36


Protokół nr 36/2010
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2010 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
 
W posiedzeniu uczestniczy 4 radnych.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu za rok 2009.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poprosi panią Skarbnik o przedstawienie krótkiej informacji na temat sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2009.
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody zaplanowane w 2009 r. zostały wykonane w 100,23 %. Po stronie wydatków budżet został wykonany w 94,75 %. Zgodnie z upoważnieniami udzielonymi Zarządowi Powiatu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł oraz wyemitowano obligacje samorządowe w wysokości 7.000.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji. Dodatkowo Zarząd poręczył kredyt dla Szpitala Tucholskiego na kwotę 3.000.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na ten czas wynosi 44,29 %. W porównaniu do 2008 roku dochody były wyższe o 6,47 %. Wydatki w stosunku do roku 2008 wzrosły o 11,06 %. Dochody Powiatu składały się z subwencji, dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej i dochodów własnych. Dochody własne stanowią 19,28 % dochodów. Wydatki w porównaniu do roku 2008 również wzrosły o kwotę 5.664.110,14 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 94,96 % a wydatki inwestycyjne w 94,75 %.
p. Starosta – dodał, że w tym roku do budżetu trafią duże środki unijne. To zmieni znacznie wskaźniki.
p. Przewodniczący – słyszał głosy, że duże pieniądze unijne nie będą skonsumowane, bo samorządy nie mają pieniędzy na wkład własny.
p. Starosta – jest to po części prawda. Można byłoby obniżyć wysokość wkładu własnego. Największy problem z wydatkowaniem tych środków będzie na poziomie państwa.
p. Skarbnik  - omówiła budżet w działach będących przedmiotem zainteresowania Komisji Zdrowia. W szpitalu plan wynosił 151.134,00 zł na nadzór inwestorski. Wykonano 91,28 % z czego 7.952,39 zostało wykorzystane w 2009 r. a 130.000,00 zł zostało przeniesione do wydatków niewygasających. W Domu Dziecka budżet został zrealizowany w 96,3%. Dom Pomocy Społecznej środki z dotacji oraz dochody własne wykorzystał. W rodzinach zastępczych wykonanie wyniosło 92,35 %. Jest to związane z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami na dzieci z naszego powiatu. Wykonanie zależne jest od ilości dzieci. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia utrzymuje się z dotacji, którą wykorzystał w 100 %. Powiatowy Urząd Pracy wykonał budżet w 99,95 %. Z tych środków wykonano remont dachu i wieżyczki na budynku. Uważa, że budżet został wykonany prawidłowo. Część zadań trafiła do wydatków niewygasających. Zespoły orzekania w 100 % zrealizowały swój budżet. W pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej znalazły się wszystkie środki z projektów dotyczących Kapitału Ludzkiego. W wyniku realizacji budżetu udało się wygospodarować 3.000.000 zł wolnych środków, które posłużą na spłatę zadłużenia przewidzianego w tym roku.
p. Starosta – w programie 9.4 Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje były problemy finansowe wynikające z opóźnień w przekazywaniu środków przez Marszałka Województwa. Kilkakrotne interwencje pozwoliły na otrzymanie tych środków.
 
Na posiedzenie przybyła pani radna Krystyna Koczwara. Od tej pory Komisja obraduje w pełnym składzie.
 
p. Skarbnik – dodała, że jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania.
p. Przewodniczący – stwierdził, że jednostki pomocy społecznej funkcjonują dobrze. Korzysta z ich pomocy bardzo dużo osób. Ponadto pozyskiwane są środki pozabudżetowe.
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2009 r.
 
