Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont po zalaniu budynku szkoły ZSLiA


OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
w Tucholi
im. Leona Janty-Połczyńskiego,
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia pomiędzy 14 000 EURO, a kwotami określonymi na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na:
Remont po zalaniu budynku szkoły ZSLiA
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Remont po zalaniu budynku szkoły ZSLiA.
Zakres prac dotyczy remonty lewej części poddasza i obejmuje m.in.:
- usunięcie uprzednio ułożonej na podłodze z wełny mineralnej i folii,
- rozebranie kominów,
- wywóz gruzu,
- czyszczenie deskowań i boazerii,
- impregnację ogniochronną, owado- i grzybobójczą desek, płyt, bali i krawędziaków,
- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej na podłodze – jedna warstwa – przy wykorzystaniu uprzednio zdjętego materiału,
- wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na rusztach metalowych,
- okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi,
- obudowanie elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi,
- malowanie lakierobejcą belek drewnianych,
- montaż drzwi wewnętrznych w ościeżnicach drewnianych,
- wzmocnienie drewnianych belek stropowych,
- wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych,
- wykonanie drzwiczek na poddasze z płyty kartonowo-gipsowej,
- uzupełnienie tynków wewnętrznych,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,
- wykonanie kanałów wentylacyjnych z rur metalowych w ścianach po rozebranych kominach,
- montaż kominków kamionkowych na dachu,
- osadzenie okien w połaci dachowej – wykonanie konstrukcji nośnej oraz wykonanie obróbek okna,
- rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki,
- uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki,
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji wod.-kan.
- wykonanie instalacji elektrycznej.
 
Pozostałe informacje znajdują się w przedmiarze oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących integralne części niniejszej siwz.
UWAGA! Prace remontowe prowadzone będą na funkcjonującym i ogrzewanym obiekcie, w którym prowadzone są m.in. zajęcia z młodzieżą, wobec powyższego wszelkie roboty budowlane muszą zostać właściwie skoordynowane, zabezpieczone i oznaczone.
 
Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bippowiat.tuchola.pl.
Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych możliwość dokonania zamówień uzupełniających.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zamówienia po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów (np. oświadczeń) świadczących o rozliczeniu się Wykonawcy z podwykonawcą. W sprawach nie uregulowanych zapisami niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
 
Kod CPV:
- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia – do 15.12.2011 r.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
1) Oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ wynikające i określone w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2) Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wymagane jest wykazanie wykonania min. 2 robót polegających na remoncie budynków o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł  – załącznik nr 4.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ww. wykazu min. 2 szt. referencji/protokołów odbioru itp. potwierdzających prawidłowe ich wykonanie – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunków:
- przynajmniej 1 osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Wzór wykazu – załącznik nr 5.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
4) Oświadczenia wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zawodowe w danej specjalności.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej jest integralną częścią zał. nr 5 do SIWZ.
5) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, opiewającej na wartość nie mniejszą niż 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – załącznik nr 3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
Inne dokumenty tj.
1) Wypełnionego formularza  oferty– załącznik nr 1, wraz z kosztorysem ofertowym;
2) dla poprawności złożenia oświadczeń woli Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.
 
Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie są wymagane.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena: waga – 100%
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
        Oferta na:
„Remont po zalaniu budynku szkoły ZSLiA”
 
oraz  „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
 
w nieprzekraczalnym terminie do  18.10.2011 r. do godz. 10.00. na adres jw.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2011 r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.
 
Termin związania ofertą – 30 dni.
Informacje nt.: zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, przewidywanego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
 
Umieszczono w Portalu UZP dnia: 30.09.2011 r. pod numerem 314044 – 2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia umieszczono w Portalu UZP dnia: 30.09.2011 r. pod numerem 314142 – 2011

Pliki do pobrania:

SIWZ ZSLiA.doc (268kB) word
Remont poddasza w czesci ZSLiA - przedmiar-1.pdf (76kB) pdf
Rzut remontowanej czesci poddasza.pdf (22kB) pdf
Specyfikacja Techniczna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regina Wrębel (30 września 2011)
Opublikował: Regina Wrębel (30 września 2011, 13:35:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1733