą Tuchola, na temat finansowania niektórych wydatków. Dodał, że te zobowiązania, które szpital przyjął na siebie to maksymalne zobowiązania jakie może udźwignąć. Poinformował, że kontrakty na 2010 rok nie są rewelacyjne. W wielu przypadkach są niższe niż w roku 2009. Szpital tucholski uzyskał 101,7 % kontraktu ubiegłorocznego. To nie pokrywa nawet wielkości inflacji. W związku z tym był zmuszony negocjować obniżenie funduszu płac. Rozmowy nie były łatwe ale większość podpisała kontrakty i aneksy obniżone. Rok 2010 będzie rokiem trudnym. Wymaga to jednak decyzji centralnych. Pod koniec tego roku odbędą się konkursy na specjalistkę. Spółka będzie się starała zakontraktować usługi tomografu. Ponadto planują utworzyć poradnię pulmonologiczną. Prowadzone są też rozmowy w sprawie kardiologii. Jednak to dość daleka i trudna droga. Myślano też o psychiatrii, ale to okazało się niewykonalne.
p. Przewodniczący – zapytał, czy spółka myślała o ortopedii.
p. L. Pluciński – poinformował, że jeden z lekarzy robi w tym zakresie specjalizację. Jednak kontrakt na ortopedię zabiera kontrakt na chirurgię. Trzeba zadać pytanie co jest ważniejsze. Można wykonywać pewne usługi ortopedyczne, ale wymaga to pewnych inwestycji. Jeżeli nie uda się utworzyć kardiologii, to myśli o utworzeniu rehabilitacji. Istotną rolę gra tu kwestia tego, jaki będzie plan finansowy na przyszły rok. Dodał, że w tym roku szpital zakupił sprzęt za 400.000 zł ze środków własnych.
p. W. Kroplewski – zauważył, że bardzo ważne będzie zakontraktowanie tomografii. Powinno brać się pod uwagę też to, że jest to schyłek województwa i poprawiłoby to dostępność mieszkańców do tego typu usług.
p. L. Pluciński – poinformował, że nie ma polityki równoległego rozplanowania środków. Nie ma żadnej  korelacji pomiędzy środkami a demografią. Jako spółka chcą starać się o możliwość kształcenia młodych lekarzy. Jest projekt ustawy, który ma zliberalizować kształcenie. Szpital zakupił 3 aparaty usg ze środków zewnętrznych. Ponadto funkcjonuje już nowy rentgen. Chciałby, aby system informatyczny był połączony ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej. W tej chwili trwa budowa centralnego systemu informatycznego.
p. Starosta – poinformował, że powiat chce wejść w budowę szerokopasmowego Internetu pod nazwą „Światłowodowy powiat”. Będzie to położenie w całym powiecie światłowodów. Będzie to prowadziła spółka Marszałka Województwa „Kujawsko –Pomorska Sieć Informacyjna”. Całość inwestycji kosztowałaby powiat około 400.000 zł w rozłożeniu na dwa lata.
p. W. Kroplewski – zauważył że byłaby wtedy możliwość pracy online między szpitalem a przychodniami.  
p. Starosta – dodał, że Marszałek rozważa możliwość pozyskania dodatkowych środków, aby podłączyć do tej sieci mieszkańców powiatu. Jeżeli dojdzie realizacja do skutku, to można się zastanowić nad twardym łączem pomiędzy ośrodkami zdrowia i szpitalem.
p. Przewodniczący – zapytał, czy remont starej części szpitala odbędzie się w tym roku.
p. L. Pluciński – stwierdził, że nie jest to możliwe. Częściowo taki remont będzie, ale tylko na łączeniu starej części z nową. Całość inwestycji trzeba realizować ostrożnie, tak aby była możliwość wykonywania kontraktu.
p. Przewodniczący – zapytał jak wygląda sprawa laboratorium.
p. L. Pluciński – poinformował, że laboratorium jest od piątku zarejestrowane, jednak bez mikrobiologii. Mikrobiologia zostanie zarejestrowana do końca kwietnia. Dzisiaj odbyło się spotkanie z ordynatorami, aby usprawnić pracę. Laboratorium pracuje inaczej niż wtedy kiedy funkcjonowało w szpitalu. Maszyny, które się tam znajdują nie mogą się pomylić. Błędy powstają na poszczególnych etapach pracy. Błędy były związane też z przeprowadzką i wprowadzeniem nowego systemu i nowych maszyn. W najbliższej przyszłości planuje wprowadzić próżniowe pobieranie krwi do badań. Będą też wprowadzane zlecenia elektroniczne. Coraz większy problem w szpitalu będzie z personelem pielęgniarskim. Wiek pielęgniarek rośnie a młodych brakuje. W tej chwili laboratorium jest bardziej wydajne, jest więcej badań, ale to nie znaczy, że musi być gorzej.
p. Starosta – zapytał jak wygląda sprawa żywienia w szpitalu.
p. L. Pluciński – poinformował, że posiłki dostarcza firma z Przysierska. Po kilku miesiącach takiego funkcjonowania, pan który dostarczał te posiłki zrezygnował, ponieważ stwierdził, że za te środki nie jest w stanie świadczyć tych usług. Ogłoszono kolejny przetarg na wyższą kwotę. Ponownie wygrał pan z Przysierska. Jest on dobrze przygotowany logistycznie. Nie słyszał uwag na jakość posiłków. W przyszłości szpital planuje kuchnię cateringową i bar.
p. Starosta – zapytał, jak układa się współpraca z ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej.
p. L. Pluciński – poinformował, że jeżeli są jakieś problemy to się spotykają i wyjaśniają sytuację.
 
