39


Protokół nr 39/2010
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 20 września 2010 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Elżbieta Kotras – mieszkanka Bysławia, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
W posiedzeniu uczestniczy 5 radnych.
 
Tematyka posiedzenia:
1.        Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.
2.        Budowa Szpitala Tucholskiego, postępy prac, funkcjonowanie Szpitala.
3.        Sprawy bieżące.
 
p. Przewodniczący – poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy pani Elżbieta Kotras, która chce podzielić się pewnym pomysłem.
p. E. Kotras – poinformowała, że dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków skorzystała z targów diabetyka Expo. Wzięła udział w wykładach i uważa, że jeden z omawianych tam pomysłów warto byłoby przeszczepić u nas. Jeden z wykładowców opowiadał o szkole cukrzycy. Chodziło o edukację i reedukację cukrzyków. W związku z tym pomyślała, że warto byłoby coś takiego zrobić u nas. Mógłby to być projekt trwający cały rok. Należałoby zachęcić pacjentów, aby chcieli korzystać z takich wykładów. Widziałaby dzienniczki uczestnictwa i testy. Byłaby to mobilizacja do zapamiętania najważniejszych informacji. Dobrym pomysłem byłaby nagroda za najlepsze wyniki testów. Można to rozciągnąć na akademię zdrowia. Takie akademie odbywają się w dwóch miastach: Nekli i Środzie Wielkopolskiej. Wykłady odbywają się raz w miesiącu. Wykładowcy prowadzą wykłady społecznie.
p. K. Koczwara – stwierdziła, że przedostanie się przez nasze media jest trudne. Zauważyła, że lekarze z terenu Powiatu zgodzą się na wykłady bez gratyfikacji, jednak na osoby z zewnątrz nie ma co liczyć.
p. Przewodniczący – uważa, że warto się nad takim projektem zastanowić. Komisja chętnie podjęłaby ten temat, jednak jest to koniec kadencji i trzeba poczekać, jak to się wszystko ułoży. Lekarze są zainteresowani takim sposobem edukowania pacjentów.
p. E. Kotras – dodała, że szkoły cukrzycy popiera Zarząd Główny Stowarzyszenia Diabetyków, który ma siedzibę w Bydgoszczy.
 
p. Przewodniczący – poinformował, że na Komisję został zaproszony pan prezes Szpitala – Leszek Pluciński. Jednak informował, że odbywa się dzisiaj posiedzenie Sejmiku Województwa, w którym uczestniczy. Zaproponował, aby nie omawiać tego punktu porządku obrad. W zamian za to porozmawia z prezesem i przedstawi krótką informację na ten temat podczas sesji.
 