Ad. 2.
Komisja omówiła materiały sesyjne na XXXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego.
 
a)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012
p. Skarbnik – poinformowała, że został przygotowany nowy Wieloletni Program Inwestycyjny. Nie ma w nim inwestycji, które kończą się w tym roku. Znalazły się natomiast inwestycje dotyczące przebudowy II etapu dróg. Inwestycja w szpitalu będzie występowała do czasu spłaty wierzytelności. Nowym zadaniem jest rozbudowa muzeum, na które można pozyskać środki.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012 (5-0-0).
 
b)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok
p. K. Siniło –zmianie ulegają dochody i wydatki. W dziale turystyka do dochodów przyjmuje się kwotę 804.224 zł w związku z porozumieniem z Gminą Tuchola na dofinansowanie ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola. W dziale 801 – Oświata i wychowanie następuje zwiększenie w związku z umową dotyczącą współpracy między niemiecką fundacją i Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych. W związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej następuje zwiększenie budżetu o 2500 zł. Zwiększenia dokonuje się również w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu POKL „Skuteczny pracownik”. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu RPO na przebudowę i rozbudowę Muzeum wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych następuje zwiększenie o 175.000 zł. Te same kwoty znalazły się w wydatkach.
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. (5-0-0).
 
p. Przewodniczący – stwierdził, że wszystkie jednostki wykonywały budżet w granicach 95 – 100 %. Do żadnej jednostki nie trzeba było dokładać.
p. W. Kroplewski – poprosił, aby powiedzieć czy jest naprawdę tak dobrze.
p. Skarbnik – teraz jest dobrze, bo przedtem błędem było pozwalanie na planowanie w nadmiarze środków w oświacie.
p. Starosta – rozmawiał z prezesem szpitala na temat środków zaplanowanych na rozbudowę i modernizację. Poinformował, że nie przewiduje dokładania do tego kolejnych pieniędzy. Na dzisiaj są wykonywane protokoły konieczności. Powinny być pewne oszczędności na całości inwestycji.
p. Przewodniczący – zapytał jak wygląda sprawa przejścia z terenu szpitala do parkingu przy ul. Nowodworskiego, o które Komisja wnioskowała do Burmistrza Tucholi.
p. Starosta – poinformował, że odbyła się wizja lokalna terenu i są szanse, że uda się takie przejście wykonać.
p. Przewodniczący – zapytał jak będzie wyglądała przyszłość Gimnazjum Powiatowego.
p. Starosta – Gimnazjum będzie funkcjonowało tak jak do tej pory. Na razie nie można powiatu do niczego zmusić, bo wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Jest pomysł Minister Hall, aby gimnazja lokować przy szkołach Ponadgimnazjalnych.
p. K. Koczwara – zauważyła, że trzeba pomyśleć o zatrzymaniu uczniów w Tucholi. W Świeciu jest kłopot w szkołach Ponadgimnazjalnych, bo po złych opiniach młodzież ucieka ze szkół w Świeciu.
p. Skarbnik – dodała, że tu też liczy się renoma danej szkoły.
p. Przewodniczący – zauważył, że kluczową sprawą jest tutejsze Gimnazjum Powiatowe. W gimnazjach część uczniów i rodziców nie ma ambicji, część ma ambicje i chciałoby coś więcej. Dochodzi do konfliktu interesów. Złotym środkiem było tu Gimnazjum Powiatowe.
p. M. Sass – stwierdził, że dzieci z terenów wiejskich nie ciągną do szkoły tucholskiej. Cieszy się, że jest to zblokowanie w Gimnazjum nr 1 bo coraz więcej dzieci trafia do Gimnazjum w Gostycynie.
 
c)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego  położonej w  Białej
p. Starosta – poinformował, że w związku z wnioskiem Hufca Tuchola został przygotowany projekt uchwały. Przygotowywana jest umowa użyczenia tego majątku. Musi ona zabezpieczać interesy Powiatu. Uważa, że należy dać szansę harcerzom. Rozmawiał z panem Słomą, który twierdzi, że ma obłożenie ośrodka na kilka lat. W wyniku sprzedaży moglibyśmy mieć z tego jakieś pieniądze, ale nie wiadomo kiedy i w jakiej wysokości.
                                                                                       
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego  położonej w  Białej (5-0-0).
 
Komisja wstępnie ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się wspólnie z Komisją Finansów w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dnia 18 maja o godzinie 17.oo.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                                  Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (19 kwietnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 kwietnia 2010, 10:54:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 912