Ponieważ więcej uwag nie było, p. Przewodniczący podziękował panu Prezesowi Spółki za przybycie i udzielenie szerokich wyjaśnień.
 
Posiedzenie Komisji opuściła pani radna Krystyna Koczwara. Od tej pory w posiedzeniu bierze udział 4 radnych.
 
Ad. 2.
Komisja omówiła materiały sesyjne na XXXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego.
 
a)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok
p. K. Siniło – poinformowała, że zmiana budżetu obejmuje zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 925.788 zł. Jest to związane z otrzymaniem ostatecznej wielkości dotacji i subwencji. Dokonuje się zmniejszenia w wysokości 127.000 zł dla Komendy Powiatowej Straży. Zmniejszenie dotyczy też składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i wynosi 156.600 zł. Zwiększenie dotyczy rodzin zastępczych i wynosi 22.812 zł. Jest to związane z przekształceniem się rodziny zastępczej w zawodową wielodzietną rodzinę zastępczą. Zwiększeniu uległa też subwencja oświatowa o kwotę 1.089.112 zł. W zadaniach inwestycyjnych zwiększeniu ulega wartość projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”. Jest to związane z kursem euro. Uchwała budżetowa musi się też dostosować do ustawy o finansach publicznych. Wszystkie zadania powyżej 3.500 zł staną się zadaniami inwestycyjnymi. Zadania inwestycyjne nie wchodzą w wynik finansowy. Nowym zadaniem jest też zakup busa dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wkład powiatu miałby wynosić 50.000 zł, resztę planuje się pozyskać z PFRON.
p. Starosta – dodał, że zmiana na wydatki inwestycyjne to też kwestia polityki państwa. Jest to też wynik współpracy polskiego rządu z Unią Europejską. Samochód dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego to bus mieszczący 9 osób. Ma to być samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Będą z niego mogły korzystać też pozostałe jednostki powiatowe. Będzie to samochód fabrycznie nowy. Dodał, że Prezes Szpitala mówił o wkładzie własnym na windę i podjazd. Jednak to nie było jeszcze konsultowane z Zarządem. Ponadto stwierdził, że nie zgodzi się w szpitalu na oszczędności kosztem jakości. Są pewne opóźnienia w stosunku do harmonogramu z powodu braku dokumentacji. Jednak dokumentacja jest w gestii spółki i powiat nie ma na nią wpływu.
p. Przewodniczący – zapytał jak się układa współpraca z firmą budującą szpital.
p. Starosta – poinformował, że odwiedzili go podwykonawcy wykonujący prace na zlecenie tej firmy. Cześć z nich zrezygnowała z dalszej współpracy. Wszystkie zobowiązania wobec podwykonawców są uregulowane.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. (4-0-0).
 