Komisja przychyliła się do propozycji.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – poprosił panią Skarbnik o przedstawienie informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.
p. Skarbnik - poinformowała, że planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2010r. w kwocie 62.293.579,72 zł, został wykonany  w I półroczu 2010r. w kwocie 26.069.160,31 zł tj., w 41,85 % planu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku w porównaniu z I półroczem 2009 roku  wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2010/2009r. jest wyższy o 5,28 %. Natomiast kwotowo wykonanie jest wyższe o  1.308.409,02 zł. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2010 w kwocie 13.609.336,86 zł zostały wykonane w I półroczu 2010 roku na sumę 3.663.475,82 zł tj. w 26,92 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są wyższe o 91.816,59 zł. Niskie wykonanie planu wynika z zawartych umów o dofinansowanie pomocy udzielanej przez inne samorządy, która zrealizowana zostanie w II półroczu. Brak również w I półroczu sprzedaży mienia, która nastąpi w II półroczu po ponownym ogłoszeniu przetargu na zbycie obiektów w Kamienicy. Dotacje celowe(bez dotacji rozwojowych z UE) planowane w budżecie w wielkości  6.748.001,86 zł zostały wykonane w I półroczu2010r. w kwocie 3.684.388,07 zł planu rocznego , co stanowi 54,60 % kwoty planowanej. z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  i inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowane na rok 2010 w kwocie 5.412.150,00 zł,  wykonane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie 3.127.462,00 zł tj. 57,79 % planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami zaplanowane na rok 2010 w kwocie 632.453,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2010 roku  w kwocie 272.302,44 zł tj. w 43,05 %  planu rocznego. Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 70.293.579,72 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2010 r. na sumę 23.687.963,84 zł  tj. 33,70 % planu .W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonano na  kwotę  22.389.101,08 zł.  Zatem w I półroczu 2010 roku  wydano o 1.298.862,76  zł  więcej. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 47.450,837,00 zł zostały zrealizowane w  47,85 % w kwocie 22.707.065,24 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 22.842.742,72 zł zostały wykonane w 4,29% na sumę 980.898,60 zł. Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą   22.842.742,72 zł. Wykonanie zrealizowano w I półroczu 2010r. w kwocie 980.898,60 zł tj. 4,29% planu. Niski poziom realizacji inwestycji związany jest z pracami w toku. Zwiększone wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2010r. Uchwalony na rok 2010 budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie- 8.000.000,00 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu zaciągnięcie kredytu. Wykonanie  budżetu na dzień 30 czerwca 2010r. to nadwyżka budżetowa w kwocie – 2.381.196,47 zł. W dziale Ochrona zdrowia w I półroczu na szpital nie wykorzystano żadnych środków. W pierwszej kolejności zadanie jest realizowane poprzez wykup wierzytelności. Zagrożenie może być w realizacji płatności składek zdrowotnych za dzieci w Domu Dziecka i za bezrobotnych. Na koniec czerwca realizacja wyniosła 51 %. 
p. Przewodniczący – zapytał ile z planowanych 10,5 mln zł na modernizację szpitala wydano do tej pory.
p. Skarbnik – w tej chwili wydatkowano na budowę ze środków powiatu 4 miliony złotych. Z tego odzyskiwany jest Vat.
p. Przewodniczący – zapytał czy Powiat musiał dokładać jakieś środki do funkcjonowania Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.
p. Skarbnik – odpowiedziała, że żadne dodatkowe środki nie musiały być dokładane. Dodała, że termomodernizacja Domu Dziecka została już w stu procentach zakończona i rozliczona. Zespół Szkół Ogólnokształcących nie jest jeszcze odebrany. Problem jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z płatnościami ze strony Marszałka Województwa. PCPR realizuje bardzo dużo projektów unijnych i nie zawsze płatności z Urzędu Marszałkowskiego wpływają w terminie.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia  po zapoznaniu się z informacją z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2010 r. i po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez panią Skarbnik jednogłośnie pozytywnie ją zaopiniowała (5-0-0).
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że ta uchwała jest uchwałą czyszczącą przed końcem roku. Wprowadzono w inwestycjach kwoty poprzetargowe. W projekcie tej uchwały jest dofinansowanie dla Gminy Gostycyn. Jest to kwota na poczet przyszłych zadań inwestycyjnych.
 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. (5-0-0).
2)    projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik – poinformowała, że środki, które nie zostały wykorzystane na rehabilitację zawodową zostaną przesunięte na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (5-0-0).
3)      projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012
p. Skarbnik – w projekcie wpisane są dodatkowe zadania, o które będzie możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012 (5-0-0).
 
p. K. Koczwara – zapytała, jak Komisja widziałaby utworzenie muzeum medycznego lub zorganizowania wystawy starego sprzętu.
 
Komisja zdecydowała, że wystąpi z wnioskiem do Zarządu Powiatu następującej treści: Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zorganizowanie wystawy starego sprzętu medycznego w Muzeum Borów Tucholskich lub zapewnienie pomieszczenia na taką wystawę. Ośrodki zdrowia posiadają bardzo dużo starego sprzętu, który mogłyby przekazać na taką wystawę.
 
p. K. Koczwara – zaproponowała, aby rozważyć możliwość dofinansowania szczepień przeciw grypie dla np. grupy osób po pięćdziesiątym roku życia.
 
Komisja zdecydowała o wystąpieniu z wnioskiem następującej treści: Komisja wnioskuje o rozważenie i wystąpienie do gmin z propozycją dofinansowania szczepień przeciw grypie dla grupy osób, np. po pięćdziesiątym roku życia. 
 
p. Przewodniczący – poinformował, że następne posiedzenie Komisji będzie zarazem ostatnim w tej kadencji. Zaproponował spotkanie z dyrektorami jednostek, z którymi Komisja współpracowała przez tą kadencję.
 
Komisja przychyliła się do tej propozycji. Ustalono, że posiedzenie odbędzie się 25 października 2010 r. o godz. 18.00.  
 
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                                  Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 września 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 października 2010, 11:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971