Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w zakresie badań z diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologii i cytologii ginekologicznej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie badań z diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologii i cytologii ginekologicznej.
 
 
                                                             O G Ł O S Z E N I E
 
„Szpital Tucholski” sp. z o.o.  z siedzibą w Tucholi , ul. Nowodworskiego 14-18
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie badań z diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i cytologii ginekologicznej.
 
i zaprasza oferentów do składania oraz uczestnictwa w konkursie ofert .
 
 
Konkurs będzie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  (Dz. U. 1998.Nr 93.poz. 592).
 
Okres świadczenia usług – 3 lata od daty podpisania umowy.
 
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy oferenci mogą zapoznać się na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl lub w pokoju nr 1 sekretariat Szpitala Tucholskiego sp. z o.o. 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18, od dnia  07.07.2009r.  w godzinach od 8,00 do 15,00 nr tel. 052 3360507.
 
Termin składania ofert do dnia 15.07.2009 r. do godz. 12,00 w sekretariacie Szpitala Tucholskiego sp. z o.o. 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18. Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z załącznikami należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Kopertę wewnętrzną należy opatrzyć danymi składającego ofertę, a zewnętrzną zaadresować na udzielającego zamówienia i opatrzyć napisem :     
 
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie badań z diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii  i cytologii ginekologicznej”
znak sprawy: NZOZXII/12 /09
i nie otwierać przed dniem  15.07.2009 r. godz. 13-ta
 
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 15.07.2009 r.  o godzinie 13:00.
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 21.07.2009 r. o godz. 12:00
 
Oferent jest związany ofertą  przez  30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Oferentom przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i skargi określone w § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  (Dz. U. 1998.Nr 93.poz. 592).
.
„Udzielający Zamówienia” zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 
„Udzielający Zamówienia” żąda złożenia oferty na udostępnionym formularzu.
 
 
 Szczegółowe warunki konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert (121kB) word

Szczególowy wykaz swiadczeń z zakresu diafnostyki - załącznik nr 1

szczególowy wykaz swiadczeń z zakresu diagnostyki (273kB) word

Wykaz pracowników podlegających pzrekazaniu wraz z uposażeniem - załącznik nr 2

Wykaz pracowników podlegających pzrekazaniu wraz z uposażeniem (23kB) word

Wykaz pomieszczń do wynajęcia- załącznik nr 3

wykaz pomieszczń do wynajęcia (20kB) word

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i cytologi ginekologicznej - załącznik nr 4

umowa o udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i cytologii ginekologicznej (68kB) word

Umowa najmu pomieszczeń - załącznik nr 5

umowa najmu pomieszczeń (52kB) word
 
Tuchola 13.07.2009

odpowiedź na pytnia (27kB) word

Tuchola 14.07.2009

Przesunięcie terminu składania ofert (21kB) word

Tuchola dnia 21.07.2009

odwołanie konkursu (21kB) word

metryczka


Wytworzył: Renata Remus (6 lipca 2009)
Opublikował: Renata Remus (6 lipca 2009, 13:51:08)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (21 lipca 2009, 11:10:40)
Zmieniono: odwołanie konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1967