b)    projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu w 2010 r.
p. K. Siniło – poinformowała, że Zarząd przedkłada projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu w 2010 r.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu w 2010 r. (4-0-0).
c)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2001-2010
p. K. Siniło – poinformowała, że w WPI jest tylko jedna zmiana i dotyczy uaktualnienia kwot na projekt „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.
p. Starosta – dodał, że wysokość środków na ten projekt była już na różnym poziomie. Jest to potrzebny zastrzyk inwestycyjny. Zarząd nie chce już zwiększać zaangażowania finansowego. Zmniejszono środki na promocję projektu. Część partnerów chce zwiększyć swoje zaangażowanie, część obcięła kosztorysy. W tym roku ma zostać rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola. Projekty na budowę dróg są już po ocenie formalnej i merytorycznej. Na drogę w Śliwicach został już ogłoszony przetarg. Na pozostałe trzy drogi przetargi są uruchamiane. Ponadto będzie realizowana termomodernizacja Domu Dziecka i Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Utrzymanie zimowe pochłonęło 500 tysięcy złotych więcej niż zaplanowano. Jednak należy zauważyć, że drogi były dobrze utrzymane.
                                                                                       
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2001-2010 (4-0-0).
 
d)      projekt uchwały w sprawie deklaracji o przystąpieniu do realizacji projektu związanego z budową sieci szerokopasmowej w gminach powiatu tucholskiego
p. Starosta – poinformował, że na poprzedniej sesji Rada podejmowała uchwałę o przystąpieniu do Infostrady Kujaw i Pomorza. Jednak to jest nakładka programowa. Zapleczem do tej i innych nakładek jest internet szerokopasmowy. Marszałek Województwa chce pokazać nasz powiat i powiat chełmiński jako najlepsze w kraju w tym zakresie. Marszałek zamierza pozyskać środki od Ministra Rolnictwa na doprowadzenie Internetu do mieszkańców. Zarząd proponuje uchwałę intencyjną, aby mógł podejmować dalsze działania.
 
e)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych na rok 2010
p. K. Siniło – poinformowała, że uchwała ta uaktualnia kwoty do otrzymanych środków z PFRON. Ostateczna wysokości jest niższa o kwotę 116.298 zł.
p. Przewodniczący – uważa, że środki zostały bardzo sensownie podzielone. Dobrze, że tak duże środki są przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej. Te warsztaty zostały bardzo dobrze odebrane. Ludzie są bardzo zadowoleni z ich powstania.
p. Starosta – dodał, że będzie mniej środków na dostosowanie architektoniczne budynków. Drugim etapem po warsztatach są zakłady aktywizacji zawodowej. Gdyby był taki pomysł należałoby zastanowić się nad podejściem do tego.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych na rok 2010  (4-0-0).
 
f)       projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
p. K. Siniło – poinformowała, że Zarząd rozdysponował 50.000 zł na cztery złożone wnioski.
p. D. Tyda – zapytała dlaczego kościół w Jeleńczu składający wniosek po raz pierwszy otrzymał 10.000 zł, gdzie kościół w Raciążu otrzymuje dofinansowanie po raz trzeci.
p. Starosta – stwierdził, że Zarząd brał pod uwagę wielkość całej inwestycji. W Raciążu parafia bardzo dużo robi sama i jest to bardzo duża inwestycja na około 300.000 zł. Kościół w Jeleńczu może również liczyć na środki w przyszłym roku. Dodał, że liczył iż klasztor w Bysławku złoży wniosek o dofinansowanie renowacji ołtarza.
p. M. Sass – zadeklarował, że spotka się z kościelnym konserwatorem zabytków i porozmawia na ten temat.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                                  Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (15 marca 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (9 kwietnia 2010, 11:31:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 964